លេខកូដ

យើងកំពុងធ្វើឱ្យកូដដែលបានបង្កើតគេហទំព័រនេះជាប្រភពបើកចំហដែលអាចប្រើបានជាការ បើកទូលាយពិនិត្យឡើងវិញប្រអប់ឧបករណ៍

គម្រោងនេះពឹងផ្អែកលើការជាច្រើននៃកម្មវិធីប្រភពបើកចំហយ៉ាងខ្លាំង។ យើងចង់អរគុណដល់អ្នកបង្កើតនិងអ្នកចូលរួមចំណែកដល់គម្រោងដូចខាងក្រោម: