7.2.3 ഗവേഷണ രൂപകൽപ്പനയിൽ എത്തിക്സ്

എത്തിക്സ് കേന്ദ്ര ആശങ്ക ഒരു പെരിഫറൽ ആശങ്ക നിന്ന് നീക്കും അതുകൊണ്ടു ഗവേഷണത്തിന്റെ വിഷയം മാറും.

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ, ധാർമ്മിക ഗവേഷണം ആകുമ്പോഴാണ് ഗവേഷണം നടത്തുക. ഭാവിയിൽ, ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കാൾ കുറച്ചൊന്നുമില്ലാതെ പോരാടും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം, വിവര ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ആധുനിക സമീപനം അദ്ധ്യായം 6-ൽ വിവരിച്ച തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ധാർമ്മികതയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, രീതിശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന്റെ ഒരു വിഷയമായി വളരുക. സാമൂഹ്യ ഗവേഷകർ ഇപ്പോൾ ചെലവും സമയവും ഊർജ്ജം ചെലവഴിക്കുന്നതും കൂടുതൽ വിലകുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ കൃത്യതയുള്ളതുമായ കണക്കുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന പുതിയ രീതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ, കൂടുതൽ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളായ രീതികൾ വികസിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും. ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് സദാചാരത്തെ ഒരു പരിധിവരെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സോഷ്യൽ റിസർച്ചുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗമെന്ന നിലയിൽ അവർ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനാലാണ്.

ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വ്യത്യസ്തമായ സ്വകാര്യത (Dwork 2008) . ഉദാഹരണമായി, ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ആരോഗ്യവിവരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഈ ഡാറ്റയിലെ പാറ്റേണുകൾ മനസിലാക്കാൻ ഗവേഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വകാര്യ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഗവേഷകരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പാറ്റേണുകൾ (ഉദാഹരണം പുകവലിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് കാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്) ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഈ സ്വകാര്യത പരിപാലിക്കുന്ന അൽഗോരിതം വികസനം ഗവേഷണത്തിന്റെ ഒരു സജീവ മേഖലയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; Dwork and Roth (2014) ഒരു പുസ്തക-ദൈർഘ്യ ചികിത്സക്കായി കാണുക. വ്യത്യസ്തമായ സ്വകാര്യത ഗവേഷണ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ധാർമ്മിക വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഗവേഷണ പദ്ധതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും അതിന്മേൽ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. സാമൂഹ്യ ഗവേഷണത്തിന്റെ മറ്റു മേഖലകളിൽ നാം കൂടുതൽ കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന ഒരു മാതൃകയാണിത്.

ഗവേഷകരുടെ ശക്തി മിക്കപ്പോഴും കമ്പനികളുമായും സർക്കാരുകളുമായും സഹകരിച്ച്, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സങ്കീർണ്ണമായ ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീരും. ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ ഒരു ചതുപ്പുനിലമായി പല സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിവര ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഈ ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്റെ അനുഭവമാണ്. എന്നാൽ, ഒരു തന്ത്രമെന്ന നിലയിൽ, ഒഴിവാക്കൽ എന്നത് കൂടുതൽ അയോഗ്യമായിത്തീരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മൾ മറ്റ് ഗവേഷണ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ക്രിയാത്മകതയും പരിശ്രമവും കൊണ്ട് അവരെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതും പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്.