6.6 Mga lugar ng kahirapan

Ang apat na etikal prinsipyo-Paggalang sa mga taong; kaampunan; Justice; at Paggalang para sa Batas at Public Interest-at ang dalawang etikal frameworks-kinahihinatnan at deontology-dapat makatulong sa iyo na dahilan tungkol sa anumang pananaliksik etika ang mga problema na ikaw ay nakaharap. Gayunman, batay sa mga katangian ng mga digital na edad pananaliksik ng inilarawan mas maaga sa kabanatang ito at batay sa etikal debate nakita natin sa ngayon, aking nakikita ay apat na lugar ng partikular na kahirapan: kaalamang pahintulot, pag-unawa at pamamahala ng impormasyon panganib, privacy, at paggawa ng mga desisyon sa harap ng kawalan ng katiyakan. Sa susunod na seksyon, ako ay naglalarawan sa mga apat na mga isyu nang mas detalyado at nag-aalok ng payo tungkol sa kung paano panghawakan ang mga ito.