6.6 хэцүү газар

Хүн дөрвөн ёс зүйн зарчим, хүндэтгэх; Beneficence; Хууль зүйн, болон олон нийтийн хүүгийн-, та тулгарч буй аливаа судалгааны ёс зүйн асуудлын талаар шалтгаан нь хоёр ёс зүйн орчин-нөхцөлдсөн, та нарт deontology-шаардлагатай туслах хууль, хүндэтгэх. Гэсэн хэдий ч, бид өнөөг хүртэл үзсэн ёс зүйн мэтгэлцээнд дээр энэ бүлгийн өмнө дурдсан суурилсан дижитал насны судалгааны шинж чанар дээр үндэслэн, би тодорхой хүндрэл дөрвөн хэсгийг үзнэ үү: мэдээлэлтэй зөвшөөрөл, ойлгож, удирдах мэдээллийн эрсдэл, нууцлал болон шийдвэр гаргах тодорхой бус нүүр царай. Дараагийн хэсэгт би дэлгэрэнгүй эдгээр дөрвөн асуудлыг тодорхойлох, тэдгээрийг хэрхэн зохицуулах талаар зөвлөгөөг санал болгож байна.