6.6 Àrees de dificultat

Els quatre principis ètic-Respecte per les persones; beneficència; justícia; i respecte del dret i d'Interès Públic i la dues ètics marcs-emergent i la deontologia-li ajudarà a raonar sobre qualsevol problema d'ètica d'investigació que s'està enfrontant. No obstant això, en base a les característiques de la investigació era digital descrites anteriorment en aquest capítol i en base als debats ètics que hem vist fins ara, veig quatre àrees d'especial dificultat: el consentiment informat, la comprensió i la gestió d'informació de riscos, la privacitat i la presa de decisions en davant de la incertesa. A les seccions següents, descriuré aquests quatre temes amb més detall i oferir consells sobre com manejar-los.