4.4 ലളിതമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ അപ്പുറം നീക്കുന്നത്

ലളിതമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം. സമ്പന്നമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സാധുതയുണ്ട്, സാധുത, ചികിൽസഫലങ്ങളുടെ വൈറ്റമിൻ, മെക്കാനിസം എന്നിവ.

പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പുതുമയുള്ള ഗവേഷകരാണ് പലപ്പോഴും വളരെ കൃത്യമായ, ഇടുങ്ങിയ ചോദ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു: ഈ ചികിത്സ "പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ"? ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വോളന്റിയറിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ബട്ടൺ നീല നിറത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നത് ക്ലിക്ക്-ത്രൂ റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ? ദൗർഭാഗ്യവശാൽ, "പ്രവർത്തിക്കുന്നു" എന്നതുപോലുള്ള വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായ പരീക്ഷണാർത്ഥം ഒരു പൊതുധാരണയിൽ ഒരു ചികിത്സ "പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ" എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയാതിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചാണ്. മറിച്ച്, സങ്കീർണ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ, കൂടുതൽ കൃത്യമായ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു: ഈ സമയത്ത് ഈ ജനസംഖ്യയിലെ ഈ പ്രത്യേക നിർവ്വഹണത്തോടുള്ള ഈ പ്രത്യേക ചികിത്സയുടെ ശരാശരി ഫലം എന്താണ്? ഈ ചെറിയ ചോദ്യത്തിന് ലളിതമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ വിളിക്കാം.

ലളിതമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും, എന്നാൽ അവ പ്രധാനപ്പെട്ടതും രസകരവുമായ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല, ചികിത്സയ്ക്ക് വലിയതോ ചെറിയതോ ആയ ഫലങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയവ പോലുള്ളവ; കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ മറ്റൊരു ചികിത്സ കൂടി ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടോ; കൂടാതെ ഈ പരീക്ഷണം വിശാലമായ സാമൂഹ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും.

ലളിതമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുമപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ മൂല്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന്, പി.വെസ്ലി ഷൂൾസ്, സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകളും ഊർജ്ജ ഉപഭോഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അനലോഗ് ഫീൽഡ് പരീക്ഷണം നമുക്ക് നോക്കാം. (Schultz et al. 2007) . കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ മാർക്കോസിലെ 300 വീടുകളിൽ ഷൂൾസും കൂട്ടരും കൂലിപ്പണിക്കാരെ തൂക്കിയിട്ടു. ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ ഭവനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി. അതിനുശേഷം, ഷൂൾസും സഹപ്രവർത്തകരും ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ഒരു ആഴ്ചക്ക് ശേഷവും മൂന്നു ആഴ്ചയും കഴിഞ്ഞ് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കണക്കിലെടുത്തു. പരീക്ഷണ രൂപകൽപ്പനയുടെ കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരണത്തിനായി ചിത്രം 4.3 കാണുക.

ചിത്രം 4.3: ഷൂൾട്സ് et al ൽ നിന്നുള്ള പരീക്ഷണാത്മക രൂപകൽപ്പനയുടെ സ്കീമും. (2007). കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ മാർക്കോസിലെ 300 വീടുകളിൽ എട്ടുവയസ്സു കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചുമണിക്കൂറോളം സന്ദർശകരായിരുന്നു ഫീൽഡ് പരീക്ഷ. ഓരോ സന്ദർശനത്തിലും ഗവേഷകരാണ് വീട്ടിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വായന നടത്തിയത്. സന്ദർശനത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ, വീടിന്റെ ഊർജ്ജ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ ഓരോ വീടിനും വാതിൽ ഹങ്കറുകളുണ്ടാക്കി. ഈ സന്ദേശങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം ഊർജ്ജ ഉപയോഗം എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷണ ചോദ്യം.

ചിത്രം 4.3: Schultz et al. (2007) നിന്നുള്ള പരീക്ഷണാത്മക രൂപകൽപ്പനയുടെ സ്കീമും Schultz et al. (2007) . കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ മാർക്കോസിലെ 300 വീടുകളിൽ എട്ടുവയസ്സു കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചുമണിക്കൂറോളം സന്ദർശകരായിരുന്നു ഫീൽഡ് പരീക്ഷ. ഓരോ സന്ദർശനത്തിലും ഗവേഷകരാണ് വീട്ടിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വായന നടത്തിയത്. സന്ദർശനത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ, വീടിന്റെ ഊർജ്ജ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ ഓരോ വീടിനും വാതിൽ ഹങ്കറുകളുണ്ടാക്കി. ഈ സന്ദേശങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം ഊർജ്ജ ഉപയോഗം എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷണ ചോദ്യം.

ഈ പരീക്ഷണത്തിന് രണ്ടു വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം, കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൊതു ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ടിപ്പുകൾ ലഭിച്ചു (ഉദാഹരണത്തിന്, എയർ കണ്ടീഷനർക്കു പകരം ആരാധകരെ ഉപയോഗിക്കുക) അവരുടെ അയൽപക്കത്തിലെ ശരാശരി ഊർജ്ജ ഉപയോഗവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഊർജ്ജ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ. ഷൂൾസും സഹപ്രവർത്തകരും ഇത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥയെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. കാരണം അയൽപക്കത്തുള്ള ഊർജ്ജ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സാധാരണ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് (അതായത് ഒരു വിവരണാത്മകമായ വ്യവസ്ഥ). ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഊർജ്ജ ഉപയോഗം സ്കെൾസും സഹപ്രവർത്തകരും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ഹ്രസ്വമോ ദീർഘമോ ആയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ചികിത്സ ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ചികിത്സ "പ്രവർത്തിക്കുക" (ചിത്രം 4.4) ആയി തോന്നുന്നില്ല.

ഭാഗ്യവശാൽ, ഷുൾസും സഹപ്രവർത്തകരും ഈ ലളിതമായ വിശകലനത്തിനായി വിസമ്മതിച്ചു. പരീക്ഷണം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ്, വൈദ്യുതിയുടെ ഉയർന്ന ഉപയോക്താക്കൾ, അതായത് ശരാശരിക്ക് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപഭോഗത്തെ കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വൈദ്യുതിയുടെ ലൈറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ - അതായത്, കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അവർ ഡാറ്റ നോക്കി, അവർ കണ്ടെത്തിയ കൃത്യമായി (ചിത്രം 4.4). അതുകൊണ്ട്, യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായിരുന്ന ചികിത്സയെപ്പോലെ, രണ്ടു അസ്വസ്ഥതയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിട്ട ഒരു ചികിത്സ ആയിരുന്നു. ലൈറ്റ് യൂസർമാർക്കിടയിൽ ഈ പ്രതികൂല വർദ്ധനവ് ഒരു ബൂമറാങ് ഇഫക്റ്റിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, അവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്നും വിപരീത ഫലമുണ്ടാകാം.

ചിത്രം 4.4: ഷൂൾസ് et al. (2007). പാനൽ (എ) വിശദമായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് പൂജ്യം ശരാശരി ചികിത്സാപരമായ ഫലമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പാനൽ (ബി) ഈ ശരാശരി ചികിത്സാപ്രയോഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് ഓഫ്സെറ്റ്റ്റിംഗ് ഫലങ്ങളാൽ ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കനത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക്, ലൈസൻസ് ഉപയോഗം കുറച്ചു എന്നാൽ ലൈറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി, ചികിത്സ വർദ്ധിച്ചു. അന്തിമമായി, വിവരണാത്മക, നിരോധന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചികിത്സ, കനത്ത ഉപയോക്താക്കളിൽ ഏതാണ്ട് സമാനമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പാനൽ (സി) വ്യക്തമാക്കുന്നു, എന്നാൽ ലൈറ്റ് ഉപയോക്താക്കളിൽ ബൂമർആംഗ് പ്രഭാവം ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഷൂൾസ് et al. (2007).

ചിത്രം 4.4: Schultz et al. (2007) . പാനൽ (എ) വിശദമായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് പൂജ്യം ശരാശരി ചികിത്സാപരമായ ഫലമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പാനൽ (ബി) ഈ ശരാശരി ചികിത്സാപ്രയോഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് ഓഫ്സെറ്റ്റ്റിംഗ് ഫലങ്ങളാൽ ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കനത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക്, ലൈസൻസ് ഉപയോഗം കുറച്ചു എന്നാൽ ലൈറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി, ചികിത്സ വർദ്ധിച്ചു. അന്തിമമായി, വിവരണാത്മക, നിരോധന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചികിത്സ, കനത്ത ഉപയോക്താക്കളിൽ ഏതാണ്ട് സമാനമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പാനൽ (സി) വ്യക്തമാക്കുന്നു, എന്നാൽ ലൈറ്റ് ഉപയോക്താക്കളിൽ ബൂമർആംഗ് പ്രഭാവം ലഘൂകരിക്കപ്പെടുന്നു. Schultz et al. (2007) .

ആദ്യ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരേ സമയത്തുതന്നെ ഷൂൾസും സഹപ്രവർത്തകരും രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയും നടത്തി. രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിലെ വീട്ടുജോലികൾ കൃത്യമായ അതേ ചികിത്സാരീതിയിലൂടെ പൊതുവായ ഊർജ്ജസംരക്ഷണ ടിപ്സുകളും അവരുടെ വീട്ടിലെ ഊർജ്ജ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരവും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അയൽവാസികളുടെ ശരാശരിയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി- ഒരു ചെറിയ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ: ശരാശരി ഉപഭോഗം കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക്, ഗവേഷകർ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർത്തു: ഗവേഷകരായ നിരോധന വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നു വിശദീകരിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ് ഈ ഇമോട്ടിക്കോൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സാധാരണയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട (അംഗീകാരം നേടിയത്) അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ബോധനങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ വിവരണാത്മക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്താണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് (Reno, Cialdini, and Kallgren 1993) .

ഈ ഒരു ചെറിയ ഇമോട്ടിക്കോൺ ചേർക്കുന്നതിലൂടെ ഗവേഷകർ അത്ഭുതകരമായ തോതിൽ ബൂമറാങ് ഇഫക്റ്റ് (ചിത്രം 4.4) കുറച്ചു. അങ്ങനെ, ഈ ലളിതമായ ഒരു (Cialdini, Kallgren, and Reno 1991) അമൂർത്ത സോഷ്യൽ മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം (Cialdini, Kallgren, and Reno 1991) വഴി പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം - ഗവേഷകർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ തോന്നിയ ഒരു പരിപാടി, അതേസമയം, സോഷ്യൽ മാനുഷിക പെരുമാറ്റം മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ പൊതുവായ ധാരണക്ക് അവർ സഹകരിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും, ഈ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന കാര്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. പ്രത്യേകിച്ച്, ക്രമരഹിതമായ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ Schultz- ന്റെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും പരീക്ഷണത്തിന് ഒരു നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പില്ല. ഈ രൂപകല്പനയ്ക്കും റെസ്റ്റിവോയ്ക്കും വാൻ ഡി റിജത്തിനുമിടയിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം രണ്ട് പ്രധാന പരീക്ഷണാത്മക രൂപകല്പനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചിത്രീകരിക്കുന്നു. റെസിവോയും വാൻ ഡി റിജറ്റും പോലെയുള്ള മധ്യ -ഡിസൈൻ ഡിസൈനുകളിൽ ഒരു ചികിത്സാ സംഘവും ഒരു നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്. മറുവശത്ത്, സബ്ജക്ടിന്റെ ഡിസൈനുകളിൽ , പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പെരുമാറ്റരീതി ചികിത്സയ്ക്കും മുമ്പും (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . ഓരോ വിഷയത്തിലും ഒരു പരീക്ഷണ പരീക്ഷണത്തിൽ, ഓരോ പങ്കാളിയും സ്വന്തം നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആശയക്കുഴപ്പക്കാർക്കെതിരെയുള്ള സംരക്ഷണം (മുൻപ് വിവരിച്ചത് പോലെ) തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്, ആധുനിക പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കരുത്ത് വർദ്ധനവ് കണക്കാക്കിയാണ്. അവസാനമായി, ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ നൽകുമ്പോൾ ഒരു ഭാവം മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതലിയാണെങ്കിൽ, ഇൻ-സബ്ജക്ടിന്റെ ഡിസൈനുകളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയും മധ്യ-മധ്യഗ്രന്ഥ രൂപകല്പനകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം (ചിത്രം 4.5) തടയുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

ചിത്രം 4.5: മൂന്ന് പരീക്ഷണ ഡിസൈൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റാൻഡഡ് നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങൾ-സബ്ജക്ടുകൾ ഡിസൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിദഗ്ധർ, വിൻ ഡി റിജറ്റ് ന്റെ (2012) പരീക്ഷണം, വിദഗ്ദ്ധർ, വിദഗ്ദ്ധർ തുടങ്ങിയവയിൽ ഗവേഷകരാണ് പങ്കെടുത്തവരെ ചികിത്സാ-നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിച്ചത്. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ. രണ്ടാം തരം ഡിസൈൻ ഉള്ളിൽ ഒരു സബ്ജയറുകളുടെ ഡിസൈൻ ആണ്. ഷൂൾട്സിലും സഹപ്രവർത്തകരിലും (2007) നടത്തിയ സാമൂഹ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ഊർജ്ജ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡിസൈൻ: ഗവേഷകർ, സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുൻപും ശേഷവും പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം താരതമ്യം ചെയ്തു. ഇൻ-സബ്ജയലുകൾ ഡിസൈനുകളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൃത്യത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അവ സാധ്യമാക്കുമ്പോളുകൾക്ക് (ഓപ്പൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാലഘട്ടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും) (ഗ്രീൻവാൾഡ് 1976; ചാൾസ്, ഗെന്ന, കുഹ്ൻ 2012). ഇൻ-സബ്ജുകീകളുടെ രൂപകല്പനകളും ചിലപ്പോൾ ആവർത്തന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഒടുവിലായി, മിക്സഡ് ഡിസൈനുകൾ ഇൻ-സബ്ജക്റ്റുകളുടെ രൂപകൽപ്പനകളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട സൂക്ഷ്മവും മധ്യ-ഡിസൈൻ ഡിസൈനുകളെ മറികടന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. സമ്മിശ്ര രൂപകല്പനയിൽ, ഗവേഷണവും നിയന്ത്രണ സംവിധാനവും ഉള്ള ആളുകളുടെ ഫലമായ മാറ്റത്തെ ഒരു ഗവേഷകൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഗവേഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രീ-ട്രീറ്റ്മെൻറ് വിവരങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ, പല ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണങ്ങളിലും, മിക്സഡ് ഡിസൈനുകൾ സാധാരണയായി മധ്യ-ഡിസൈൻ ഡിസൈനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, കാരണം അവർ കണക്കുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ കൃത്യമായ ഫലം നൽകുന്നു.

ചിത്രം 4.5: മൂന്ന് പരീക്ഷണ ഡിസൈൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റാൻഡഡ് നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രിത പരീക്ഷണങ്ങൾ -സബ്ജക്ടുകൾ ഡിസൈനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിദഗ്ധർ, വിൻ ഡി റിജറ്റ് ന്റെ (2012) പരീക്ഷണം, വിദഗ്ദ്ധർ, വിദഗ്ദ്ധർ തുടങ്ങിയവയിൽ ഗവേഷകരാണ് പങ്കെടുത്തവരെ ചികിത്സാ-നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിച്ചത്. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ. രണ്ടാം തരം ഡിസൈൻ ഉള്ളിൽ ഒരു സബ്ജയറുകളുടെ ഡിസൈൻ ആണ്. ഷൂൾട്സിലും സഹപ്രവർത്തകരിലും (2007) നടത്തിയ സാമൂഹ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ഊർജ്ജ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡിസൈൻ: ഗവേഷകർ, സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുൻപും ശേഷവും പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം താരതമ്യം ചെയ്തു. ഇൻ-സബ്ജുകീകളുടെ രൂപകല്പനകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൃത്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, പക്ഷേ അവ സാധ്യമാവുന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് (ഉദാഹരണമായി, പ്രീ-ട്രീറ്റ്മെന്റും ചികിൽസ കാലഘട്ടങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ) (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . ഇൻ-സബ്ജുകീകളുടെ രൂപകല്പനകളും ചിലപ്പോൾ ആവർത്തന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഒടുവിലായി, മിക്സഡ് ഡിസൈനുകൾ ഇൻ-സബ്ജക്റ്റുകളുടെ രൂപകൽപ്പനകളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട സൂക്ഷ്മവും മധ്യ-ഡിസൈൻ ഡിസൈനുകളെ മറികടന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. സമ്മിശ്ര രൂപകല്പനയിൽ, ഗവേഷണവും നിയന്ത്രണ സംവിധാനവും ഉള്ള ആളുകളുടെ ഫലമായ മാറ്റത്തെ ഒരു ഗവേഷകൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഗവേഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രീ-ട്രീറ്റ്മെൻറ് വിവരങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ, പല ഡിജിറ്റൽ പരീക്ഷണങ്ങളിലും, മിക്സഡ് ഡിസൈനുകൾ സാധാരണയായി മധ്യ-ഡിസൈൻ ഡിസൈനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, കാരണം അവർ കണക്കുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ കൃത്യമായ ഫലം നൽകുന്നു.

മൊത്തത്തിൽ, ഷൂൾട്സും സഹപ്രവർത്തകരും നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ ഫലവും (2007) ലളിതമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുമപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ മൂല്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ, ഇതുപോലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സർഗാത്മക പ്രതിഭയ ആകണമെന്നില്ല. സമ്പന്നമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു: (1) സാധുത, (2) ചികിത്സാഫലങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകത, (3) സംവിധാനങ്ങൾ. അതായത്, നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ വച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും കൂടുതൽ രസകരവും പ്രയോജനകരവുമായ ഒരു പരീക്ഷണം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങളേയും പ്രവർത്തനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതിന്, സ്കുൾസ്, സഹപ്രവർത്തകർ (2007) എന്നിവരുടെ സുന്ദരമായ രൂപകൽപനയിലും അതിശയകരമായ ഫലങ്ങളിലും നിർമ്മിച്ച നിരവധി ഫോളോ അപ് അപ് ഭാഗങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഫീൽഡ് വിശദീകരിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുനിർമ്മിച്ച രൂപകൽപ്പന, നിർവ്വചനം, വിശകലനം, വ്യാഖ്യാനം എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും ലളിതമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുമപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയും.