5.4 વિતરણ માહિતી સંગ્રહ

માસ સહયોગ પણ માહિતી સંગ્રહ સાથે મદદ કરી શકે છે, પરંતુ તે માહિતી ગુણવત્તા અને નમૂના વ્યવસ્થિત અભિગમ તેની ખાતરી કરવા માટે મુશ્કેલ છે.

માનવ ગણતરી અને ઓપન કોલ બનાવવા માટે વધુમાં, સંશોધકો પણ વિતરણ માહિતી સંગ્રહ પ્રોજેક્ટ બનાવી શકો છો. હકીકતમાં, માત્રાત્મક સામાજિક વિજ્ઞાન ખૂબ જ કર્મચારીઓ દ્વારા સંચાલિત સર્વે ફોર્મ વિતરણ માહિતી સંગ્રહ પર આધાર રાખે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સામાન્ય સામાજિક સર્વે માટે માહિતી એકત્રિત કરવા માટે, એક કંપની ભાડે વળાંક interviewers જે પ્રતિવાદી ઘરો પર જવા તેમની પાસેથી માહિતી એકત્રિત કરવા માટે રાખે છે. પરંતુ, જો આપણે કોઈક માહિતી કલેક્ટર્સ સ્વયંસેવકો મેળવવું શકે છે?

નીચે ઉદાહરણો ઓર્નિથોલોજી અને કોમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન શો વિતરણ માહિતી સંગ્રહ સંશોધકો વધુ વારંવાર અને વધુ સ્થળોએ કરતાં અગાઉ શક્ય હતા માહિતી ભેગી કરવા માટે સક્રિય કરે છે. વધુમાં, યોગ્ય પ્રોટોકોલ આપવામાં આવે છે, આ માહિતી પૂરતી વિશ્વસનીય વૈજ્ઞાનિક સંશોધન માટે વાપરી શકાય હોઈ શકે છે. હકીકતમાં, માં ચોક્કસ સંશોધન પ્રશ્નો માટે, વિતરણ માહિતી સંગ્રહ છે કે જે કંઈપણ વાસ્તવિકતાથી ચૂકવણી માહિતી સંગ્રાહકો સાથે શક્ય હશે કરતાં વધુ સારી છે.