1.5 Outline av boken

Denne boken er organisert rundt en progresjon gjennom fire brede forskningsspørsmål: observere atferd, stille spørsmål, kjører eksperimenter, og skaper masse samarbeid. Disse fire tilnærminger ble alle brukt i en eller annen form for 50 år siden, og jeg er trygg på at de vil alle bli brukt i noen form 50 år fra nå. Jeg har viet et kapittel til hver tilnærming. Mange av kapitlene har en seksjon viet til ytterligere kommentarer, en teknisk eller historisk vedlegg, og aktiviteter som kan brukes i en klasse eller for selvstudium. På grunn av disse funksjonene, kommer jeg til å holde hovedteksten så enkelt som mulig; du kan referere til disse andre deler av kapitlene hvis du ønsker mer informasjon og siteringer i litteraturen.

I kapittel 2 (observere atferd), vil jeg beskrive hva og hvordan forskere kan lære av å observere folks atferd. Spesielt vil jeg fokusere på digitale spordata og administrative data der forskeren ikke hadde noen rolle i etableringen av dataene. Jeg vil beskrive fellestrekk av denne type data, og jeg skal forklare noen forskningsstrategier som kan brukes for å kunne lære av observert adferd.

I kapittel 3 (stille spørsmål), vil jeg begynne med å vise hva forskerne kan lære ved å flytte utover å observere atferd og begynne å kommunisere med mennesker. Spesielt vil jeg hevde at det er stor verdi i å gjøre undersøkelsen forskning, selv i en verden full av allerede eksisterende digitale data. Jeg vil gå gjennom den tradisjonelle totale undersøkelsen feil rammeverk og bruke den til å organisere utviklingen som den digitale tidsalder gjør for undersøkelse forskning. Spesielt vil jeg vise hvordan den digitale tidsalderen kan føre til store endringer i prøvetaking og intervjue. Til slutt vil jeg beskrive to strategier for å kombinere måledata med digitale spor data. Til tross for pessimismen som noen undersøkelse forskere i dag føler jeg forventer at den digitale tidsalder vil være gullalder undersøkelse forskning.

I kapittel 4 (Running eksperimenter), vil jeg begynne med å vise hva forskerne kan lære når de beveger seg utover observere atferd og stille spørsmål i undersøkelsen. Spesielt vil jeg vise hvordan randomiserte kontrollerte eksperimenter-hvor forskeren griper inn i verden på en helt bestemt måte aktivere forskere å lære om årsakssammenhenger. Jeg vil sammenligne den slags eksperimenter som vi kunne gjøre i det siste med den slags som vi kan gjøre nå. Med den bakgrunn vil jeg beskrive de avveininger som er involvert i de to hovedstrategier for å gjennomføre digitale eksperimenter. Til slutt vil jeg avslutte med noen design råd om hvordan du kan dra nytte av den reelle makten av digitale eksperimenter og beskrive noen av ansvaret som følger med denne kraften.

I kapittel 5 (Lage masse samarbeid), vil jeg vise hvordan forskere kan skape masse samarbeid, for eksempel crowdsourcing og borger science-for å gjøre samfunnsforskning. Ved å beskrive vellykkede masse samarbeidsprosjekter og ved å gi noen viktige organiserende prinsipper, håper jeg å overbevise deg om to ting: For det første, kan det masse samarbeid skal utnyttes for samfunnsforskning, og andre, at forskere som bruker masse samarbeid vil være i stand til å løse problemer som tidligere hadde virket umulig. Selv om massen samarbeidet er ofte fremmet som en måte å spare penger, er det mye mer enn det. Mass samarbeid ikke bare tillate oss å gjøre forskning billigere; det gir oss mulighet til å gjøre forskning bedre.

I kapittel 6 (Etikk), vil jeg hevde at forskere har raskt økende makt over deltakere, og at disse funksjonene er i endring raskere enn våre normer, regler og lover. Denne kombinasjonen økende makt og mangel på enighet om hvordan denne makten skal brukes blader velmenende forskere i en vanskelig situasjon. For å løse dette problemet, vil jeg hevde at forskere bør vedta en prinsipper basert tilnærming. Det vil si at forskerne må vurdere sin forskning gjennom eksisterende regler-som jeg vil ta som gitt-og gjennom mer generelle etiske prinsipper. Jeg vil foreslå fire etablerte prinsipper og to etiske rammer som kan hjelpe deg med å avgjøre. Til slutt vil jeg beskrive og analysere noen konkrete etiske utfordringer som jeg forventer vil konfrontere forskere i fremtiden, og jeg vil gi praktiske tips for å arbeide i et område med uavklarte etikk.

Til slutt, i kapittel 7 (Fremtiden), vil jeg oppsummere tre temaer som går igjen på tvers av kapitlene, og som vil være spesielt viktig i fremtiden.

Samfunnsforskning i den digitale tidsalder vil kombinere det vi har gjort i det siste med de svært ulike mulighetene i fremtiden. Dermed vil samfunnsforskning bli formet av både samfunnsvitere og dataforskere. Hver gruppe har noe å bidra med, og hver gruppe har noe å lære.