2.3.1 ویژگی های است که به طور کلی برای تحقیق خوب است