6.4 നാല് തത്ത്വങ്ങൾ

നൈതിക അനിശ്ചിതത്വം നേരിടുന്ന ഗവേഷകർ മികവുറ്റ കഴിയുന്ന നാല് തത്ത്വങ്ങൾ ആകുന്നു: പേഴ്സൺസ് ആദരവു, Beneficence, നീതി, നിയമം പൊതു പലിശ ബഹുമാനം.

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഗവേഷകർ നേരിടുന്ന സന്മാർഗ്ഗിക വെല്ലുവിളികൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കാൾ അൽപം വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മുമ്പുള്ള ധാർമ്മികചിന്താഗതിയെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിന് ഈ വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയും. ബെൽമന്റ് റിപ്പോർട്ട് (Belmont Report 1979) , മെൻലോ റിപോർട്ട് (Dittrich, Kenneally, and others 2011) രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ, തങ്ങൾ നേരിടുന്ന സദാചാരപരമായ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷകർക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ ചരിത്രപരമായ അനുബന്ധത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും വിവിധതരത്തിലുള്ള ഉത്തേജകവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് നൽകുന്നതിനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങളുള്ള വിദഗ്ധരുടെ പാനലുകളുടെ ഫലമായി നിരവധി വർഷങ്ങൾ ആലോചിച്ചതാണ്.

ആദ്യം, 1974 ൽ ഗവേഷകർ നടത്തിയ നിഷ്ഠുരമായ പരാജയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, കുപ്രസിദ്ധമായ ടസ്കീയി സിഫിലിസ് പഠനം, ഏതാണ്ട് 400 നും നൂറ് നൂറു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ആൾക്കാർ ഗവേഷകരുടെ സജീവമായ വഞ്ചനയും, 40 വർഷക്കാലം സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തത് (ചരിത്രപരമായ അനുബന്ധം കാണുക) മനുഷ്യ വ്യൂഹങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഗവേഷണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള നൈതിക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു ദേശീയ കമ്മീഷൻ രൂപവത്കരിച്ചു. ബെൽമോണ്ട് കോൺഫറൻസ് സെന്ററിൽ നാലു വർഷത്തെ യോഗത്തിനു ശേഷം, അവർ വളരെ സന്തുഷ്ടവും ശക്തവുമായ പ്രമാണം ബെൽമോണ്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി. പൊതുനിയമത്തിന്റെ ബൌദ്ധിക അടിസ്ഥാനമാണ് ബെൽമോണ്ട് റിപ്പോർട്ട്, IRB- കൾ നിർബന്ധമാക്കുന്നത് (Porter and Koski 2008) എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഗണമാണ്.

2010-ൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ഗവേഷകരുടെ സന്മാർഗ്ഗികവൈകല്യങ്ങൾക്കും ഡിജിറ്റൽ പ്രായപരിധിയിൽ വരുന്ന ബെൽമോണ്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാസത്തിനുമായി യുഎസ് ഗവൺമെന്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിന്, ഒരു നീല-റിബൺ കമ്മീഷൻ വിവരങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ (ഐസിടി) ഉൾപ്പെടുന്ന ഗവേഷണത്തിനായി ഒരു സന്മാർഗ്ഗിക ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് മെൻലോ റിപോർട്ട് (Dittrich, Kenneally, and others 2011) .

പേഴ്സൺസ് ആദരവു, ബെനെഫിചെന്ചെ, നീതി, നിയമം പൊതു പലിശ ആദരവു: ഒരുമിച്ച്, കാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് മെൻലോ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ നൈതിക ചർച്ചകൾക്ക് മികവുറ്റ കഴിയുന്ന നാലു തത്വങ്ങൾ വാഗ്ദാനം. ഈ നാലു തത്ത്വങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ലളിതമായിരിക്കണമെന്നില്ല, മാത്രമല്ല ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ശോഷണം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, തത്വങ്ങൾ ട്രേഡ് ഓഫുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു, ഗവേഷണ രൂപകൽപ്പനകൾക്കുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഗവേഷകർക്ക് പരസ്പരം അവരുടെ ന്യായവാദങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും വിശദീകരിക്കാനും കഴിയും.