3.6 Έρευνες που συνδέονται με μεγάλες πηγές δεδομένων

Η σύνδεση των ερευνών με τις μεγάλες πηγές δεδομένων σάς δίνει τη δυνατότητα να παράγετε εκτιμήσεις που θα ήταν αδύνατες με την πηγή δεδομένων χωριστά.

Οι περισσότερες έρευνες είναι αυτοδύναμες, αυτοτελείς προσπάθειες. Δεν βασίζονται ο ένας στον άλλο και δεν εκμεταλλεύονται όλα τα άλλα δεδομένα που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό θα αλλάξει. Υπάρχει κάτι πολύ που μπορεί να επιτευχθεί συνδέοντας τα στοιχεία της έρευνας με τις μεγάλες πηγές δεδομένων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2. Συνδυάζοντας αυτούς τους δύο τύπους δεδομένων, είναι συχνά δυνατό να κάνουμε κάτι που ήταν αδύνατο με κάθε ένα από αυτά.

Υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους τα δεδομένα των ερευνών μπορούν να συνδυαστούν με μεγάλες πηγές δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα, θα περιγράψω δύο προσεγγίσεις που είναι χρήσιμες και ξεχωριστές, και θα τις ονομάσω εμπλουτισμένες ζητώντας και ενισχύοντας ζητώντας (σχήμα 3.12). Παρόλο που πρόκειται να επεξηγήσω κάθε προσέγγιση με ένα λεπτομερές παράδειγμα, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι πρόκειται για γενικές συνταγές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τύπους δεδομένων έρευνας και διάφορους τύπους μεγάλων δεδομένων. Επιπλέον, θα πρέπει να παρατηρήσετε ότι κάθε ένα από αυτά τα παραδείγματα θα μπορούσε να προβληθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αναφορικά με τις ιδέες στο κεφάλαιο 1, μερικοί άνθρωποι θα δουν αυτές τις μελέτες ως παραδείγματα δεδομένων "έτοιμων" ερευνών που θα ενισχύσουν τα "έτοιμα" μεγάλα δεδομένα και άλλα θα τα δουν ως παραδείγματα "έτοιμων" μεγάλων δεδομένων που ενισχύουν δεδομένα "προσαρμοσμένων" δεδομένων. Θα πρέπει να μπορείτε να δείτε και τις δύο προβολές. Τέλος, θα πρέπει να παρατηρήσετε πώς αυτά τα παραδείγματα διευκρινίζουν ότι οι έρευνες και οι μεγάλες πηγές δεδομένων είναι συμπληρωματικές και όχι υποκατάστατα.

Εικόνα 3.12: Δύο τρόποι συνδυασμού μεγάλων πηγών δεδομένων και στοιχείων έρευνας. Σε εμπλουτισμένη ερώτηση (ενότητα 3.6.1), η μεγάλη πηγή δεδομένων έχει ένα βασικό μέτρο ενδιαφέροντος και τα δεδομένα της έρευνας δημιουργούν το απαραίτητο πλαίσιο γύρω από αυτήν. Σε ερώτηση ενισχυμένη (τμήμα 3.6.2), η μεγάλη πηγή δεδομένων δεν έχει βασικό μέτρο ενδιαφέροντος, αλλά χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των δεδομένων της έρευνας.

Εικόνα 3.12: Δύο τρόποι συνδυασμού μεγάλων πηγών δεδομένων και στοιχείων έρευνας. Σε εμπλουτισμένη ερώτηση (ενότητα 3.6.1), η μεγάλη πηγή δεδομένων έχει ένα βασικό μέτρο ενδιαφέροντος και τα δεδομένα της έρευνας δημιουργούν το απαραίτητο πλαίσιο γύρω από αυτήν. Σε ερώτηση ενισχυμένη (τμήμα 3.6.2), η μεγάλη πηγή δεδομένων δεν έχει βασικό μέτρο ενδιαφέροντος, αλλά χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των δεδομένων της έρευνας.