5.5 Vim koj tus kheej

Tsib tus qauv txhim kho kev sib koom tes ua haujlwm: txhawb cov neeg tuaj koom, txhawb kev siab tawv, ua tib zoo saib xyuas, ua kom pom kev, thiab koom siab.

Tam sim no hais tias koj yuav zoo siab txog lub peev xwm rau kev sib koom siab los daws qhov teeb meem kev kawm, Kuv xav muab tswv yim rau koj yuav ua li cas. Txawm hais tias kev sib koom ua ke yuav tsis paub ntau dua li cov tswv yim tau piav qhia nyob rau hauv tshooj ua ntej, xws li cov ntawv soj ntsuam thiab kev sim, lawv tsis yog ib qho tseem ceeb ntxiv. Vim hais tias cov technologies uas koj yuav muaj cuab kav ua kom muaj kab xev sai sai, kev pab tswv yim tshaj plaws uas kuv tuaj yeem muab qhia rau hauv cov ntsiab lus ntawm cov ntsiab cai ntawm cov lus qhia, tsis yog cov lus qhia ntawm cov kauj ruam. Ntxiv dua thiab, muaj tsib txoj ntsiab cai uas kuv xav hais tias yuav pab koj tsim txoj kev sib koom tes ua ke: txhawb cov neeg tuaj koom, txhawb nqa kev zoo siab, ua tib zoo saib xyuas, ua kom pom tseeb, thiab muaj kev ncaj ncees.