4.6 ഉപദേശം

നിങ്ങൾ സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിയുമായി പ്രവർത്തിച്ചാലും, എന്റെ സ്വന്തം സൃഷ്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സഹായകരമായ നാല് ഉപദേശങ്ങൾ ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ രണ്ടു കഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പ്രായപരിപാടികൾക്കും വളരെ കൃത്യമാണ്.

നിങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപദേശം, ഡാറ്റ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിയുന്നത്രയായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്നതാണ്. പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷകരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഒരുപക്ഷേ വ്യക്തമായിരിക്കാം, പക്ഷേ വലിയ ഡാറ്റാ സ്രോതസ്സുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളവർ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് (അധ്യായം കാണുക). നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ശേഷം ഇത്തരം ഉറവിടങ്ങളുമായി സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും നടക്കുന്ന, എന്നാൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ സഹായമല്ല: നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ശേഖരിച്ച് മുമ്പ് സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നിർബന്ധിതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴികൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വിശകലനത്തെ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി വിവരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്തിനായി ഒരു പ്രീ-വിശകലന പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കുകയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011; Lin and Green 2016) .

ഒരൊറ്റ പരീക്ഷണവും തികഞ്ഞതായിരിക്കില്ല എന്നതാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പൊതു ഉപദേശവും, കാരണം, പരസ്പരം ഇടപഴകുന്ന ഒരു പരീക്ഷണ പരമ്പര രൂപകൽപ്പന ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഈ ആയുധത്തിന്റെ തന്ത്രമായി വിവരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ ബെയ്റ്റ്ഷിപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, നിങ്ങൾ ചെറിയ കപ്പലുകളെ പരസ്പര ശക്തികളാൽ നിർമിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൾട്ടി-പരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പതിവായിരിക്കും, എന്നാൽ അവ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ അപൂർവമാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ, ചില ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചെലവ് മൾട്ടി-പരീക്ഷണ പഠനങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുന്നു.

സാധാരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഡിജിറ്റൽ പ്രായ പരീക്ഷണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്: പൂജ്യം വേരിയബിൾ ഡാറ്റ (സെക്ഷൻ 4.6.1) സൃഷ്ടിച്ച് നിങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയിലേക്ക് സദാചാരം നിർമ്മിക്കുക (സെക്ഷൻ 4.6.2).