6.4.3 Justice

Justitie gaat over ervoor te zorgen dat de risico's en voordelen van het onderzoek eerlijk worden verdeeld.

Het rapport Belmont stelt dat het rechtsbeginsel de verdeling van de lasten en voordelen van onderzoek aanpakt. Dat wil zeggen, het zou niet zo moeten zijn dat één groep in de samenleving de kosten van onderzoek draagt, terwijl een andere groep de voordelen ervan opeist. Bijvoorbeeld, in de negentiende en vroege twintigste eeuw vielen de lasten van het dienen als proefpersonen in medische onderzoeken grotendeels op de armen, terwijl de voordelen van verbeterde medische zorg voornamelijk naar de rijken vloeiden.

In de praktijk werd het rechtsbeginsel in eerste instantie geïnterpreteerd om kwetsbare mensen tegen onderzoekers te beschermen. Met andere woorden, onderzoekers mogen niet worden toegestaan ​​om opzettelijk ten prooi te vallen aan machtelozen. Het is een verontrustend patroon dat in het verleden een groot aantal ethisch problematische studies uiterst kwetsbare deelnemers, waaronder laaggeschoolde en rechteloze burgers, had betrokken (Jones 1993) ; gevangenen (Spitz 2005) ; geïnstitutionaliseerde, verstandelijk gehandicapte kinderen (Robinson and Unruh 2008) ; en oude en verzwakte ziekenhuispatiënten (Arras 2008) .

Rond 1990 begonnen de opvattingen over rechtvaardigheid echter te verschuiven van bescherming naar toegang (Mastroianni and Kahn 2001) . Activisten voerden bijvoorbeeld aan dat kinderen, vrouwen en etnische minderheden expliciet in klinische onderzoeken moesten worden opgenomen, zodat deze groepen konden profiteren van de kennis die uit deze onderzoeken werd opgedaan (Epstein 2009) .

Naast vragen over bescherming en toegang, wordt het rechtvaardigheidsbeginsel vaak geïnterpreteerd om vragen op te werpen over een passende vergoeding voor deelnemers - vragen die onderwerp zijn van een intens debat in de medische ethiek (Dickert and Grady 2008) .

Het toepassen van het principe van Justitie op onze drie voorbeelden biedt nog een andere manier om ze te bekijken. In geen van de onderzoeken werden deelnemers financieel gecompenseerd. Encore werpt de meest complexe vragen op over het rechtvaardigheidsbeginsel. Hoewel het principe van Beneficence zou kunnen voorstellen om deelnemers uit landen met repressieve regeringen uit te sluiten, zou het rechtsbeginsel kunnen pleiten voor het toestaan ​​van deze mensen om deel te nemen aan en te profiteren van nauwkeurige metingen van internetcensuur. Het geval van Tastes, Ties en Time werpt ook vragen op omdat een groep studenten de lasten van het onderzoek droeg en alleen de samenleving als geheel ervan profiteerde. Tot slot, bij Emotionele Besmetting waren de deelnemers die de last van het onderzoek droegen een willekeurige steekproef uit de populatie die het meest waarschijnlijk profiteerde van de resultaten (namelijk Facebook-gebruikers). In die zin was het ontwerp van Emotionele Besmetting goed afgestemd op het rechtvaardigheidsbeginsel.