3.3.3 Cost

Les enquestes no són lliures, i això és una limitació real.

Fins ara, he revisat breument el marc d'error d'enquesta total, que en si mateix és objecte de tractaments de llibres (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Tot i que aquest marc és complet, generalment els investigadors passen per alt un factor important: el cost. Encara que el cost -que es pot mesurar en temps o diners- rarament és discutit explícitament per investigadors acadèmics, és una veritable restricció que no s'hauria d'ignorar. De fet, el cost és fonamental per al procés complet de recerca d'enquestes (Groves 2004) : és per això que els investigadors entrevien una mostra de persones en comptes d'una població sencera. Una devoció única per minimitzar l'error, tot ignorant el cost, no sempre és del nostre millor interès.

Les limitacions d'una obsessió per reduir l'error es reflecteixen en el projecte històric de Scott Keeter i col·legues (2000) sobre els efectes de costoses operacions de camp en la reducció de la no resposta en les enquestes telefòniques. Keeter i col·legues van realitzar dos estudis simultanis, un amb procediments de selecció "estàndard" i un altre amb procediments de selecció "rigorosos". La diferència entre els dos estudis va ser la quantitat d'esforç que va entrar en contacte amb els enquestats i els va animar a participar. Per exemple, en l'estudi amb reclutament "rigorós", els investigadors van cridar les llars mostrades amb més freqüència i durant un període de temps més llarg i van fer trucades extra si els participants inicialment es van negar a participar. Aquests esforços addicionals de fet produïen una menor taxa de no resposta, però es van sumar substancialment al cost. L'estudi amb procediments "rigorosos" va ser dos vegades més car i vuit vegades més lent. I, al final, ambdós estudis produïen estimacions essencialment idèntiques. Aquest projecte, a més de les replicacions posteriors amb resultats similars (Keeter et al. 2006) , us hauria de portar a preguntar-nos: som millor amb dues enquestes raonables o una enquesta prístina? Què passa amb 10 enquestes raonables o una enquesta prístina? Què passa amb 100 enquestes raonables o una enquesta prístina? En algun moment, els avantatges de costos han de superar les preocupacions vagues i no específiques sobre la qualitat.

Com ho demostraré en aquesta resta del capítol, moltes de les oportunitats creades per l'era digital no es tracta de realitzar estimacions que, òbviament, tenen un error menor. Més aviat, aquestes oportunitats consisteixen a estimar diferents quantitats i fer estimacions més ràpides i més barates, fins i tot amb possibles errors més alts. Els investigadors que insisteixen en una obsessió única amb la minimització de l'error a costa d'altres dimensions de qualitat, es perdran oportunitats emocionants. Donat aquest rerefons sobre el marc d'error de l'enquesta total, ara passarem a tres àrees principals de la tercera etapa de la investigació de l'enquesta: nous enfocaments de representació (secció 3.4), nous enfocaments de mesura (secció 3.5) i noves estratègies per combinar enquestes amb grans fonts de dades (secció 3.6).