7.2.3 L'ètica en el disseny de la investigació

Ètica es mourà d'una preocupació perifèrica a una preocupació fonamental i per tant es convertirà en un tema d'investigació.

En l'era digital, l'ètica, més del cost esdevindrà una restricció dominant en els investigadors. És a dir, en el futur, lluitarem menys amb el que es pot fer i més amb el que s'ha de fer. A mesura que això succeeix, espero que l'enfocament basat en normes de científics socials i l'enfocament ad hoc de científics de dades evolucionaran cap a alguna cosa així com els principis de base vaig apropar descriu en el Capítol 6. També espero que a mesura que l'ètica es converteix en una investigació més prominent restricció, es convertirà en un tema d'investigació en si mateixa. De la mateixa manera que els investigadors socials ara dediquen temps i energia per al desenvolupament de nous mètodes que permetin a les estimacions més barats i més precisos, espero que també treballarem per desenvolupar mètodes que són més èticament responsable. Aquest canvi passarà no només pels investigadors es preocupen per l'ètica com un fi, sinó també perquè els investigadors es preocupen per l'ètica com un mitjà per a la realització de la investigació social.

Un exemple d'aquesta tendència és la investigació sobre la privacitat diferencial (Dwork 2008) . Imagini que, per exemple, un hospital compta amb registres detallats de salut i investigadors volen comprendre els patrons en les dades. Diferencialment algoritmes privats que les persones puguin consultar els registres de salut per aprendre sobre els patrons globals (per exemple, les persones que fumen tenen més probabilitats de tenir càncer) i reduir al mínim el risc d'aprendre res sobre les característiques d'un individu en particular. El desenvolupament d'aquest tipus d'algoritmes de privacitat de preservació s'ha convertit en una àrea activa d'investigació; veure Dwork and Roth (2014) per a un tractament de longitud del llibre. privacitat diferencial és un exemple de la comunitat d'investigació tenint un desafiament ètic, convertint-lo en un projecte d'investigació, i després avançar-hi. Aquest és un patró que crec que veurem cada vegada més en altres àrees de la investigació social.

A mesura que el poder dels investigadors, sovint en col·laboració amb les empreses i els governs, continua augmentant, cada vegada serà més difícil evitar les qüestions ètiques complexes. Ha estat la meva experiència que molts científics socials i científics de dades veuen aquestes qüestions ètiques com un pantà que cal evitar. No obstant això, crec que l'evasió es convertirà cada vegada més insostenible com a estratègia. Nosaltres, com a comunitat, només podem fer front a aquests problemes si saltem a dins i abordar-los amb la creativitat i l'esforç que apliquem a altres problemes d'investigació.