6.7.1 IRB ഒരു ഫ്ലോർ, ഒരു പരിധി ആണ്

പല ഗവേഷകരും ഐ.ആർ.ബി യുടെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഒരു വശത്ത് അവർ ഒരു മണ്ടത്തരവാദിത്വ ബ്യൂറോക്രസിയെന്നു കരുതുന്നു. അതേസമയം, അവർ അതിനെ ധാർമ്മിക തീരുമാനങ്ങളുടെ അന്തിമ മദ്ധ്യസ്ഥനായി പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. അതായത്, പല ഗവേഷകരും വിശ്വസിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു, IRB അത് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, അത് ശരിയായിരിക്കണം. IRB ന്റെ നിലവിലുള്ള പരിമിതികൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു-അവയിൽ പലതും (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) നമ്മൾ ഗവേഷകർ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിന്റെ നൈതികതയ്ക്കായി. IRB ഒരു പരിധി അല്ല, ഈ ആശയം രണ്ട് പ്രധാന അർത്ഥം ഉണ്ട്.

ഒന്നാമത്തേത്, IRB ഒരു ഫ്ലോർ ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പക്ഷം IRB റിവ്യൂ ആവശ്യമാണ്, ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഇത് വ്യക്തമാകാം, എങ്കിലും ചില ആളുകൾ IRB ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. നിങ്ങൾ ധാർമ്മികമായി പരിഹരിക്കാത്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഐ ആർ ബി ഒരു ശക്തമായ സഖ്യകക്ഷിയാവും. താങ്കൾ അവരുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു പിന്നിൽ നിൽക്കണം (King and Sands 2015) . നിങ്ങൾ അവരുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിലക്കും.

രണ്ടാമതായി, ഐ.ആർ.ബി ഒരു പരിധി അല്ല , നിങ്ങളുടെ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് മതിയാകില്ല എന്നാണ്. പല സാഹചര്യങ്ങളിലും, ഗവേഷകനെന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ധാർമികമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നവനാണ്. ആത്യന്തികമായി, നിങ്ങൾ ഗവേഷകനാണ്, ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പേരാണ്.

നിങ്ങൾ ഐ.ആർ.ബി എന്ന നിലയിൽ ഒരു തറയായി കരുതുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം, നിങ്ങളുടെ പരിധികളിൽ ഒരു ധാർമ്മിക അനുബന്ധം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പരിധി അല്ല. സത്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സന്മാർഗ്ഗിക അനുബന്ധം തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരോടും പൊതുജനങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജോലി എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാനായി സ്വയം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ. നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക അനുബന്ധ പാഠം എഴുതുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനം ശരിയായ ധാർമ്മിക ബാലൻസ് അടിച്ചേക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം, നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക അനുബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ഗവേഷണ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യാനും യഥാർത്ഥ പരീക്ഷണ ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉചിതമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും സഹായിക്കും. പട്ടിക 6.3 റിസർച്ച് ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് നല്ല ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതായി ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ടെന്ന അനുമാനിക്കൽ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ചർച്ചകളിൽ രചയിതാക്കളുടെ ഓരോ ക്ലെയിം യോജിപ്പില്ല, എന്നാൽ അവർ നിർവചിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ സത്യസന്ധതയോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകർ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണ് Carter (1996) : ഓരോ കേസിൽ, (1) ഗവേഷകർ നന്മ തോന്നുന്നു തീരുമാനിക്കുക തെറ്റ് എന്താണ്? (2) അവർ തീരുമാനിച്ചതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്, വ്യക്തിപരമായ ചിലവിലും; (3) സാഹചര്യത്തെ തങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക വിശകലനം അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പരസ്യമായി കാണിക്കുന്നു.

പട്ടിക 6.3: അവരുടെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ
പഠനം പ്രശ്നം അഭിസംബോധന ചെയ്തു
Rijt et al. (2014) സമ്മതമില്ലാതെ ഫീൽഡ് പരീക്ഷണങ്ങൾ
സാന്ദർഭിക ഹാനി ഒഴിവാക്കണം
Paluck and Green (2009) വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ ഫീൽഡ് പരീക്ഷണങ്ങൾ
സെൻസിറ്റീവ് വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം
സങ്കീർണ്ണമായ സമ്മതപ്രശ്നങ്ങൾ
സാധ്യമായ ഹാനികരമായ അപകടം
Burnett and Feamster (2015) അനുമതിയില്ലാതെ ഗവേഷണം
അപകടസാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അപകടസാധ്യതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും കുറയ്ക്കുക
Chaabane et al. (2014) ഗവേഷണത്തിന്റെ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
ചോർന്നു ഡാറ്റാ ഫയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച്
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) സമ്മതമില്ലാതെ ഫീൽഡ് പരീക്ഷണങ്ങൾ
Soeller et al. (2016) ലംഘന സേവന നിബന്ധനകൾ