5.5.3 ഫോക്കസ് ശ്രദ്ധ

പങ്കാളിത്തം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി, വൈവിധ്യമാർന്ന താല്പര്യങ്ങളേയും കഴിവുകളേയും നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാക്കാൻ കഴിയുന്നു, ഒരു ഡിസൈനർ ആയി നിങ്ങൾ കരുതുന്ന അടുത്ത പ്രധാന വെല്ലുവിളി, പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുക എന്നതാണ്, അതിൽ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ ഒരു സ്ഥാനം മൈക്കൽ നീൽസൺ പുസ്തകത്തിൽ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ച ഡിസ്കവറി (2012) . ഗാലക്സി മൃഗശാല പോലുള്ള ഗവേഷണ പഠന പദ്ധതികളിൽ ഗവേഷകർക്ക് കാര്യമായ നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഉദാഹരണമായി, ഗാലക്സി മൃഗശാലയിൽ ഗാലക്സിയിൽ ഓരോ ഗാലക്സിയും പ്രദർശിപ്പിക്കും വരെ അവയുടെ ആകൃതി ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ, വിതരണം ചെയ്ത ഡാറ്റ ശേഖരത്തിൽ, ഫോട്ടോകോട്ടിയിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായ ഇൻപുട്ട് നൽകുന്ന വ്യക്തികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും ഒരു സ്കോറിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.