6.6 نقشه از دشواری

چهار اخلاقی اصول احترام به فرد. سود رسانی؛ عدالت؛ و احترام به قانون و منافع عمومی و به همین دلیل مورد هر گونه مشکل اخلاق در پژوهش که شما رو به دو اخلاقی چارچوب مهم و وظیفه شناسی-باید به شما کمک کند. با این حال، بر اساس ویژگی های تحقیق عصر دیجیتال قبلا در این فصل شرح داده شده و بر اساس مباحث اخلاقی ما تا کنون دیده اند، می بینم چهار حوزه از مشکل خاص: آگاهانه، درک و مدیریت ریسک اطلاعاتی، حفظ حریم خصوصی، و تصمیم گیری در مواجهه با عدم قطعیت. در بخش بعدی، من این چهار موضوع را با جزئیات بیشتری شرح و ارائه مشاوره در مورد چگونه به آنها را اداره کند.