4.7 ഉപസംഹാരം

ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഗവേഷകർ മുമ്പ് സാധ്യമല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും കഴിവ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഗവേഷകർ ഭീമൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും കഴിയും, അവർ മെച്ചം ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം സാധുത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എടുത്തു ചികിത്സ ഇഫക്റ്റുകൾ heterogeneity കണക്കുകൂട്ടുന്നു, മെക്കാനിസവും അകത്തിട്ടു കഴിയും. ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഡിജിറ്റൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെയ്തതു അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ലോകത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയും.

അധ്യായം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ശക്തരായ കമ്പനികളുമായി പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പൂർണമായും ഗവേഷകന് ചെയ്യാൻ കഴിയും; ഒരു ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണം നടത്താൻ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ടെക്ക് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേരിയബിൾ പൂജ്യം പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിലേക്ക് ധാർമ്മികത വളർത്തുന്നതിന് മൂന്ന് R- കൾ പകരംവയ്ക്കുക, മെച്ചപ്പെടുത്തുക, കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഗവേഷകരുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശക്തി, ധാർമ്മിക ഗവേഷണ രൂപീകരണത്തിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നതാണ്. വലിയ ശക്തി വലിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയാണ് വരുന്നത്.