2.3.2 લક્ષણો છે કે સામાન્ય રીતે સંશોધન માટે ખરાબ છે