2.4 យុទ្ធសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ

ដោយបានផ្តល់នូវចរិកលក្ខណៈទាំង 10 នៃប្រភពទិន្នន័យធំ ៗ និងការកំណត់នៃទិន្នន័យដែលបានអង្កេតយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះខ្ញុំបានឃើញយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗបីសម្រាប់រៀនពីប្រភពទិន្នន័យធំ ៗ ដូចជាការរាប់រឿងការព្យាករណ៍និងការប៉ាន់ស្មានលើពិសោធន៍។ ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពីវិធីសាស្រ្តនីមួយៗដែលអាចហៅថា "យុទ្ធសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ" ឬ "រូបមន្តស្រាវជ្រាវ" ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍ទាំងនោះ។ យុទ្ធសាស្រ្តទាំងនេះមិនត្រូវបានផ្តាច់មុខទាំងស្រុងហើយក៏មិនទូលំទូលាយ។