6.7.2 മറ്റുള്ളവർ ഷൂസ് സ്വയം

തങ്ങളുടെ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷകർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, ആ ലോഞ്ചിലൂടെ മാത്രമേ ലോകം അവർ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഈ ഉന്നതാധികാരവും മോശമായ ധാർമിക ന്യായവിധിക്കു കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾ, മറ്റ് പ്രസക്ത പങ്കാളികൾ, ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ പോലും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടിലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാട്. മറിച്ച്, ഈ മറ്റ് അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അത് സമാനതകളില്ലാത്ത (Batson, Early, and Salvarani 1997) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഈ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനും മെച്ചപ്പെട്ട ധാർമ്മിക സമനിലയിലേയ്ക്ക് മാറ്റാനും സഹായിക്കും.

കൂടാതെ, മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഭാവനയിൽ കാണുമ്പോൾ, അവർ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, വൈകാശ് അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ചില വിമർശകർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന സാധ്യതയെ കുറിച്ചു കേന്ദ്രീകരിച്ചു, ഒരു താഴ്ന്ന പ്രോബബിലിറ്റി, പക്ഷേ ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യത്തിലുള്ള സാഹചര്യം. ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ സജീവമാക്കുകയും ഒരിക്കൽ അവർ ഏറ്റവും മോശം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഈ മോശപ്പെട്ട സംഭവം (Sunstein 2002) സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെ അവർ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ആളുകൾ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കാം എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവയെ പുറത്താക്കരുത്, അയുക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിരഹിതമെന്ന് പുറത്താക്കണം എന്നാണ്. നമ്മിൽ ആരും ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ വീക്ഷണമില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനു നാം എല്ലാവരും താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം.