තවදුරටත් විස්තර විචාරය

මෙම කොටස, සැඳහුම ලෙස භාවිතා කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති ආඛ්යානයන් ලෙස ගත කිරීමට වඩා ඇත.

 • හැඳින්වීම (වගන්තිය 6.1)

පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම සාම්ප්රදායිකව ද එවැනි විද්යාත්මක වංචා සහ ණය වෙන් කරන මෙන් මාතෘකා ඇතුළත් කර ඇත. මෙම මාතෘකා වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරනු ලැබේ Engineering (2009) .

මෙම පරිච්ඡේදය දැඩි එක්සත් ජනපදය තුල තත්වය මඟින් හැඩගැන්වී ඇත. වෙනත් රටවල ආචාරධර්ම සමාලෝචන ක්රියා මාර්ග පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, 9 පරිච්ඡේද 6 7, 8, බලන්න Desposato (2016b) . මෙම පරිච්ඡේදයේ බලපෑම් ඇති ජෛව වෛද්ය ආචාර ධර්ම ප්රතිපත්ති අධික ඇමරිකානු බව තර්කයක් සඳහා, බලන්න Holm (1995) . එක්සත් ජනපදය තුල ආයතනික සමාලෝචන මණ්ඩල වැඩි ඓතිහාසික සමාලෝචනය සඳහා, බලන්න Stark (2012) .

මෙම බෙල්මවුන්ට් වාර්තාව හා එක්සත් ජනපදයේ පසුව රෙගුලාසි පර්යේෂණ හා පුහුණු අතර වෙනසක් කර තිබෙනවා. මෙම වෙනස පසුව විවේචනය කර (Beauchamp and Saghai 2012; boyd 2016; Metcalf and Crawford 2016; Meyer 2015) . මම ආචාර මූලධර්ම හා රාමුව සැකසුම් අදාළයි සිතන නිසා මම මේ පරිච්ඡේදයේ මෙම වෙනස කරන්න එපා. ෆේස්බුක් පර්යේෂණ අධීක්ෂණ ගැන තවත් විස්තර සඳහා, බලන්න Jackman and Kanerva (2016) . සමාගම් සහ රාජ්ය නොවන සංවිධාන පර්යේෂණ අධීක්ෂණ සඳහා යෝජනාවක් සඳහා, බලන්න Polonetsky, Tene, and Jerome (2015) හා Tene and Polonetsky (2016) .

2014 දී ඉබෝලා පුපුරා නඩුව වැඩි විස්තර සඳහා බලන්න, McDonald (2016) , සහ ජංගම දුරකතන දත්ත වල පුද්ගලිකත්ව අවදානම පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, බලන්න Mayer, Mutchler, and Mitchell (2016) . ජංගම දුරකතන දත්ත භාවිතා අර්බුදය සම්බන්ධ පර්යේෂණ සඳහා උදාහරණයක් ලෙස, බලන්න Bengtsson et al. (2011) සහ Lu, Bengtsson, and Holme (2012) .

 • උදාහරණ තුනක් (වගන්තිය 6.2)

බොහෝ අය මානසික වසංගතය ගැන ලියා ඇත. එම සඟරාව පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම පර්යේෂනය සාකච්ඡා 2016 ජනවාරි මාසයේ දී ඔවුන්ගේ සමස්ත ප්රශ්නය කැප; බලන්න Hunter and Evans (2016) දළ විශ්ලේෂණයක් සඳහා. : විද්යා ජාතික විද්වත් මෙම වැඩ කටයුතු අත්හදා බැලීම පිළිබඳ කෑලි දෙකක් පළ Kahn, Vayena, and Mastroianni (2014) හා Fiske and Hauser (2014) . මෙම අත්හදා බැලීම පිළිබඳ වෙනත් කෑලි ඇතුළත් වේ: Puschmann and Bozdag (2014) ; Meyer (2014) ; Grimmelmann (2015) ; Meyer (2015) ; Selinger and Hartzog (2015) ; Kleinsman and Buckley (2015) ; Shaw (2015) ; Flick (2015) .

Encore ගැන තවත් විස්තර සඳහා, බලන්න Jones and Feamster (2015) .

 • ඩිජිටල් (6.3 වගන්තිය) වෙනස් වේ

මහජන නිරීක්ෂණ අනුව, පුළුල් දැනුවත් සමාලෝචන සපයයි ඒවා ලබා Mayer-Schönberger (2009) හා Marx (2016) . සෝදිසි කිරීමේ වෙනස් පිරිවැය පිළිබඳ කොන්ක්රීට් උදාහරණයක් ලෙස, Bankston and Soltani (2013) කල දුරකථන භාවිතා කරන, අපරාධ සැකකරු සොයා ගැනීමේ භෞතික නිරීක්ෂණ භාවිතා ගුණයක් 50 ක් පමණ මිල අඩු වන බව ගණන් බලා තිබෙනවා. Bell and Gemmell (2009) , ස්වයං-පිළිබඳව වඩාත් සුබවාදී දැක්මක් සම්පාදනය ඔත්තු. රාජ්ය හෝ අර්ධ වශයෙන් මහජන බව නිරීක්ෂණය කළ හැසිරීම (උදා, රස, සබඳතා, සහ කාල) නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකි වීම මීට අමතරව, පර්යේෂකයන් වඩ වඩාත් බොහෝ සහභාගී පෞද්ගලික වන බවට සලකා දේවල් ඒවයින්. උදාහරණයක් ලෙස, ඔවුන් එවැනි පෙනෙන පරිදි සාමාන්ය ඩිජිටල් හෝඩුවාවක් දත්ත (ෆේස්බුක් අකමැතියි) සිට ඇබ්බැහි ද්රව්ය ලිංගික හැඩගැස්ම හා භාවිතය ලෙස ජනතාව ගැන සංවේදී තොරතුරු දැක්වීමට හැකි බව මයිකල් Kosinski හා සගයන් පෙන්නුම් (Kosinski, Stillwell, and Graepel 2013) . මෙම ඉන්ද්රජාලික ශබ්ද විය හැකිය, එහෙත් ඩිජිටල් අංශු මාත්ර, සමීක්ෂණ, සහ අධීක්ෂණය ඇත්තටම මම දැනටමත් ඔබට කියන තියෙනවා දෙයක් ඉගෙනුම්-වේ ඒකාබද්ධ Kosinski හා සගයන් වන භාවිතා වන ප්රවේශය. 3 වන පරිච්ඡේදය (ප්රශ්න ඇසීම) මම කොහොමද ඔබ ජොශ් Blumenstock හා සගයින්ට බව ඔබට මතක ඇති (2015) රුවන්ඩා දරිද්රතාවය ඇස්තමේන්තු කිරීම ජංගම දුරකතන දත්ත සමඟ ඒකාබද්ධ සමීක්ෂණ දත්ත. කාර්යක්ෂමව සංවර්ධනය රටේ දරිද්රතාවය මැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි මෙම හරියටම සමාන ප්රවේශය, ද වැටහීමක් උල්ලංඝනය විය හැකි පෞද්ගලිකත්වය සඳහා යොදා ගත හැකිය.

නොගැලපෙන නීති හා සම්මතයන්ට සහභාගී කැමැත්ත ගරු නොකරන බව, සහ එය පර්යේෂකයන් විසින් "නියාමන සාප්පු සවාරි" ඇති විය හැක පර්යේෂණ ඇති විය හැක (Grimmelmann 2015; Nickerson and Hyde 2016) . විශේෂයෙන් ම, IRB අධීක්ෂණ වැළකී කැමති සමහරක් පර්යේෂකයන් IRBs විසින් ආවරණය නොවන හවුල්කරුවන් (උදා, සමාගම් හෝ රාජ්ය නොවන සංවිධාන ජනයා), දත්ත රැස් කිරීම සහ de-හඳුනා ඇත. එවිට, පර්යේෂකයන් මෙම de-හඳුනාගෙන දත්ත IRB අධීක්ෂණ තොරව, අවම වශයෙන් දැනට පවතින නීති කිහිපයක් අර්ථකථන අනුව විශ්ලේෂණය කළ හැකිය. IRB පැහැර හැරීම මේ ආකාරයේ වූ ප්රතිපත්ති මත පදනම් වූ ප්රවේශය අනනුකූල බව පෙනේ.

ජනතාව සෞඛ්ය දත්ත පිළිබඳව තබා ඇති නොගැලපෙන හා විෂමජාතීය අදහස් තවත් විස්තර සඳහා, බලන්න Fiore-Gartland and Neff (2015) . පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම තීරණ බලන්න සඳහා heterogeneity නිර්මාණය කරන බවට ගැටලුව ගැන තවත් විස්තර සඳහා Meyer (2013) .

ඇනලොග් වයස සහ ඩිජිටල් යුගයට පර්ෙය්ෂණ අතර එක් වෙනසක් සහභාගි වූවන් සමග ඩිජිටල් යුගයට පර්යේෂණ අන්තර් වැඩි දුර බව යි. මෙම අන්තර්ක්රියා බොහෝ විට එවැනි සමාගමක් ලෙස අස්වැන්න අතරමැදියන් සිදු, හා පර්යේෂකයන් සහ සමුළුවට සහභාගි අතර විශාල භෞතික-හා සමාජ-දුර සාමාන්යයෙන් පවතී. මෙම දුර අන්තර් එවැනි, අමතර ආරක්ෂාවක් අවශ්ය ලෙස සහභාගී පිටතට ප්රදර්ශනය අයහපත් සිදුවීම් සොයා බැලීය, එය සිදුවන්නේ නම් හානියක් remediating ලෙස, ඩිජිටල් වයස පර්යේෂණ ඇනලොග් වයස පර්යේෂණ පහසු වන බව සමහර දේවල් දුෂ්කර කරයි. උදාහරණයක් වශයෙන්, එම මාතෘකාව මත උපකල්පිත විද්යාගාරයක් අත්හදා සමග මානසික වසංගතය වෙනස බලමු. මෙම පරිගණක පුහුණු මධ්යස්ථානය පර්යේෂණවලට අනුව පර්යේෂකයන් ලෙස මානසික පීඩාවට පත්ව පැහැදිලි ලකුණු පෙන්නුම් විද්යාගාරයට ආවට ඕනෑම කෙනෙකුට ඇති කිරීමටද හැකිය. තවද, පරිගණක පුහුණු මධ්යස්ථානය අත්හදා අහිතකර අවස්ථාවට නිර්මාණය නම්, පර්යේෂකයන් එය දකිනවා, හානිය remediate සේවා ලබා, පසුව අනාගත පීඩාකාරී තත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා පර්යේෂණාත්මක ප්රොටෝකෝලය වෙත වෙනස්කම් කරන්න. සැබෑ මානසික වසංගතය අත්හදා අන්තර් ඈත ස්වභාවය මෙම සරල හා සංවේදී පියවර එක් එක් අති දුෂ්කර කරයි. ඒ වගේම, මම පර්යේෂකයන්ට සහ සහභාගී අතර දුර පර්යේෂකයන් ඔවුන්ගේ සහභාගි වන කනස්සල්ල සංවේදී අඩු වීමයි බවට පොලිසිය සැක පළ කරයි.

නොගැලපෙන සම්මතයන් හා නීති වෙනත් ආරංචි මාර්ග පවසයි. මෙම අනනුකූලතාවක් සමහර මෙම පර්යේෂණ ලොව පුරා සිදු වන බව පැමිණෙන්නේ. උදාහරණයක් ලෙස, Encore ලොව පුරා ජනතාව සම්බන්ධ, ඒ නිසා එය විවිධ රටවල දත්ත ආරක්ෂාව හා පෞද්ගලිකත්වය නීති වලට යටත් විය හැක. තෙවන පාර්ශව වෙබ් ඉල්ලීම් පාලක (කරන දේ Encore) නියමයන්ට ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය, කෙන්යාව, චීනය හා වෙනස් වේ නම්? කුමක්ද තනි රටක් තුල සම්මතයන් පවා ස්ථාවර නොවේ නම්,? අනනුකූලතාවක් දෙවන මූලාශ්රය විශ්ව විද්යාල සහ සමාගම් පර්යේෂකයන් අතර සහයෝගීතාව සිට එයි; උදාහරණයක් ලෙස, මානසික වසංගතය ෆේස්බුක් වෙබ් දත්ත විද්යාඥ හා කෝනෙල් මහාචාර්ය හා උපාධි ශිෂ්යයෙකු අතර සහයෝගිතාවය. ෆේස්බුක් විශාල පර්යේෂණ ධාවනය දී සාමාන්ය වන අතර, එම අවස්ථාවේ දී, ඕනෑම තෙවන පාර්ශවීය සදාචාරාත්මක සමාලෝචන අවශ්ය නැත. කෝනල් හි පිලිගැනීම් හා නීති රීති බෙහෙවින් වෙනස් ය; සැබවින් ම, හැම පරීක්ෂණ ද කෝනල් IRB විසින් සමාලෝචනය කළ යුතු ය. ඒ නිසා, වන නීති මාලාවක් මානසික වසංගතය-ෆේස්බුක් හෝ කෝනල් ගේ පාලනය කළ යුත්තේ ඇයි?

පොදු නියාමය සංශෝධනය කිරීමට ප්රයත්න ගැන තවත් විස්තර සඳහා, බලන්න Evans (2013) , Council (2014) , Metcalf (2016) , සහ Hudson and Collins (2015) .

 • ප්රතිපත්ති හතරක් (වගන්තිය 6.4)

ජෛව වෛද්ය ආචාර ධර්ම සඳහා සම්භාව්ය මූලධර්ම මත පදනම් වූ ප්රවේශය Beauchamp and Childress (2012) . ස්වාධීනත්වය, Nonmaleficence, ආධාර, හා අධිකරණ ගෞරව: ඔවුන් ජෛව වෛද්ය ආචාර ධර්ම ප්රධාන මූලධර්ම හතරක් ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය බව මා යෝජනා කරනවා. nonmaleficence මූලධර්මය අනෙක් අයට හානියක් වැළකී සිටින්න එක් ඉල්ලා සිටී. මෙම සංකල්පය Hippocratic අදහස ගැඹුරින් සම්බන්ධ වේ "කිසිදු හානියක් කරන්න." පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම, මෙම මූලධර්මය බොහෝ විට ආධාර මූලධර්මය සමග සංකලනය වී ඇත, නමුත් බලන්න Beauchamp and Childress (2012) ඒ දෙක අතර වෙනස පිළිබඳ වැඩි කිරීම සඳහා (5 වන පරිච්ඡේදය) . මෙම මූලධර්ම ඕනෑවට වඩා ඇමරිකානු බව විවේචනයක් සඳහා, බලන්න Holm (1995) . විට ප්රතිපත්ති ගැටුම් තුලනය ගැන තවත් විස්තර සඳහා, බලන්න Gillon (2015) .

මෙම පරිච්ඡේදයේ මූලධර්ම හතරක් ද සමාගම් හා රාජ්ය නොවන සංවිධාන දී සිදු පර්යේෂණ සඳහා ආචාර ධර්ම අධීක්ෂණ මග පෙන්වන යෝජනා වී ඇත (Polonetsky, Tene, and Jerome 2015) "පාරිභෝගික වස්තු සමාලෝචන මණ්ඩල" (CSRBs) නමින් මළ සිරුරු හරහා (Calo 2013) .

 • පුද්ගලයන් සඳහා ගෞරවය (වගන්තිය 6.4.1)

ස්වයං පාලනයක් ගරු අමතරව, බෙල්මවුන්ට් වාර්තාව ද නොවේ සෑම මානව සැබෑ ස්වයං-නීර්නය ද හැකි බවට සඳහන් වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස, දරුවන්, අසනීප වලින් පෙලෙන පුද්ගලයන්, හෝ දරුනු සීමා නිදහස තත්වයන් තුළ ජීවත් වන පුද්ගලයන් ලෙස සම්පූර්ණයෙන්ම රියදුරන් පුද්ගලයන් ක්රියා කිරීමට හැකි, ඒ නිසා, අමතර ආරක්ෂාවක් යටත් විය හැකිය, සහ මෙම පුද්ගලයන් වේ.

ඩිජිටල් යුගයේ දී පුද්ගලයින් ගෞරව මූලධර්මය අයදුම් අභියෝගාත්මක විය හැක. උදාහරණයක් ලෙස, ඩිජිටල් යුගයට පර්යේෂණ දී, එය දුෂ්කර ස්වයං නිර්න සුලු හැකියාව සහිත ජනතාව සඳහා අතිරේක ආරක්ෂාවන් ලබා පර්යේෂකයන් බොහෝ විට ඔවුන්ගේ සහභාගී ඉතා සුළු දන්නා නිසා විය හැක. තවද, ඩිජිටල් යුගයට සමාජ පර්යේෂණ දැනුවත් කැමැත්ත විශාල අභියෝගයක්. සමහර අවස්ථාවල දී, සැබවින්ම දැනුවත් කැමැත්ත විනිවිදභාවය විරුද්ධාභාෂය පෙළෙන හැක (Nissenbaum 2011) , තොරතුරු සහ අවබෝධය ගැටුම තුළ සිටින තැන. දළ වශයෙන්, පර්යේෂකයන් දත්ත රැස් කිරීම, දත්ත විශ්ලේෂණය, සහ දත්ත ආරක්ෂක පිළිවෙත් ස්වභාවය ගැන පූර්ණ තොරතුරු ලබා නම්, එය තේරුම් ගැනීමට බොහෝ සහභාගී දුෂ්කර වනු ඇත. එහෙත්, පර්යේෂකයන් තේරුම්ගත තොරතුරු ලබා නම්, එය වැදගත් තාක්ෂණික තොරතුරු නොමැති විය හැක. මෙම ඇනලොග් වයස අවුරුදු එනම් බෙල්මවුන්ට් වාර්තාව එකක් විනිවිදභාවය විරුද්ධාභාෂය විසඳීමට උපකාර කිරීම සඳහා එක් එක් සහභාගී සමග තනි තනිව කතා වෛද්යවරයකු සිතාගත හැකිය විසින් සලකනු ආධිපත්යය දරන සැකසුම වෛද්ය පර්යේෂණ දී. මිනිසුන් දහස් ගණනක් හෝ මිලියන ගණනක් සම්බන්ධ සමඟ අමුත්තන් අධ්යයන, එවැනි මුහුණට මුහුණ ප්රවේශය නොහැකි ය. ඩිජිටල් යුගයේ දී කැමැත්ත ඇතිව දෙවන ප්රශ්නය මෙතරම් දැවැන්ත දත්ත ගබඩා විශ්ලේෂණය ලෙස සමහර අධ්යයන, දී, එය, සහභාගි වන සිට දැනුවත් කැමැත්ත ලබා ප්රායෝගික වනු ඇත බව ය. මම 6.6.1 වගන්තියෙහි වඩාත් විස්තර දැන කැමැත්ත ගැන මේ හා අනෙකුත් ප්රශ්න ගැන සාකච්ඡා කරන්න. මෙවැනි දුෂ්කරතාවන්, කෙසේ වෙතත්, අපට දැනුම් කැමැත්ත අවශ්ය හෝ පුද්ගලයන් සඳහා ගෞරවය සඳහා ප්රමාණවත් නොවන බව මතක තබාගත යුතුයි.

දැනුවත් කැමැත්ත පෙර වෛද්ය පර්යේෂණ ගැන තවත් විස්තර සඳහා, බලන්න Miller (2014) . දැනුවත් කැමැත්ත පොතක්-දිග ප්රතිකාර සඳහා, බලන්න Manson and O'Neill (2007) . පහත දැනුවත් කැමැත්ත ගැන යෝජනා කියවීම් බලන්න.

 • ආධාර (වගන්තිය 6.4.2)

සන්දර්භය පීඩාකාරී තත්වය පර්යේෂණ නොවන නිශ්චිත ජනතාවට නොව සමාජ සැකසුම් ඇති විය හැකි හානිය වේ. මෙම සංකල්පය ටිකක් වියුක්ත, නමුත් මම උදාහරණ දෙකක් සමග එය පැහැදිලි කරන්නම්: එක් ඇනලොග් හා එක් ඩිජිටල්.

සන්දර්භය පීඩාකාරී තත්වය පිළිබඳ කදිම උදාහරණයක් මෙම Wichita මඩුල්ලේ අධ්යයනය [පැමිණෙන්නේ Vaughan (1967) ; Katz, Capron, and Glass (1972) ; Ch 2] -. ඇතැම් විට චිකාගෝ මඩුල්ලේ නමින් ව්යාපෘතියක් (Cornwell 2010) . මෙම අධ්යයනයේ දී චිකාගෝ විශ්ව විද්යාලයේ පර්යේෂකයන්, නීති පද්ධතිය සමාජීය අංශයන් පිළිබඳව විශාල අධ්යයනයකට කොටසක් ලෙස, රහසින් Wichita, කැන්සාස් හි ජූරි විවාදවලින් හය වාර්තා කර ඇත. නඩු දී විනිසුරුවරුන්, නීතිඥයින් පටිගත කිරීම් අනුමත කළ, සහ එම ක්රියාවලිය දැඩි අධීක්ෂණ ඇති විය. කෙසේ වෙතත්, ජූරි සභිකයින්ෙග් පටිගත කිරීම් සිදුවීමේ ඇති බව නොදැන සිටියහ. අධ්යයනය සොයා ගන්නා ලදී පසු, මහජන කෝපය ඇති විය. ඇමරිකානු අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව අධ්යයනය පිලිබඳ පරීක්ෂනයක් ආරම්භ කර, කොංග්රස් ඉදිරිපිට සාක්ෂි දීමට පර්යේෂකයන් කැඳවා තිබුණි. අවසානයේ, කොංග්රස් රහසින් ජූරි විවාද වාර්තා කිරීමට එය නීති විරෝධී කරවන නව නීතිය සම්මත කරන ලදී.

මෙම Wichita මඩුල්ලේ පාඩම් විවේචකයන්ට මෙම අවධානය යොමු සහභාගීවන්නන් සඳහා හානි නොකළ බවත්; ඒ වෙනුවට, එය ජූරි විවාද සන්දර්භය කිරීමට පීඩාකාරී විය. මිනිසුන් ජූරි සාමාජිකයන් ඔවුන් ආරක්ෂිත සහ සුරක්ෂිත අවකාශයේ සාකච්ඡා වූ බව විශ්වාස කළේ නැත නම්, ජූරි විවාදවලින් අනාගතයේදී ඉදිරියට කිරීම සඳහා එය අමාරු වනු ඇති බවයි, වේ. ජූරි විවාද කිරීමට අමතරව, සමාජය එවැනි නීතිඥ- සේවාදායක සම්බන්ධතා සහ සහනයත් ලෙස අමතර ආරක්ෂාවක් සමඟ සපයන වෙනත් විශේෂිත සමාජ සන්දර්භයන් ඇත (MacCarthy 2015) .

සන්දර්භය පීඩාකාරී තත්වය අවදානම සහ සමාජ පද්ධති බාධා ද දේශපාලන විද්යාව සමහර ක්ෂේත්ර අත්හදා පැමිණෙන (Desposato 2016b) . දේශපාලන විද්යාව පිළිබඳ ක්ෂේත්රයේ අත්හදා සඳහා වඩාත් ප්රකරණ සංවේදී පිරිවැය ප්රතිලාභ ගණනය කිරීම උදාහරණයක් ලෙස, බලන්න Zimmerman (2016) .

 • යුක්තිය (වගන්තිය 6.4.3)

සහභාගී සඳහා වන්දි ඩිජිටල් යුගයට පර්යේෂණ හා සම්බන්ධ සැකසුම් කිහිපයක් ගැන සාකච්ඡා කර තිබේ. Lanier (2014) ඔවුන් ජනනය ඩිජිටල් අංශු මාත්ර සඳහා සහභාගී ගෙවන යෝජනා කළේය. Bederson and Quinn (2011) සමඟ අමුත්තන් ශ්රම වෙළෙඳපොළ තුළ ගෙවීම් සාකච්ඡා කරයි. අවසාන වශයෙන්, Desposato (2016a) ක්ෂේත්ර පර්යේෂණ සහභාගීවන්නන් ගෙවන යෝජනා කරයි. ඔහු සහභාගී ගෙවීමට නොහැකි පවා නම්, පරිත්යාග ඔවුන් වෙනුවෙන් වැඩ පිරිසක් වෙත ඉදිරිපත් කළ හැකි බව පෙන්වා දෙයි. උදාහරණයක් ලෙස, Encore දී පර්යේෂකයන් අන්තර්ජාල ප්රවේශය සහාය වැඩ පිරිසක් වෙත පරිත්යාග කරනු ඇති.

 • නීතිය හා මහජන යහපත (වගන්තිය 6.4.4) ගරු

කොන්දේසි-of-සේවා ගිවිසුම් නීත්යානුකූල ආන්ඩු විසින් නිර්මාණය සමාන පක්ෂ හා නීති අතර සාකච්ඡා කොන්ත්රාත් වඩා අඩු බරකින් යුතු ය. පර්යේෂකයන් පසුගිය පද-of-සේවා ගිවිසුම් උල්ලංඝනය කර ඇතැයි අවස්ථාවන්වල සාමාන්යයෙන් සමාගම් හැසිරීම විගණන ස්වයංක්රීය විමසුම් භාවිතා සම්බන්ධ (ක්ෂේත්ර පරීක්ෂණ වැනි බොහෝ වෙනස්කම් මැනීම සඳහා). අමතර සාකච්ඡාවක් සඳහා බලන්න Vaccaro et al. (2015) , Bruckman (2016a) , Bruckman (2016b) . සේවා කොන්දේසි සාකච්ඡා කරන ආනුභවික පර්යේෂණ උදාහරණයක් ලෙස, බලන්න Soeller et al. (2016) . ඔවුන් සේවා කොන්දේසි උල්ලංඝනය නම් පර්යේෂකයන් මුහුණ හැකි නීතිමය ගැටලු ගැන තවත් විස්තර සඳහා බලන්න Sandvig and Karahalios (2016) .

 • සදාචාරාත්මක රාමුව දෙකක් (වගන්තිය 6.5)

නිසැකවම, අති විශාල ප්රමාණයන්ගෙන් consequentialism හා deontology ගැන ලියා ඇත. ? මේ සදාචාරාත්මක රාමුව, හා අන් අය සඳහා උදාහරණයක් ලෙස, බලන්න, ඩිජිටල් යුගයට පර්යේෂණ ගැන තර්කානුකූලව යොදා ගත හැකි Zevenbergen et al. (2015) . මෙම සදාචාරාත්මක රාමුව බලන්න, ආර්ථික විද්යාව දියුණු ක්ෂේත්ර පර්යේෂණ සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ උදාහරණයක් Baele (2013) .

 • දැනුවත් කැමැත්ත (වගන්තිය 6.6.1)

වෙනස්කම් විගණන අධ්යයන ගැන තවත් විස්තර සඳහා, බලන්න Pager (2007) හා Riach and Rich (2004) . මෙම අධ්යයන පමණක් නොව කැමැත්ත දන්වා ඇත නැහැ, ඔවුන් ද debriefing තොරව වංචාව සම්බන්ධ වේ.

දෙකම Desposato (2016a) හා Humphreys (2015) කැමැත්තෙන් තොරව ක්ෂේත්රයේ පර්යේෂණ ගැන උපදෙස් ලබා දී ඇත.

Sommers and Miller (2013) වංචාව අනතුරුව අදාල debriefing නැහැ පක්ෂව ඉදිරිපත් කිරීමට බොහෝ තර්ක, තරුණයෙකු සමාලෝචනය, හා පර්යේෂකයන් "debriefing තත්වයන් ඉතා පටු මාලාවක් යටතේ ඉදිරියට තිබියදී යුතු බව තර්ක කරයි, එනම්, ක්ෂේත්ර පර්යේෂණ debriefing සැලකිය යුතු ප්රායෝගික බාධක නමුත් පර්යේෂකයන් මතු කරයි වන ඇතැයි හැකි නම් කිසිදු debriefing පිලිබඳ මනස්තාපයන්. පර්යේෂකයන් බොළඳ සහභාගී තටාකය ආරක්ෂා, සහභාගී කෝපය තමන් ආරක්ෂා, හෝ හානියක් සහභාගි ආරක්ෂා කිරීම සඳහා debriefing ඉදිරියට තිබියදී කිරීමට අවසර නොදිය යුතුය. "තවත් debriefing හොඳ වඩා හානියක් නම් එය මග හැරිය යුතු ය ඔවුහු තර්ක කරති. Debriefing සමහරක් පර්යේෂකයන් ආධාර වැඩි පුද්ගලයින් සඳහා ගෞරවය ප්රමුඛත්වය එහිදී නඩුව, සහ සමහරක් පර්යේෂකයන් ඊට විරුද්ධ දෙයයි. එක් විය හැකි විසඳුමක් සඳහා සහභාගිවූවන්ට අත්දැකීම් තුළින් ඉගෙන debriefing කිරීමට ක්රම සොයා ගැනීමට වනු ඇත. සමහර විට, debriefing ද සහභාගී ප්රතිලාභ දෙයක් විය හැක, ඒ වෙනුවට හානියක් ඇති විය හැකි දෙයක් ලෙස debriefing කල්පනා වඩා, වේ. අධ්යාපනය debriefing මේ ආකාරයේ උදාහරණයක් ලෙස, බලන්න Jagatic et al. (2007) , සමාජ හැගවීම අත්හදා පසුව සිසුන් debriefing මත. මනෝ debriefing සඳහා තාක්ෂණික ක්රම සංවර්ධනය කර ඇත (DS Holmes 1976a; DS Holmes 1976b; Mills 1976; Baumrind 1985; Oczak and Niedźwieńska 2007) සහ මේ සමහර ප්රයෝජනවත් ඩිජිටල් යුගයට පර්යේෂණ යොදා ගත හැක. Humphreys (2015) පමා කැමැත්ත ගැන රසවත් සිතුවිලි ඉදිරිපත් කරයි, මා විස්තර කර ඇති debriefing උපාය සමීපව සම්බන්ද වේ.

ඔවුන්ගේ කැමැත්තෙන් සඳහා සහභාගී ක නියැදියක් ඉල්ලා අදහස කුමක්ද අදාළ වේ Humphreys (2015) පූර්ණ පර්යන්තය ඒකක කැමැත්ත ඉල්ලා සිටී.

යෝජිත දැනුවත් කැමැත්ත සම්බන්ධ කර ඇති බව තවත් අදහසක් සමඟ අමුත්තන් පර්යේෂණ විය එකඟ අය මණ්ඩලයක් නිර්මාණය කිරීම වේ (Crawford 2014) . සමහර මෙම විද්වත් මණ්ඩලය ජනතාවගේ සසම්භාවී නොවන නියැදි බව තර්ක කර ඇත. එහෙත්, මේ ප්රශ්න පශ්චාත් පහත් භේද සහ නියැදි ගැලපෙන භාවිතා විය හැකි addressable බව 3 වන පරිච්ඡේදය (ප්රශ්න ඇසීම) පෙන්නුම් කරයි. එසේම, පැනලයේ විය කැමැත්ත පර්යේෂණ ගණනාවක් ආවරණය විය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, සහභාගී එක් එක් අත්හදා එකඟ කිරීමට අවශ්ය නොවන පිණිස, සංකල්පයක් පුළුල් කැමැත්ත ලෙස (Sheehan 2011) .

 • අවබෝධය සහ කළමනාකරණ සරළ අවදානම (වගන්තිය 6.6.2)

ඈත අද්විතීය සිට, Netflix ත්යාගය ජනතාව ගැන සවිස්තරාත්මක තොරතුරු අඩංගු දත්ත කාණ්ඩ පිළිබඳ වැදගත් තාක්ෂණික දේපල පැහැදිලි කිරීම හා ඒ අනුව නූතන සමාජ හැකි දත්ත "anonymization" ඇති හැකියාව ගැන වැදගත් පාඩම් ඉදිරිපත් කරයි. එක් එක් පුද්ගලයා පිළිබඳ තොරතුරු බොහෝ කෑලි සමග ගොනු දී නිල වශයෙන් අර්ථ අර්ථයෙන්, විරල එකක් වීමට හොඳටම ඉඩ තිබේ Narayanan and Shmatikov (2008) . එක් එක් වාර්තාවක් සඳහා එම බව නිසැක වාර්තා වේ, වන අතර, ඇත්ත ඉතා සමාන වන බව නිසැක වාර්තා වේ: එක් එක් පුද්ගලයාට දුර මේ දත්ත සමුදාය තුළ ඔවුන්ගේ ළඟම අසල්වැසියා සිට ඇත. එක් (\ ^ 6 {20,000}) 5 තරු පරිමාණ චිත්රපට 20,000 ක් පමණ සමඟ, \ ක් පමණ සිටිනවා නිසා Netflix දත්ත විරල විය හැකි බව සිතා ගත හැකි එක් එක් පුද්ගලයාට නිසා තරු එක 5 අමතරව 6 තිබිය හැකි බව (විය හැකි සාරධර්ම , කෙනෙකු සියල්ල චිත්රපටය වර්ග කර ඇති විය). මෙම අංකය එය පවා තේරුම් ගැනීමට අපහසු වන අතර, ඉතා විශාල වේ.

Sparsity ප්රධාන ඇඟවුම් දෙකක් ඇත. පළමුව, එය අහඹු කනස්සල්ල මත පදනම් වූ දත්ත සමුදාය "නිර්නාමික" උත්සාහ ඉඩ අසමත් වනු ඇති බව ය. ඒ කනස්සලු වාර්තාව තවමත් ප්රහාරකයා ඇති බව එම තොරතුරු සමීපතම හැකි වාර්තාවක් නිසා Netflix අහඹු ලෙස (ඔවුන් කරපු), ශ්රේණිගත කිරීම් සමහර වෙනස් කිරීම සඳහා වූ පවා නම්, මෙම ප්රමාණවත් වන්නේ නැහැ, වේ. දෙවනුව, sparsity de-anonymization ප්රහාරකයා අසම්පූර්ණ හෝ අපක්ෂපාතී දැනුමක් ඇති පවා නම් හැකි බවයි. උදාහරණයක් ලෙස, Netflix දත්ත, අපි පහර චිත්රපට දෙකක් හා ඔබ එම ශ්රේණිගත +/- 3 දින තුළ කරන ලද දිනයන් සඳහා ඔබගේ ශ්රේණිගත දන්නා හිතාගන්න වා! පමණක් බව තොරතුරු පමණක් Netflix දත්ත අද්විතීය ජනතාව 68% හඳුනා ගැනීමට ප්රමාණවත් වේ. ප්රහාරකයන්ට ඔබ දින +/- 14 ශ්රේණිගත ඇති බව චිත්රපට 8 දන්නවා නම්, සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි වුවද මෙම ප්රසිද්ධ ණය ශ්රේණි පිළිබඳ දෙකක්, වාර්තා 99% ක්, සුවිශේෂ මේ දත්ත සමුදාය තුළ හඳුනා ගත හැක. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, sparsity බොහෝ නූතන සමාජ දත්ත සමුදාය විරල නිසා අවාසනාවන්ත වන දත්ත, "නිර්නාමික" කිරීමට ගන්නා උත්සාහයන් සඳහා මූලික ගැටලුව වේ.

දුරකථන අංකය පාර-දත්ත ද "නිර්නාමික" හා සංවේදී නොවේ යයි පෙනී විය හැකිය, එහෙත් එය එසේ නො වේ. දුරකථන අංකය පාර-දත්ත හඳුනාගත සංවේදී (Mayer, Mutchler, and Mitchell 2016; Landau 2016) .

රූපය 6.6 දී, මම දත්ත නිදහස් කිරීම පර්යේෂණ කිරීමට සහභාගී හා ප්රතිලාභ අවදානමක් අතර වෘත්තීය ලකුණු අයිස් කන්දක. සීමා ප්රවේශ අතර සංසන්දනය කිරීම සඳහා ප්රවේශයන් (උදා, පවුරකින් වට උයන) සහ සීමා දත්ත ප්රවේශයන් (උදා, anonymization යම් ආකාරයක) බලන්න Reiter and Kinney (2011) . දත්ත අවදානම් මට්ටම් යෝජිත වර්ගීකරණය පද්ධතිය සඳහා, බලන්න Sweeney, Crosas, and Bar-Sinai (2015) . අවසාන වශයෙන්, දත්ත හුවමාරු කිරීම වඩාත් සාමාන්ය සාකච්ඡාවක් සඳහා, බලන්න Yakowitz (2011) .

මෙම වෘත්තීය ලකුණු දත්ත අවදානම සහ උපයෝගීතා අතර තවත් සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණ සඳහා, බලන්න Brickell and Shmatikov (2008) , Ohm (2010) , Wu (2013) , Reiter (2012) , සහ Goroff (2015) . මෙම වෘත්තීය ලකුණු විශාල ලෙස විවෘත සමඟ අමුත්තන් පාඨමාලා (MOOCs) සිට සැබෑ දත්ත යෙදිය බලන්න, බලන්න Daries et al. (2014) හා Angiuli, Blitzstein, and Waldo (2015) .

අවකල පෞද්ගලිකත්වය ද බලන්න, සහභාගී සමාජය හා අඩු අවදානමක් ඉහළ ප්රතිලාභ දෙකම ඒකාබද්ධ කළ හැකි විකල්ප ප්රවේශය සපයයි Dwork and Roth (2014) හා Narayanan, Huey, and Felten (2016) .

පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම ගැන නීති රීති බොහෝ කේන්ද්රය වන තොරතුරු (PII), පුද්ගලිකව හඳුනා සංකල්පය ගැන තවත් විස්තර සඳහා, බලන්න Narayanan and Shmatikov (2010) හා Schwartz and Solove (2011) . විය හැකි සංවේදී සියලු දත්ත ගැන තවත් විස්තර සඳහා, බලන්න Ohm (2015) .

මෙම කොටසේ ඇති, මම සරළ අවදානම හේතු විය හැකි බව දෙයක් ලෙස වෙනස් හැකි දත්ත කර්තව් නිරූපනය කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, එය ද පර්යේෂණ සඳහා නව අවස්ථා ද, තර්ක කරන පරිදි නිර්මාණය කළ හැකිය Currie (2013) .

මෙම ෙසේප්පු පහක් ගැන තවත් විස්තර සඳහා, බලන්න Desai, Ritchie, and Welpton (2016) . පහත ප්රතිඵල හඳුනා ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ නිදසුනක් ලෙස, බලන්න Brownstein, Cassa, and Mandl (2006) රෝග පැතිරීම සිතියම්. හඳුනා ගත හැකි ආකාරය පෙන්නුම් කරන, Dwork et al. (2017) ද එවැනි අය යම් රෝගයක් ඇති ආකාරය බොහෝ පිළිබඳ සංඛ්යා ලේඛන ලෙස සමස්ත දත්ත, එරෙහිව ප්රහාර සලකයි.

 • රහස්ය (වගන්තිය 6.6.3)

Warren and Brandeis (1890) පෞද්ගලිකත්වය ගැන සිටින සන්ධිස්ථානීය නීතිමය ලිපිය වන අතර, එම ලිපිය ඉතා පෞද්ගලිකත්වය පමණක් ඉතිරි කළ යුතු අයිතියක් යන අදහස සමඟ සංෙයෝජිත ෙකෙර්. වඩාත් මෑතක දී, මම නිර්දේශ කරන බව පෞද්ගලිකත්වය පොත දිග ප්රතිකාර ඇතුළත් Solove (2010) හා Nissenbaum (2010) .

ජනතාව පෞද්ගලිකත්වය ගැන හිතන්න ආකාරය පිළිබඳ ආනුභූතික පර්යේෂණ පිළිබඳ සමාලෝචනය සඳහා, බලන්න Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein (2015) . එම සඟරාව විද්යා පරිසිද්ධි විවිධ සිට පෞද්ගලිකත්වය සහ තොරතුරු අවදානම ගැටළු ආමන්ත්රණය කරන "පුද්ගලික අවසානය" නමින් විශේෂ ප්රශ්නය වන්නේ, ප්රකාශයට පත්; සාරාංශයක් බලන්න Enserink and Chin (2015) . Calo (2011) පෞද්ගලිකත්වය උල්ලංඝනය ලැබෙන පීඩාකාරී තත්වය ගැන හිතන සඳහා රාමුවක් ඉදිරිපත් කරයි. ඩිජිටල් යුගයේ ඉතා ආරම්භය ගැන පෞද්ගලිකත්වය ගැන සැලකිලිමත් වීම පිළිබඳ මුල් නිදසුනක් වේ Packard (1964) .

 • අවිනිශ්චිත (වගන්තිය 6.6.4) යටතේ තීරණ

අවම අවදානමක් සම්මත අයදුම් කිරීමට උත්සාහ කරන විට එක් අභියෝගයක් එය කාගේ දෛනික ජීවිතය, මිණුම් සලකුණු සඳහා භාවිතා කල යුතු බව පැහැදිලි නොවන බව යි (Council 2014) . උදාහරණයක් ලෙස, නිවාස නොමැති ජනතාව තම දෛනික ජීවිතයේ අසහනය ඉහල මට්ටමක තියෙනවා. එහෙත්, එය ඉහළ අවදානම් පර්යේෂණ නිවාස නොමැති හෙළිදරව් කිරීමට ආචාරධාර්මිකව අවසර බව අදහස් නොකෙරේ. මේ හේතුව නිසා, අවම අවදානමක් නොවේ සාමාන්ය ජනතාව සම්මත, නිශ්චිත ජනගහනය සම්මත එරෙහිව පිළිගත් කළ යුතු බව පොදු එකඟතාවයක් වැඩෙමින් විය බවක් පෙනේ. මම සාමාන්යයෙන් සාමාන්ය ජනතාව සම්මත අදහස සමග එකඟ වන අතරම, මම ෆේස්බුක් වැනි විශාල අන්තර්ජාල වේදිකා සඳහා, නිශ්චිත ජනගහනය සම්මත සාධාරණ වන බව අපි සිතන්නෙමු. ඒ මානසික වසංගතය සලකා, මම එය ෆේස්බුක් එදිනෙදා අවදානමට එරෙහිව මිණුම් ලකුණක් සාධාරණ බව සිතන විට, වේ. මෙම නඩුවේ නිශ්චිත ජනගහනය සම්මත ඇගයීමට වඩාත් පහසු වන අතර, අවාසි සහගත කණ්ඩායම් (උදා, සිරකරුවන් හා අනත්දරු) මත අසාධාරණ ලෙස අසමත් පර්යේෂණ බර වැළැක්වීම සඳහා උත්සාහ කරන, අධිකරණ යන මූලධර්මය පටහැනි විය නොහැක්කකි.

 • ප්රායෝගික උපදෙස් (වගන්තිය 6.7)

වෙනත් විද්වතුන් ද සදාචාරාත්මක පංචස්කන්ධය ඇතුළත් කිරීමට වැඩි පත්රිකා සඳහා කැඳවා ඇති (Schultze and Mason 2012; Kosinski et al. 2015) . King and Sands (2015) ද ප්රායෝගික උපදෙස් ලබා දෙයි.