4.5.1 നിലവിലുള്ള എൻവയണ്മെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക

നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും കോഡിംഗ് പങ്കാളിത്ത ഇല്ലാതെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള അകത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും കഴിയും.

Logistically, ഒരു ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം നിലവിലുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥിതിക്ക് മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം ഓവർലേ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ന്യായമായ അളവിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും കമ്പനിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ വിപുലമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമില്ല.

ഉദാഹരണത്തിന്, ജെന്നിഫർ ഡോലെക്, ലൂക്ക് സ്റ്റീൻ (2013) സെയ്ലിസ്റ്റ്ലിനോടുള്ള സമാനമായ ഓൺലൈൻ വ്യാപാരസ്ഥലത്തെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ഐപോഡ്സിനെ അവർ പരസ്യമായി പ്രതിപാദിക്കുകയും, വിൽപനക്കാരന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഓട്ടത്തിന്റെ പ്രഭാവം പഠിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ, അവരുടെ പരീക്ഷണഫലമായുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ളവയാണെന്നും (ഫലപ്രാപ്തിയുടെ പ്രാധാന്യം) എപ്രകാരമാണ് ചില കാരണങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും അവർ വിലയിരുത്തി.

Doleac ഉം Stein ന്റെ ഐപോഡ് പരസ്യങ്ങളും മൂന്നു പ്രധാന മാനങ്ങളോടെയാണവ. ഒന്നാമത്തേത്, ഐപോഡിനെ വെളുത്ത, കറുപ്പ്, വെളുത്ത നിറമുള്ള പച്ച നിറത്തിൽ വെച്ച് എടുത്തിരുന്ന കൈപ്പടയുടെ സൂചനകൾ ഗവേഷകരുടെ വ്യത്യാസത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു (ചിത്രം 4.13). രണ്ടാമതായി, അവർ ചോദിക്കുന്ന വില [90, $ 110, $ 130]. മൂന്നാമതായി, അവർ പരസ്യ വാചകത്തിന്റെ ഗുണത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി [ഉയർന്ന നിലവാരവും കുറഞ്ഞ നിലവാരവും (ഉദാ: cApitalization പിശകുകളും സ്പെലിൻ പിശകുകളും)]. ഇങ്ങനെ, പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് (ഉദാ: കൊക്കോമോ, ഇൻഡ്യാന, നോർത്തേൻ പ്ലാറ്റ്, നെബ്രാസ്ക) മുതൽ 300-ൽപ്പരം പ്രാദേശിക വിപണികളിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന 3 \(\times\) 3 \(\times\) നഗരങ്ങൾ (ഉദാ: ന്യൂയോർക്ക്, ലോസ് ആഞ്ചൽസ്).

ചിത്രം 4.13: Doleac ആൻഡ് സ്റ്റീനിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈകൾ (2013). ഐ.പി.ഒകൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗിൽ വിവേചനങ്ങൾ അളക്കാൻ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ വിൽക്കുന്നവയാണ് ചെയ്തത്. ഡോലെക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റീനിൽ (2013), അനുമാനം 1 പുനർനിർവചിച്ചു.

ചിത്രം 4.13: Doleac and Stein (2013) പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈകൾ Doleac and Stein (2013) . ഐ.പി.ഒകൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗിൽ വിവേചനങ്ങൾ അളക്കാൻ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ വിൽക്കുന്നവയാണ് ചെയ്തത്. Doleac and Stein (2013) , Doleac and Stein (2013) 1 Doleac and Stein (2013) .

എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ശരാശരി, കറുത്ത വ്യാപാരികളേക്കാൾ വെളുത്ത വിൽപനക്കാരാണ് നല്ലത്. മദ്യം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇടത്തരം ഫലങ്ങളുള്ളവയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, വെള്ള വിൽപ്പനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചു, അവസാന വില വിൽപന ഉയർന്നു. ഈ ശരാശരി ഉൽപന്നങ്ങൾക്കുമപ്പുറം, ഡോലെക്, സ്റ്റെയിൻ എന്നിവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണമായി, മുൻ സിദ്ധാന്തത്തിൽനിന്ന് ഒരു പ്രവചനമെന്നത്, വാങ്ങുന്നവർക്കിടയിൽ കൂടുതൽ മത്സരം ഉള്ള കമ്പോളങ്ങളിൽ വിവേചനക്കുറവ് കുറവാണെന്നാണ്. വാങ്ങൽ മത്സരം അളക്കുന്ന അളവിന്റെ അളവുകോലായി ആ മാർക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഉപയോഗിച്ച്, കച്ചവടക്കാർ കച്ചവട വിപണികളിൽ മോശമായ മത്സരം നേടിയെടുത്തുവെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ളതും നിലവാരമുള്ളതുമായ ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പരസ്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡൂലെക് ആൻഡ് സ്റ്റീൻ, കറുപ്പ്, ടാറ്റ്ഡ് വിൽപ്പനക്കാർ നേരിടുന്ന അനീതിയെ പരസ്യ നിലവാരത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഒടുവിൽ, 300 ലധികം മാർക്കറ്റുകളിലായി പരസ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന വസ്തുത പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, ഉയർന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഉയർന്ന റസിഡൻഷ്യൽ വേർതിരിവുകളും ഉള്ള നഗരങ്ങളിൽ കറുത്ത വിൽപ്പനക്കാർ കൂടുതൽ പിന്നോക്കം പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ ഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ കറുത്ത വ്യാപാരികൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, മറ്റ് പഠനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോടൊപ്പം, വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വംശീയ വിവേചനത്തിന് കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ സിദ്ധികളെ അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങും.

നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫീൽഡ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഗവേഷകരുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് Arnout van de Rijt, colleagues (2014) വിജയത്തിന്റെ താക്കോലുകളിൽ. ജീവിതത്തിലെ പല വശങ്ങളിലും, സമാനമായ സമാനരായ ആളുകൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അനന്തരഫലങ്ങൾകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു. ഈ പാറ്റേൺ സാധ്യമായ വിശദീകരണം ചെറിയ-ഉം അടിസ്ഥാനപരമായി റാൻഡം-ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ൽ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സമയവും മുകളില്, ഗവേഷകർ വർദ്ധിക്കുന്നത് നേട്ടം വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആണ്. ചെറിയ പ്രാരംഭ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തകരുകയോ ചെയ്തോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന്, വാൺ ഡി റിജും സഹപ്രവർത്തകരും (2014) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പങ്കാളികളിൽ വിജയം നേടിക്കൊണ്ട് നാല് വ്യത്യസ്ത സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടു, തുടർന്ന് ഈ ഏകപക്ഷീയ വിജയത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അളന്നു.

കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, വാൻ ഡി റിജും സഹപ്രവർത്തകരും (1) കിങ്സ്റ്റാർട്ടറിൽ ഒരു കൂട്ടായ ഫിൽട്ടറിംഗ് വെബ്സൈറ്റിൽ ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു; (2) എപ്പിമിനൻസ്, ഒരു ഉൽപാദന അവലോകന വെബ്സൈറ്റിൽ അനിയന്ത്രിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത അവലോകനങ്ങൾ റേറ്റുചെയ്തു; (3) വിക്കിപ്പീഡിയയിലേക്ക് ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവാർഡ് നൽകി; (4) change.org- ൽ randomly തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹർജികൾ ഒപ്പുവച്ചു. ഈ നാലു സംവിധാനങ്ങളിലും വളരെ സമാനമായ ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി: ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും, ആദ്യകാല വിജയം ചിലപ്പോൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാത്തവരെ അവരുടെ പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവരെക്കാൾ കൂടുതൽ വിജയസാധ്യതയുള്ളതായി കാണുന്നു (ചിത്രം 4.14). പല രീതികളിലും ഒരേ പാറ്റേൺ ദൃശ്യമാകുന്ന വസ്തുത, ഈ ഫലങ്ങളുടെ ബാഹ്യസാക്ഷരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഈ സമ്പ്രദായം ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥയുടെ ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ആണെന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.

ചിത്രം 4.14: നാലു വ്യത്യസ്ത സോഷ്യൽ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ആത്യന്തികമായി വിജയിച്ചിട്ടുള്ള വിജയം ദീർഘകാല ഫലങ്ങൾ. Arnout വാൻ ഡി റിജറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർ (2014) (1) കിക്ക്സ്റ്റാർട്ടർ, ഒരു crowdfunding വെബ്സൈറ്റിൽ ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ പണം വാഗ്ദാനം; (2) എപ്പിമിനൻസ്, ഒരു ഉൽപാദന അവലോകന വെബ്സൈറ്റിൽ അനിയന്ത്രിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത അവലോകനങ്ങൾ റേറ്റുചെയ്തു; (3) വിക്കിപ്പീഡിയയിലേക്ക് ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവാർഡ് നൽകി; (4) change.org- ൽ randomly തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹർജികൾ ഒപ്പുവച്ചു. റിജ്ടും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (2014), ചിത്രം 2.

ചിത്രം 4.14: നാലു വ്യത്യസ്ത സോഷ്യൽ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ആത്യന്തികമായി വിജയിച്ചിട്ടുള്ള വിജയം ദീർഘകാല ഫലങ്ങൾ. Arnout വാൻ ഡി റിജറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർ (2014) (1) കിക്ക്സ്റ്റാർട്ടർ, ഒരു crowdfunding വെബ്സൈറ്റിൽ ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ പണം വാഗ്ദാനം; (2) എപ്പിമിനൻസ്, ഒരു ഉൽപാദന അവലോകന വെബ്സൈറ്റിൽ അനിയന്ത്രിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത അവലോകനങ്ങൾ റേറ്റുചെയ്തു; (3) വിക്കിപ്പീഡിയയിലേക്ക് ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവാർഡ് നൽകി; (4) change.org- ൽ randomly തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹർജികൾ ഒപ്പുവച്ചു. Rijt et al. (2014) നിന്നും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു Rijt et al. (2014) , ചിത്രം 2.

ഗവേഷകർക്ക് കമ്പനികളുമായി സഹകരിക്കാനോ സങ്കീർണ്ണമായ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡിജിറ്റൽ ഫീൽഡ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ചികിത്സാരംഗവും / അല്ലെങ്കിൽ അളവുകോൽ ഫലങ്ങളും എത്തിക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ആന്തരഘടന ഗവേഷകർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാധ്യമാകുന്നതിന്റെ പരിണിതഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ പട്ടിക 4.2 നൽകുന്നു. ഗവേഷകർക്ക് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞവയാണ്. എന്നാൽ, ഗവേഷകർ, പങ്കാളികളുടെയും ചികിത്സകളുടെയും പരിണതകളുടെയും പരിമിത അളവെടുക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ മാത്രമേ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ, സിസ്റ്റം നിർദ്ദിഷ്ട ചലനാത്മകത (ഉദാ: കിക്ക്സ്റ്റാർട്ടർ പദ്ധതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ മാറ്റം, അദ്ധ്യായം 2 ൽ അൽഗോരിഥ്മിക് ചിന്താധാരയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച കാണുക). അവസാനമായി, ഗവേഷകകർ പ്രവർത്തന സംവിധാനത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ, പങ്കെടുക്കുന്നവർ, പങ്കെടുക്കുന്നവർ, സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഹാനികരമായ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ ധാർമ്മിക ചോദ്യം നാം 6-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദമായി പരിഗണിക്കും. കൂടാതെ, വാൻ ഡി റിജറ്റ് അനുബന്ധവും അനുബന്ധവും ഇതിൽ ഒരു നല്ല ചർച്ച നടക്കുന്നു. (2014) . നിലവിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രേഡ് ഓഫുകൾ ഓരോ പ്രോജക്ടിനും അനുയോജ്യമല്ല, അതിനാലാണ് ചില ഗവേഷകർ സ്വന്തം പരീക്ഷണാത്മക സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഞാൻ അടുത്തത് വിശദീകരിക്കും.

പട്ടിക 4.2: നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ
വിഷയം റെഫറൻസുകൾ
വിക്കിപീഡിയയിലെ സംഭാവനകൾക്കുള്ള ബാർസ്റ്റാർമാരുടെ സ്വാധീനം Restivo and Rijt (2012) ; Restivo and Rijt (2014) ; Rijt et al. (2014)
വംശീയ ട്വീറ്റുകൾക്കെതിരായ ഉപദ്രവകരമായ സന്ദേശത്തിന്റെ സ്വാധീനം Munger (2016)
വിൽപന വില ലേലം രീതി സ്വാധീനം Lucking-Reiley (1999)
ഓൺലൈൻ ലേലത്തിൽ വിലയിലെ പ്രശസ്തി പ്രഭാവം Resnick et al. (2006)
EBay- ലെ ബേസ്ബോൾ കാർഡുകളുടെ വില്പനയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നയാളുടെ വർഗം Ayres, Banaji, and Jolls (2015)
ഐപോഡ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നയാളുടെ വർഗം Doleac and Stein (2013)
എയർബ്ബ്ബ് വാടകയ്ക്കെടുക്കൽ അതിഥിയുടെ ഓട്ടം Edelman, Luca, and Svirsky (2016)
കിക്ക്സ്റ്റാർട്ടറിലുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് സംഭാവനകൾ നൽകു Rijt et al. (2014)
ഹൗസിങ് റെന്റൽസിൽ വംശവും വംശവും സ്വാധീനം Hogan and Berry (2011)
ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവി റേറ്റിംഗ് ഫലമായി Rijt et al. (2014)
പരാതികളുടെ വിജയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒപ്പ് ഒപ്പ് Vaillant et al. (2015) ; Rijt et al. (2014) ; Rijt et al. (2016)