7.3 തിരിച്ച് തുടക്കത്തിലേക്ക്

സോഷ്യൽ റിസർച്ച് ഭാവി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ഡാറ്റ ശാസ്ത്ര ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ അവസാനം, ഈ പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ പേജിൽ വിവരിച്ച പഠനത്തിലേക്ക് മടങ്ങാം. റുവാണ്ടയിലെ സമ്പത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിതരണം കണക്കാക്കാനായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ നിന്നും സർവ്വനായ 1.5 ദശലക്ഷം ആളുകളുള്ള ജോഷ്വ ബ്ലൂൻസ്റ്റോക്ക്, ഗബ്രിയേൽ കഡാമൂറോ, റോബർട്ട് ഓൺ (2015) എന്നിവ വിശദമായ ഫോൺ കോൾ ഡാറ്റ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഡെമോഗ്രാഫിക് ആന്റ് ഹെൽത്ത് സർവേയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കണക്കുകളനുസരിച്ച്, വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ സർവേകളുടെ സ്വർണ നിലവാരവും, അവരുടെ രീതി 10 മടങ്ങ് വേഗതയും 50 മടങ്ങ് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും ആയിരുന്നു. ഈ നാടകീയമായി വേഗത്തിലും വിലകുറഞ്ഞ അളവുകളുടേയും തകർച്ച അവസാനിക്കുന്നില്ല, ഗവേഷകർ, സർക്കാരുകൾ, കമ്പനികൾ എന്നിവയ്ക്കായി പുതിയ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, സാമൂഹ്യ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു വിൻഡോയായി ഈ പഠനം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു, ഇപ്പോൾ എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം.