6.4.1 Respekt foar Persons

Respekt foar Persons giet oer de behanneling fan minsken as autonoom en Earet harren winsken.

It Belmont-rapport jout oan dat it prinsipe fan respekt foar persoan bestiet út twa ûnderskate dielen: (1) persoanen moatte behannele wurde as autonome en (2) persoanen mei fermindere autonomy moatte rjocht op ekstra beskermingen wêze. Autonomy likegoed komt oerien mei it litten fan minsken dy't har eigen libben behearskje. Mei oare wurden, Respekt foar Persoanen suggerearret dat ûndersikers net dingen dwaan moatte foar minsken sûnder har ynstimming. Kritike, dat hâldt ek as de ûndersiker tinkt dat it ding dat net is is harmless, of sels foardielich. Respekt foar persoanen liedt ta it idee dat dielnimmers - net ûndersikers - beslute.

Yn 'e praktyk is it begjinsel fan respekt foar persoanen ynterpretearre om te betsjutt dat ûndersikers as mooglik binne ynformeare ynstimming krije moatte fan dielnimmers. It basisgedachte mei ynformeare ynstimming is dat de dielnimmers mei relevante ynformaasje yn in ferplichtber formaat printe wurde moatte en dan freiwillich mei te dwaan wêze om mei te dwaan. Elk fan dizze termen hat himsels in subjekt fan substansjele ekstra debat en stipepunt (Manson and O'Neill 2007) , en ik sille diel 6.6.1 opnij ynsteld hawwe.

It tapassen fan it prinsipe fan Respekt foar persoanen oan 'e trije foarbylden fan it begjin fan' e haadstik hellet dêryn spesjaal omtinken foar elk fan har. Yn elke gefal hat ûndersikers dingen dien foar dielnimmers - gebrûk fan harren kompjûter (Tastes, Ties, Time), brûkten har komputer om in measte taak (Encore) út te fieren of yn in eksperimente (Emotionale Contagion) te brûken - sûnder har ynstimming of bewustwêzen . De ferslaving fan it prinsipe fan respekt foar persoanen makket dizze stúdzje net automatysk ûnferbidlik; Respekt foar persoanen is ien fan fjouwer prinsipes. Mar tinke oer Respect for Persons sjogge guon oanwizings wêrby't de stúdzjes ethysk ferbetterje kinne. Bygelyks, ûndersikers koenen gewoanfoarming fan 'e dielnimmers krije hawwe foardat de stúdzje begon of nei't se einlibbe; Ik sil weromgean nei dizze opsjes as ik ynformeare ynstimming yn haadstik 6.6.1 besprekt.