6.7.3 විවික්ත නැහැ, අඛණ්ඩ ලෙස පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම ගැන සිතන්න

ඩිජිටල් යුගයට සමාජ විද්යාත්මක පර්යේෂණ යන ආචාර ධර්ම ගැන විවාදය නිතර ද්විමය අනුව සිදු; උදාහරණයක් ලෙස, මානසික වසංගතය එක්කෝ සදාචාරයක් හෝ එය සදාචාරාත්මක නොවේ. මෙම ද්විමය චින්තනය, සාකච්ඡා polarizes හවුල් ආචාරධර්ම කිරීමට ගන්නා උත්සාහයන් බාධා, බුද්ධිමය කම්මැලිකම ප්රවර්ධනය, සිය පර්යේෂණ වැඩි ආචාරධාර්මිකව ක්රියා කිරීමට තම වගකීම සිට "සදාචාරාත්මක" ලේබල් ඇත පර්යේෂකයන් සටහන ඒ. මම දැකලා තියෙනවා බව වඩාත් ඵලදායී සංවාද පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම හා සම්බන්ධ පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම ගැන අඛණ්ඩ ආකල්පයක යේම චින්තනය ඔබ්බට යනවා.

පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම ද්විමය සංකල්ප සමග ප්රධාන ප්රායෝගික ගැටළු එය සාකච්ඡා polarizes බව ය. ප්රයෝජනවත් නොවන බව අයුරින් සැබෑ අපරාධ සමග එක්ව අධ්යයනයන් මානසික වසංගතය හෝ රස, සබඳතා, සහ කාල සදාචාර විරෝධී එකවර කැඳවීම. අභාවප්රාප්ත ද්විමය සිතුවිලි සහ බෙදී යමින් භාෂාවක් ගමන් අපට සදාචාර විරෝධී හැසිරීම සැඟවීමට පටලැවිල්ලක් භාෂාවක් භාවිතා කිරීම සඳහා ඇමතුමක් නෙමෙයි. ඒ වෙනුවට, ආචාර ධර්ම අඛණ්ඩ සංකල්පය, මම හිතන්නේ, වඩාත් සැලකිලිමත් හා නිවැරදි භාෂා කිරීමට හේතු වනු ඇත. තවදුරටත්, පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම අඛණ්ඩ සංකල්පය දැනටමත් "සදාචාරාත්මක" සලකන බව වැඩ කටයුතු කරමින් සිටින සෑම කෙනෙකුටම පවා පර්යේෂකයන් ඔවුන්ගේ ව්යාපාරික කටයුතු වඩා හොඳ ආචාර ශේෂ නිර්මාණය කිරීමට උත්සාහ -should බව පැහැදිලි.

අඛණ්ඩ චින්තනය කෙරෙහි පියවරක අවසන් ප්රතිලාභ දුෂ්කර සදාචාරාත්මක අභියෝග හමුවේ සුදුසු වන අතර, එය බුද්ධිමය නිහතමානීව උනන්දු බව ය. ඩිජිටල් යුගයේ දී පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම ප්රශ්න දුෂ්කර වන අතර කිසිම තනි පුද්ගලයෙකුට ක්රියාමාර්ග නිවැරදි පාඨමාලාව නිර්ණය ඇය තමන්ගේ හැකියාව එසේ විශ්වාස කළ යුතුය.