2.3.2 ویژگی های است که به طور کلی برای پژوهش بد هستند