3.7 સમાપન

મોટા માહિતી સ્ત્રોત મોજણી સંશોધન ઓવરને અર્થ નથી. હકીકતમાં, તે વિપરીત છે. મોટા માહિતી સ્ત્રોત અને સર્વેક્ષણો complements જેથી મોટી માહિતી વધારો જથ્થો તરીકે અવેજી નથી, હું સર્વે કિંમત વધી જાય છે તેમજ અપેક્ષા.

સંશોધકોએ સર્વે રિસર્ચ કે જે મોટે ભાગે 1 દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે) બિન-સંભાવના નમૂના, 2) કમ્પ્યુટર-વહીવટ મુલાકાતો ત્રીજા યુગ બનાવવાની પ્રક્રિયા હવે છે, અને 3) અન્ય માહિતી માટે મોજણી માહિતી જોડે છે. આ ત્રણ વિસ્તારોમાં દરેક હજુ પણ સક્રિય વિકાસ છે, પરંતુ માહિતી પર્યાવરણ ફેરફારો અને સંશોધકો આ સમસ્યા સરનામાં પર વધુ સમય રોકાણ, હું મુખ્ય સુધારાઓ અપેક્ષા. જસ્ટ તરીકે સંશોધકો ક્રમમાં મોજણી સંશોધન આધુનિક માં 1960 અને 1970 માં લેન્ડલાઇન ફોન ફેલાવો લાભ લીધો હતો, હું અપેક્ષા કે સંશોધકો ડિજિટલ વય દ્વારા બનાવવામાં ફેરફારના પ્રતિભાવમાં ફરી સર્વે રિસર્ચ આધુનિક કરશે.