2.4 Chiến lược nghiên cứu

Với 10 đặc điểm của nguồn dữ liệu lớn và giới hạn vốn có của dữ liệu được quan sát hoàn hảo, tôi thấy ba chiến lược chính để học từ các nguồn dữ liệu lớn: đếm mọi thứ, dự báo mọi thứ và xấp xỉ thử nghiệm. Tôi sẽ mô tả từng phương pháp tiếp cận này — có thể gọi là “chiến lược nghiên cứu” hoặc “công thức nghiên cứu” —và tôi sẽ minh họa cho họ bằng các ví dụ. Những chiến lược này không loại trừ lẫn nhau.