6.1 ആമുഖം

സാമൂഹ്യ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഡിജിറ്റൽ പ്രായം പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് മുൻ അധ്യായങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ യുഗം പുതിയ നൈതിക വെല്ലുവിളികളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ധാർമ്മിക വെല്ലുവിളികളെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകാൻ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നൽകുക.

ചില ഡിജിറ്റൽ-ലെ സാമൂഹ്യ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഉചിതമായ പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട്. ഈ അനിശ്ചിതത്വം പരസ്പരബന്ധിതമായ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഒന്നിനെക്കാളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി. ഒരു വശത്ത്, ചില ഗവേഷകർ ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുകയോ അനെർട്ടിക് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന ഈ കേസുകൾ-വിശാലമായ ചർച്ചകൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും വിഷയമാണ്. മറുവശത്ത്, ധാർമ്മികവും സുപ്രധാനവുമായ ഗവേഷണം തടയുന്ന ഒരു ധാർമ്മിക അനിശ്ചിതത്വവും ഒരു ചില്ലില്ലാത്ത പ്രഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ കുറച്ചു വിലമതിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഉദാഹരണമായി, 2014 എബോള ബാധയിൽ, പൊതുജനാരോഗ്യ അധികാരികൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും രോഗം ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിവരങ്ങളിൽ ചിലത് നൽകിയേക്കാവുന്ന വിശദമായ കോൾ റെക്കോർഡുകൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നൈതികവും നിയമപരവുമായ ആശങ്കകൾ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഗവേഷകരുടെ ശ്രമങ്ങൾ തകർത്തു (Wesolowski et al. 2014; McDonald 2016) . ഞങ്ങൾ ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ, ഗവേഷകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും പങ്കിട്ട ധാർമ്മിക മാനദണ്ഡങ്ങളും നിലവാരവും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു-അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തവും സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്രദവുമായ വിധത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൻറെ ശേഷികൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. .

ഈ പങ്കിട്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തടസ്സം എന്നത് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിവര ശാസ്ത്രജ്ഞരും വ്യത്യസ്തമായ സമീപനങ്ങളിലാണ്. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക്, സദാചാരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ബോർഡുകളുടെ (ഐ ആർ ബി) മേൽ നിർബ്ബന്ധിതമാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നരായ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് നൈതികമായ വാദപ്രതിവാദം ഉള്ള ഏക വഴി ഐ.ബി.ബിയുടെ പുനർനിർണയത്തിന്റെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലും എഞ്ചിനീയറിംഗിലും സാധാരണയായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിനാൽ ഡാറ്റാ ഗവേഷകരുടെ ഗവേഷണ നൈതികതയുമായി താരതമ്യേന ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേയുള്ളൂ. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയോ വിവര ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ആധുനിക സമീപനത്തിൻറെയോ നിയമങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമീപനങ്ങളൊന്നും ഈ സമീപനങ്ങളൊന്നും ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സാമൂഹ്യ ഗവേഷണത്തിന് യോജിച്ചതല്ല. ഒരു തത്വമനുസരിച്ചുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം, ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ, നാം പുരോഗതി കൈവരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്, ഗവേഷകർ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ-നൽകിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ എടുത്തു ഏറ്റെടുക്കാനും വഴി അവരുടെ ഗവേഷണം മൂല്യനിർണ്ണയം ഫൊല്ലൊവെദ്- ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ജനറൽ നൈതിക തത്ത്വങ്ങൾ വഴി ചെയ്യണം. നിയമങ്ങൾ ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത കേസുകളിൽ ഗവേഷകരുടെ ന്യായമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ ഈ തത്വങ്ങൾ അധിഷ്ഠിത സമീപനം സഹായിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഗവേഷകർ തങ്ങളുടെ ന്യായവാദങ്ങളെ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നു.

ഞാൻ വാദിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം പുതിയതല്ല. കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അത് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു, അവയിൽ മിക്കതും രണ്ട് ലാൻഡ്മാർക്ക് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ക്രിസ്റ്റലീകരിക്കപ്പെട്ടു: ബേൽമോണ്ട് റിപ്പോർട്ട്, മെൻലോ റിപ്പോർട്ട്. നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതുപോലെ, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ തത്വങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം, വ്യക്തമായ, ചലനാത്മകമായ പരിഹാരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അത്തരം പരിഹാരങ്ങൾക്ക് അത് വഴിയില്ലെങ്കിൽ, അത് ഉൾപ്പെട്ട വ്യാപാര ഇടപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും (ഉദാഹരണത്തിന് യൂനിവേഴ്സിറ്റി, ഗവൺമെൻറ്, എൻജിഒ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി) സഹായത്തിന് അത് സഹായകമാകുമെന്ന തത്വങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം പര്യാപ്തമാണ്.

നല്ല അധ്യക്ഷനായ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ അധ്യായം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ നൈതികതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ ചിന്തിക്കണം? നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോലി കൂടുതൽ നൈതികമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാകും? സെക്ഷൻ 6.2 ൽ, ഞാൻ മൂന്നുതവണ ഡിജിറ്റൽ ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ വിശദീകരിക്കും. പിന്നെ, 6.3 എന്ന വിഭാഗത്തിൽ, നൈതികപരമായ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആ നിർദ്ദിഷ്ട ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കും: ഗവേഷകർക്ക് അവരുടെ സമ്മതമോ അല്ലെങ്കിൽ ബോധമോ ഇല്ലാതെ ജനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനും പരീക്ഷിക്കാനുമുള്ള വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ എന്നിവയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഈ കഴിവുകൾ മാറുന്നു. അടുത്തതായി, വകുപ്പ് 6.4 ൽ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന നാല് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കും: വ്യക്തി, ബഹുമാന, നീതി, ബഹുസ്വരത, പൊതുതാൽപര്യത്തിനുള്ള ബഹുമാനം. പിന്നെ, വിഭാഗം 6.5 ൽ, ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രണ്ട് ആഴത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളോട് സഹകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് വിശാലമായ നൈതിക ചട്ടക്കൂറ്റുകളായ - പരിണാമവാദം, ഡത്തോൺടോളജി എന്നിവയെ ചുരുക്കിപ്പറയുകയാണ്: നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്ന രീതികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? സന്മാർഗ്ഗികമായ ഉചിതമായ അവസാനം. ഈ തത്വങ്ങളും സന്മാർഗ്ഗിക ചട്ടക്കൂടുകളും - സംഖ്യകൾ 6.1-ൽ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു, നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം മറ്റുള്ളവരുമായും പൊതുജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, 6.6 ൽ, ഡിജിറ്റൽ പ്രായം സാമൂഹ്യ ഗവേഷകർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന നാല് മേഖലകൾ: വിവരമറിഞ്ഞുള്ള സമ്മതം (സെക്ഷൻ 6.6.1), വിവരസാങ്കേതിക അപകട സാധ്യത (വിഭാഗം 6.6.2), സ്വകാര്യത (വകുപ്പ് 6.6.3) ), അനിശ്ചിതത്വം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ധാർമ്മിക തീരുമാനങ്ങൾ (വകുപ്പ് 6.6.4). അവസാനമായി, വകുപ്പ് 6.7 ൽ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ധാർമ്മികതയുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി മൂന്ന് പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ ഞാൻ നൽകും. ഈ അദ്ധ്യായം സമാപിക്കുന്നത്, ചരിത്രത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഉപസംഹാരമായി, യു.എസ്.എയിലെ ഗവേഷണ മൂല്യ നിർണയത്തിന്റെ പരിണാമം ചുരുക്കിപ്പറയുകയാണ്, അതിൽ ടസ്കീയി സിഫിലിസ് പഠനം, ബെൽമോണ്ട് റിപ്പോർട്ട്, കോമൺ റൂൾ, മെൻലോ റിപോർട്ട് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ളവ.

ചിത്രം 6.1: ഗവേഷണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ സന്മാർഗ്ഗിക ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന തത്വങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വാദം ഗവേഷകർ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ ഗവേഷണത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതാണ്, അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതായി കരുതുകയും അനുമാനിക്കുകയും വേണം- കൂടുതൽ പൊതു ധാർമ്മിക തത്ത്വങ്ങളിലൂടെ. പൊതു റൂൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കൂടുതൽ ഫെഡറൽ ഫണ്ടഡ് ഗവേഷണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളുടെ ഗണമാണ്. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ ചരിത്രപരമായ അനുബന്ധം കാണുക). ഈ മൂന്ന് തത്ത്വങ്ങൾ ഗവേഷകർക്ക് ധാർമ്മിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനായി സൃഷ്ടിച്ച രണ്ട് നീല-റിബൺ പാനലുകളിൽ നിന്നാണ്. ബെൽമോണ്ട് റിപ്പോർട്ടും മെൻലോ റിപ്പോർട്ടും (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ചരിത്രപരമായ അനുബന്ധം കാണുക). അവസാനമായി, പരിണാമവാദവും ഡത്തോൺടോളജിയും തത്ത്വചിന്തർ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന നൈതിക ചട്ടക്കൂടുകളാണ്. രണ്ടു ചട്ടക്കൂടുകളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേഗത്തിലും ക്രൂരമായും പെരുമാറുന്നത് ദന്തരോഗ വിദഗ്ധർമാർ, മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയും എതിരാളികളുടെയും മേൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ചിത്രം 6.1: ഗവേഷണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ സന്മാർഗ്ഗിക ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന തത്വങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ അധ്യായം ഒരു പ്രധാന വാദം ഗവേഷകർ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ-നൽകിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ എടുത്തു ഏറ്റെടുക്കാനും വഴി അവരുടെ ഗവേഷണം വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് ആ ഫൊല്ലൊവെദ്- കൂടുതൽ ജനറൽ നൈതിക തത്ത്വങ്ങൾ വഴി വേണം. പൊതു റൂൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ കൂടുതൽ ഫെഡറൽ ഫണ്ടഡ് ഗവേഷണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളുടെ ഗണമാണ്. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ ചരിത്രപരമായ അനുബന്ധം കാണുക). ഈ മൂന്ന് തത്ത്വങ്ങൾ ഗവേഷകർക്ക് ധാർമ്മിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനായി സൃഷ്ടിച്ച രണ്ട് നീല-റിബൺ പാനലുകളിൽ നിന്നാണ്. ബെൽമോണ്ട് റിപ്പോർട്ടും മെൻലോ റിപ്പോർട്ടും (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ചരിത്രപരമായ അനുബന്ധം കാണുക). അവസാനമായി, പരിണാമവാദവും ഡത്തോൺടോളജിയും തത്ത്വചിന്തർ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന നൈതിക ചട്ടക്കൂടുകളാണ്. രണ്ടു ചട്ടക്കൂടുകളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേഗത്തിലും ക്രൂരമായും പെരുമാറുന്നത് ദന്തരോഗ വിദഗ്ധർമാർ, മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയും എതിരാളികളുടെയും മേൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.