2.3.2 သုတေသနအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်မကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြောင်းလက်ခဏာ