2.3.1 លក្ខណៈដែលជាទូទៅមានការល្អសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ