gweithgareddau

 • gradd anhawster: hawdd hawdd , canolig canolig , caled caled , yn galed iawn anodd iawn
 • angen mathemateg ( yn gofyn am fathemateg )
 • angen codio ( yn gofyn am godio )
 • casglu data ( casglu data )
 • fy ffefrynnau ( fy ffefryn )
 1. [ hawdd ] Wrth ddadlau yn erbyn yr arbrawf Kleinsman and Buckley (2015) Emosiynol, ysgrifennodd Kleinsman and Buckley (2015) :

  "Hyd yn oed os yw'n wir bod y risgiau ar gyfer yr arbrawf Facebook yn isel a hyd yn oed os barnir bod y canlyniadau yn ddefnyddiol, yn ôl y golwg, mae egwyddor bwysig yn y fantol yma y mae'n rhaid ei gadarnhau. Yn yr un modd y mae dwyn yn dwyn beth bynnag yw'r symiau sy'n gysylltiedig, felly mae gan bawb ohonom hawl i beidio â chael arbrofi heb ein gwybodaeth a'n caniatâd ni, beth bynnag yw natur yr ymchwil. "

  1. Pa un o'r ddwy fframweithiau moesegol a drafodwyd yn y bennod hon-canlyniadol neu deontoleg-a yw'r ddadl hon yn amlwg yn gysylltiedig â hi?
  2. Nawr, dychmygwch eich bod am ddadlau yn erbyn y sefyllfa hon. Sut fyddech chi'n dadlau'r achos i gohebydd ar gyfer y New York Times ?
  3. Sut, os o gwbl, a fyddai'ch dadl yn wahanol os oeddech yn trafod hyn gyda chydweithiwr?
 2. [ hawdd ] Mae Maddock, Mason, and Starbird (2015) ystyried y cwestiwn a ddylai ymchwilwyr ddefnyddio tweets sydd wedi'u dileu. Darllenwch eu papur i ddysgu am y cefndir.

  1. Dadansoddwch y penderfyniad hwn o safbwynt deontolegol.
  2. Dadansoddwch yr union benderfyniad o bersbectif canlyniadol.
  3. Pa un ydych chi'n ei chael yn fwy argyhoeddiadol yn yr achos hwn?
 3. [ canolig ] Mewn erthygl ar foeseg arbrofion maes, cynigiodd Humphreys (2015) yr arbrawf damcaniaethol ganlynol i dynnu sylw at heriau moesegol ymyriadau a wneir heb ganiatâd yr holl bartïon a effeithir ac sy'n gwneud niwed i rai ac yn helpu eraill.

  "Dywedwch wrth ymchwilydd y bydd set o sefydliadau cymunedol yn cysylltu â nhw sydd eisiau canfod a fyddai gosod goleuadau stryd mewn slwmpiau yn lleihau troseddau treisgar. Yn yr ymchwil hwn, y pynciau yw'r troseddwyr: byddai gofyn am ganiatâd gwybodus gan y troseddwyr yn debygol o gyfaddawdu'r ymchwil ac y byddai'n debygol na fyddai unrhyw ffordd ar gael (yn groes i barch at bobl); bydd y troseddwyr yn debygol o ddwyn costau'r ymchwil heb elwa (torri cyfiawnder); a bydd anghytundeb ynglŷn â manteision yr ymchwil-os yw'n effeithiol, ni fydd y troseddwyr yn arbennig yn ei werthfawrogi (gan greu anhawster i asesu cymhorthdal) ... Nid yw'r materion arbennig yma yn ymwneud â'r pynciau yn unig. Yma mae yna risgiau sy'n cael eu heffeithio i beidio â phynciau, os yw troseddwyr, er enghraifft, yn ymddwyn yn erbyn y sefydliadau sy'n rhoi'r lampau ar waith. Efallai y bydd y sefydliad yn ymwybodol iawn o'r risgiau hyn ond yn fodlon eu dwyn oherwydd eu bod yn rhoi ffydd yn ddisgwyliadau gwaelodedig ymchwilwyr o brifysgolion cyfoethog sydd wedi'u cymell yn rhannol i'w cyhoeddi. "

  1. Ysgrifennwch e-bost i'r sefydliad cymunedol sy'n cynnig eich asesiad moesegol o'r arbrawf fel y'i dyluniwyd? A fyddech chi'n eu helpu i wneud yr arbrawf fel y'i cynigir? Pa ffactorau a allai effeithio ar eich penderfyniad?
  2. A oes rhai newidiadau a allai wella eich asesiad o moeseg y dyluniad arbrofol hwn.
 4. [ hawdd ] Yn y 1970au, cymerodd 60 o ddynion ran mewn arbrawf maes a gynhaliwyd yn ystafell ymolchi dynion mewn prifysgol yn rhan orllewinol yr Unol Daleithiau (nid yw'r ymchwilwyr yn enwi'r brifysgol) (Middlemist, Knowles, and Matter 1976) . Roedd gan yr ymchwilwyr ddiddordeb yn y modd y mae pobl yn ymateb i dorri eu gofod personol, a ddiffiniodd Sommer (1969) fel yr "ardal â ffiniau anweledig o gwmpas corff y person lle na allai ymyrwyr ddod." Yn fwy penodol, dewisodd yr ymchwilwyr astudio sut roedd presenoldeb eraill gerllaw yn effeithio ar wriniaeth dyn. Ar ôl cynnal astudiaeth arsylwi yn unig, cynhaliodd yr ymchwilwyr arbrawf maes. Gwrthodwyd y cyfranogwyr i ddefnyddio'r daflen fwyaf chwith mewn ystafell ymolchi tri-wr (nid yw'r ymchwilwyr yn esbonio'n union sut y gwnaed hyn). Nesaf, rhoddwyd cyfranogwyr i un o dair lefel o bellter rhyngbersonol. Ar gyfer rhai dynion, roedd cydffederasiwn yn defnyddio wrin i'r dde nesaf atynt; I rai dynion, roedd cydffederasiwn yn defnyddio urin un lle i ffwrdd oddi wrthynt; ac i rai dynion, ni ddaeth cydffederas i mewn i'r ystafell ymolchi. Mesurodd yr ymchwilwyr eu newidynnau canlyniadau - amser oedi a dyfalbarhad trwy osod cynorthwyydd ymchwil y tu mewn i'r stondin toiledau ger wrin y cyfranogwr. Dyma sut y disgrifiodd yr ymchwilwyr y weithdrefn fesur:

  "Roedd sylwedydd wedi'i leoli yn y stondin toiledau yn union gerllaw'r pyllau wrinol. Yn ystod profion peilot o'r gweithdrefnau hyn, daeth yn amlwg na ellid defnyddio llinellau clywedol i nodi cychwyn a rhoi'r gorau i [urination] ... Yn lle hynny, defnyddiwyd ciwiau gweledol. Defnyddiodd yr arsylwr brisiaeth esgobaethol mewn cyfres o lyfrau sy'n gorwedd ar lawr y stondin toiled. Darparodd gofod 11 modfedd (28 cm) rhwng y llawr a wal y stondin toiled golygfa, trwy'r periscope, torso isaf y defnyddiwr a golygwyd yn weledol uniongyrchol y nant o wrin. Fodd bynnag, nid oedd yr arsylwr yn gallu gweld wyneb y pwnc. Dechreuodd yr arsylwr ddwy orsaf atal pan oedd pwnc yn camu i fyny i'r wrin, stopio un pan ddechreuodd wrin, a stopiodd y llall pan derfynodd y dwr. "

  Canfu'r ymchwilwyr fod pellter corfforol gostyngol yn arwain at fwy oedi cyn cychwyn a gostwng dyfalbarhad (ffigur 6.7).

  1. Ydych chi'n meddwl bod y cyfranogwyr yn cael eu niweidio gan yr arbrawf hwn?
  2. Ydych chi'n meddwl y dylai'r ymchwilwyr fod wedi cynnal yr arbrawf hwn?
  3. Pa newidiadau, os o gwbl, a fyddech chi'n argymell i wella'r cydbwysedd moesegol?
  Ffigwr 6.7: Canlyniadau gan Middlemist, Knowles, a Mater (1976). Rhoddwyd dynion a fynedodd i'r ystafell ymolchi i un o dri chyflwr: pellter agos (gosodwyd cydffederasiwn yn yr wrin gyfagos), pellter cymedrol (rhoddwyd cyfyngdod ar un wrin), neu reolaeth (dim cydffederasiwn). Defnyddiodd arsyllwr a osodwyd mewn stondin toiled ymosodiad arferol i arsylwi ac amseru oedi a dyfalbarhad uriniad. Nid yw gwallau safonol o amgylch amcangyfrifon ar gael. Addaswyd o Middlemist, Knowles, a Mater (1976), ffigur 1.

  Ffigwr 6.7: Canlyniadau gan Middlemist, Knowles, and Matter (1976) . Rhoddwyd dynion a fynedodd i'r ystafell ymolchi i un o dri chyflwr: pellter agos (gosodwyd cydffederasiwn yn yr wrin gyfagos), pellter cymedrol (rhoddwyd cyfuniad ar un wrin), neu reolaeth (dim cydffederasiwn). Defnyddiodd arsyllwr a osodwyd mewn stondin toiled ymosodiad arferol i arsylwi ac amseru oedi a dyfalbarhad uriniad. Nid yw gwallau safonol o amgylch amcangyfrifon ar gael. Addaswyd o Middlemist, Knowles, and Matter (1976) , ffigur 1.

 5. [ canolig , fy ffefryn ] Ym mis Awst 2006, tua 10 diwrnod cyn yr etholiad cynradd, derbyniodd 20,000 o bobl yn Michigan bostio a ddangosodd eu hymddygiad pleidleisio ac ymddygiad pleidleisio eu cymdogion (ffigur 6.8). (Fel y trafodwyd yn y bennod hon, yn yr Unol Daleithiau, mae llywodraethau'r wladwriaeth yn cadw cofnodion o ble mae pleidleisiau ym mhob etholiad ac mae'r wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd.) Mae postiau un darn yn cynyddu nifer y pleidleiswyr fel arfer gan tua un pwynt canran, ond mae hyn yn cynyddu nifer y bobl sy'n pleidleisio erbyn 8.1 pwynt canran, yr effaith fwyaf a welwyd hyd at y pwynt hwnnw (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Roedd yr effaith mor fawr bod gweithiwr gwleidyddol o'r enw Hal Malchow yn cynnig Donald Green o $ 100,000 i beidio â chyhoeddi canlyniad yr arbrawf (mae'n debyg y gallai Malchow ddefnyddio'r wybodaeth hon ei hun) (Issenberg 2012, p 304) . Ond, cyhoeddodd Alan Gerber, Donald Green, a Christopher Larimer y papur yn 2008 yn yr Adolygiad Gwyddoniaeth Gwleidyddol America .

  Pan fyddwch chi'n archwilio'r mailer yn ofalus yn ffigwr 6.8, efallai y byddwch yn sylwi nad yw enwau'r ymchwilwyr yn ymddangos arno. Yn hytrach, mae'r cyfeiriad dychwelyd i Ymgynghori Gwleidyddol Ymarferol. Yn y cydnabyddiaeth i'r papur, mae'r awduron yn esbonio: "Diolch yn arbennig i Mark Grebner o Ymgynghoriad Ymarferol Gwleidyddol, a ddyluniodd a gweinyddodd y rhaglen bost a astudiwyd yma."

  1. Aseswch y defnydd o'r driniaeth hon o ran y pedwar egwyddor foesegol a ddisgrifir yn y bennod hon.
  2. Aseswch y driniaeth o ran y syniad o uniondeb cyd-destunol.
  3. Pa newidiadau, os o gwbl, a fyddech chi'n argymell i'r arbrawf hwn?
  4. A fyddai'n effeithio ar eich ateb i'r cwestiynau uchod os oedd Mark Grebner eisoes yn anfon negeseuon postio tebyg ar hyn o bryd? Yn fwy cyffredinol, sut y dylai ymchwilwyr feddwl am werthuso ymyriadau sy'n cael eu creu gan ymarferwyr?
  5. Dychmygwch eich bod yn penderfynu ceisio caniatâd gwybodus gan bobl yn y grŵp triniaeth, ond nid y rheini yn y grŵp rheoli. Pa effaith y gallai'r penderfyniad hwn ei chael ar eich gallu i ddeall achos gwahaniaeth mewn cyfraddau pleidleisio rhwng y grwpiau triniaeth a rheoli?
  6. Ysgrifennwch atodiad moesegol a allai ymddangos gyda'r papur hwn pan gafodd ei gyhoeddi.
  Ffigwr 6.8: Mailer cymdogion o Gerber, Green, a Larimer (2008). Cynyddodd y mailer hwn gyfraddau pleidleisio erbyn 8.1 pwynt canran, yr effaith fwyaf a arsylwyd erioed ar gyfer mailer un darn. Atgynhyrchwyd gan ganiatâd Gerber, Green, a Larimer (2008), atodiad A.

  Ffigwr 6.8: Mailer cymdogion o Gerber, Green, and Larimer (2008) . Cynyddodd y mailer hwn gyfraddau pleidleisio erbyn 8.1 pwynt canran, yr effaith fwyaf a arsylwyd erioed ar gyfer mailer un darn. Atgynhyrchwyd gan ganiatâd Gerber, Green, and Larimer (2008) , atodiad A.

 6. [ hawdd ] Mae hyn yn adeiladu ar y cwestiwn blaenorol. Ar ôl i'r 20,000 o weirwyr hyn gael eu hanfon (ffigur 6.8), yn ogystal â 60,000 o weinyddwyr eraill llai posibl, roedd gwrthwynebiad gan y cyfranogwyr. Yn wir, mae Issenberg (2012) (p. 198) yn dweud nad oedd Grebner [y cyfarwyddwr Ymgynghorol Ymarferol Gwleidyddol] byth yn gallu cyfrifo faint o bobl a gymerodd y trafferth i gwyno dros y ffôn, oherwydd bod ei beiriant ateb swyddfa wedi llenwi mor gyflym â hynny nid oedd galwyr yn gallu gadael neges. "Mewn gwirionedd, nododd Grebner y gallai'r gwrthryfel fod wedi bod hyd yn oed yn fwy os oeddent wedi graddio'r driniaeth. Dywedodd Alan Gerber, un o'r ymchwilwyr, "Alan pe baem ni wedi treulio pum cant mil o ddoleri ac yn cwmpasu'r wladwriaeth i gyd chi a byddwn yn byw gyda Salman Rushdie." (Issenberg 2012, 200)

  1. A yw'r wybodaeth hon yn newid eich atebion i'r cwestiwn blaenorol?
  2. Pa strategaethau ar gyfer ymdrin â gwneud penderfyniadau yn wyneb ansicrwydd a fyddech chi'n argymell ar gyfer astudiaethau tebyg yn y dyfodol?
 7. [ canolig , fy ffefryn ] Yn ymarferol, mae'r rhan fwyaf o'r ddadl foesegol yn digwydd ynghylch astudiaethau lle nad oes gan ymchwilwyr ganiatâd gwirioneddol wybodus gan gyfranogwyr (ee, y tri astudiaeth achos a ddisgrifir yn y bennod hon). Fodd bynnag, gall dadl moesegol godi hefyd ar gyfer astudiaethau sydd â chaniatâd gwybodus gwirioneddol. Dyluniwch astudiaeth ddamcaniaethol lle byddech chi'n cael caniatâd gwybodus gwirioneddol gan gyfranogwyr, ond yr ydych chi'n dal i feddwl a fyddai'n anfoesegol. (Hint: Os ydych chi'n cael trafferth, gallwch geisio darllen Emanuel, Wendler, and Grady (2000) .)

 8. [ canolig , fy ffefryn ] Mae ymchwilwyr yn aml yn cael trafferth i ddisgrifio eu meddylfryd moesegol i'w gilydd ac i'r cyhoedd yn gyffredinol. Ar ôl darganfod bod Ailgylchu Blas, Cyswllt, ac Amser yn cael ei ail-adnabod, gwnaeth Jason Kauffman, arweinydd y tîm ymchwil, ychydig o sylwadau cyhoeddus am moeseg y prosiect. Darllenwch Zimmer (2010) ac yna ailysgrifennwch sylwadau Kauffman gan ddefnyddio'r egwyddorion a'r fframweithiau moesegol a ddisgrifir yn y bennod hon.

 9. [ canolig ] Banksy yw un o'r artistiaid cyfoes enwocaf yn y Deyrnas Unedig ac mae'n hysbys am graffiti stryd sy'n canolbwyntio ar wleidyddiaeth (ffigur 6.9). Mae ei hunaniaeth fanwl, fodd bynnag, yn ddirgelwch. Mae gan Banksy wefan bersonol, felly gallai wneud ei hunaniaeth gyhoeddus os oedd ei eisiau, ond mae wedi dewis peidio â gwneud hynny. Yn 2008, cyhoeddodd papur newydd Daily Mail erthygl yn honni i nodi enw go iawn Banksy. Yna, ym 2016, ymgaisodd Michelle Hauge, Mark Stevenson, D. Kim Rossmo a Steven C. Le Comber (2016) i wirio'r honiad hwn gan ddefnyddio model cymysgedd prosesu dylunio daearyddol Dirichlet. Yn fwy penodol, casglodd leoliadau daearyddol graffiti cyhoeddus Banksy ym Mryste a Llundain. Nesaf, trwy chwilio trwy hen erthyglau papur newydd a chofnodion pleidleisio cyhoeddus, cawsant gyfeiriadau blaenorol yr unigolyn a enwyd, ei wraig, a'i dîm pêl-droed (hy, pêl-droed). Mae'r awdur yn crynhoi canfyddiad eu papur fel a ganlyn:

  "Heb unrhyw 'amheuon' difrifol arall [sic] i ymchwilio, mae'n anodd gwneud datganiadau pendant am hunaniaeth Banksy yn seiliedig ar y dadansoddiad a gyflwynir yma, ac eithrio dweud bod copa'r geoprofillau ym Mryste a Llundain yn cynnwys cyfeiriadau a elwir yn gysylltiedig gyda [enw wedi'i rannu]. "

  Yn dilyn Metcalf and Crawford (2016) , sy'n ystyried yr achos hwn yn fwy manwl, rwyf wedi penderfynu peidio â chynnwys enw'r unigolyn wrth drafod yr astudiaeth hon.

  1. Aseswch yr astudiaeth hon gan ddefnyddio'r egwyddorion a'r fframweithiau moesegol yn y bennod hon.
  2. A fyddech wedi gwneud yr astudiaeth hon?
  3. Mae'r awduron yn cyfiawnhau'r astudiaeth hon yn haniaeth eu papur gyda'r frawddeg ganlynol: "Yn fras, mae'r canlyniadau hyn yn cefnogi awgrymiadau blaenorol y gellid defnyddio'r dadansoddiad o weithredoedd mân terfysgaeth (ee graffiti) i helpu i leoli canolfannau terfysgol cyn mwy difrifol mae digwyddiadau'n digwydd, ac yn rhoi enghraifft ddiddorol o gymhwyso'r model i broblem gymhleth, byd-eang. "A yw hyn yn newid eich barn chi am y papur? Os felly, sut?
  4. Roedd yr awduron yn cynnwys y nodyn moesegol canlynol ar ddiwedd eu papur: "Mae'r awduron yn ymwybodol o breifatrwydd [enw wedi'i rannu] a'i berthnasau, ac yn barchus iddi, ac felly nid ydynt ond wedi defnyddio data yn y parth cyhoeddus. Rydym wedi gadael cyfeiriadau manwl yn fwriadol. "A yw hyn yn newid eich barn am y papur? Os felly, sut? Ydych chi'n meddwl bod y dichotomi cyhoeddus / preifat yn gwneud synnwyr yn yr achos hwn?
  Ffigwr 6.9: Ffotograff o Spy Booth gan Banksy yn Cheltenham, Lloegr gan Kathryn Yengel, 2014. Ffynhonnell: Kathryn Yengel / Flickr.

  Ffigwr 6.9: Ffotograff o Spy Booth gan Banksy yn Cheltenham, Lloegr gan Kathryn Yengel, 2014. Ffynhonnell: Kathryn Yengel / Flickr .

 10. [ canolig ] Mae Metcalf (2016) gwneud y ddadl bod "setiau data sydd ar gael i'r cyhoedd sy'n cynnwys data preifat ymhlith yr ymchwilwyr mwyaf diddorol a'r mwyaf peryglus i bynciau."

  1. Beth yw dau enghraifft goncrid sy'n cefnogi'r cais hwn?
  2. Yn yr un erthygl hon, mae Metcalf hefyd yn honni ei bod yn anadronistig tybio bod "unrhyw niwed gwybodaeth eisoes wedi'i wneud gan set ddata gyhoeddus." Rhowch un enghraifft o ble gallai hyn fod yn wir.
 11. [ canolig , fy ffefryn ] Yn y bennod hon, rwyf wedi cynnig synnwyr y fawd bod yr holl ddata yn gallu bod yn adnabod ac yn yr holl ddata yn allai fod yn sensitif. mae tabl 6.5 yn darparu rhestr o enghreifftiau o ddata nad oes ganddynt wybodaeth bersonol sy'n amlwg yn amlwg ond y gellir ei gysylltu â phobl benodol o hyd.

  1. Dewiswch ddau o'r enghreifftiau hyn a disgrifiwch sut mae gan yr ymosodiad ail-adnabod yn y ddwy achos strwythur tebyg.
  2. Ar gyfer pob un o'r ddwy enghraifft yn rhan (a), disgrifiwch sut y gallai'r data ddatgelu gwybodaeth sensitif am y bobl yn y set ddata.
  3. Nawr dewiswch y trydydd set ddata o'r tabl. Ysgrifennwch e-bost at rywun sy'n ystyried ei ryddhau. Esboniwch iddynt sut y gellid adnabod y data hwn a allai fod yn sensitif.
  Tabl 6.5: Enghreifftiau o Ddata Cymdeithasol nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth amlwg sy'n dynodi gwybodaeth ond sy'n dal i gael ei gysylltu â phobl benodol
  Data Cyfeirnod
  Cofnodion yswiriant iechyd Sweeney (2002)
  Data trafodion cerdyn credyd Montjoye et al. (2015)
  Data sgôr ffilm Netflix Narayanan and Shmatikov (2008)
  Meta-ddata galwad ffôn Mayer, Mutchler, and Mitchell (2016)
  Chwilio data log Barbaro and Zeller (2006)
  Data demograffig, gweinyddol a chymdeithasol am fyfyrwyr Zimmer (2010)
 12. [ hawdd ] Mae rhoi eich hun mewn esgidiau pawb yn cynnwys eich cyfranogwyr a'r cyhoedd, nid dim ond eich cyfoedion. Dangosir y gwahaniaeth hwn yn achos yr Ysbyty Clefyd Cronig Iddewig (Katz, Capron, and Glass 1972, chap. 1; Lerner 2004; Arras 2008) .

  Roedd y Dr. Chester M. Southam yn feddyg ac ymchwilydd nodedig yn y Sefydliad Sloan-Kettering ar gyfer Ymchwil Canser ac yn Athro Meddygaeth Cyswllt yng Ngholeg Meddygol Prifysgol Cornell. Ar 16 Gorffennaf, 1963, daeth Southam a dau gydweithiwr ati i chwistrellu celloedd canser byw i mewn i gyrff 22 o gleifion gwanedig yn Ysbyty Clefyd Cronig yr Iddewon yn Efrog Newydd. Roedd y pigiadau hyn yn rhan o ymchwil Southam i ddeall system imiwnedd cleifion canser. Mewn ymchwil gynharach, roedd Southam wedi canfod bod gwirfoddolwyr iach yn gallu gwrthod celloedd canser wedi'u chwistrellu mewn pedair i chwe wythnos o gwmpas, tra'n cymryd cleifion sydd eisoes â chanser yn llawer hirach. Roedd Southam yn meddwl a oedd yr ymateb oedi yn y cleifion canser oherwydd bod ganddynt ganser neu oherwydd eu bod yn henoed ac eisoes wedi eu gwanhau. Er mwyn mynd i'r afael â'r posibiliadau hyn, penderfynodd Southam chwistrellu celloedd canser byw i mewn i grŵp o bobl oedd yn oedrannus ac yn wanhau ond nad oedd ganddynt ganser. Pan ledaenwyd gair yr astudiaeth, a sbardunodd yn rhannol gan ymddiswyddiad tri meddygon y gofynnwyd iddynt gymryd rhan, gwnaethpwyd rhai cymariaethau i wersyll crynhoi Natsïaid. Arbrofion, ond eraill, yn rhannol yn seiliedig ar sicrwydd gan Southam - canfu bod yr ymchwil yn annatod. Yn y pen draw, adolygodd y Bwrdd Regents Gwladol New York yr achos er mwyn penderfynu a ddylai Southam allu parhau i ymarfer meddygaeth. Dadleuodd Southam yn ei amddiffyniad ei fod yn gweithredu yn "y traddodiad gorau o ymarfer clinigol cyfrifol." Roedd ei amddiffyniad yn seiliedig ar nifer o hawliadau, a gefnogwyd gan arbenigwyr nodedig a oedd yn tystio ar ei ran: (1) ei ymchwil oedd o rinwedd gymdeithasol a gwyddonol uchel; (2) nid oedd unrhyw risgiau gwerthfawr i gyfranogwyr; hawliad wedi'i leoli yn rhan o 10 mlynedd o brofiad blaenorol Southam gyda mwy na 600 o bynciau; (3) dylid addasu lefel y datgeliad yn ôl lefel y risg a achosir gan yr ymchwilydd; (4) roedd yr ymchwil yn cydymffurfio â safon yr ymarfer meddygol ar y pryd. Yn y pen draw, canfu bwrdd y Regent Southam yn euog o dwyll, twyllo, ac ymddygiad amhroffesiynol, ac wedi atal ei drwydded feddygol am flwyddyn. Eto, ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, etholwyd Southam yn llywydd Cymdeithas Ymchwilwyr Canser America.

  1. Aseswch astudiaeth Southam gan ddefnyddio'r pedair egwyddor yn y bennod hon.
  2. Mae'n ymddangos bod Southam wedi cymryd safbwynt ei gydweithwyr ac yn rhagweld yn gywir sut y gallent ymateb i'w waith; mewn gwirionedd, mae llawer ohonynt wedi eu tystio ar ei ran. Ond nid oedd yn gallu neu'n anfodlon deall sut y gallai ei ymchwil fod yn drafferth i'r cyhoedd. Pa rôl ydych chi'n credu y dylai barn y cyhoedd - a allai fod yn wahanol i farn cyfranogwyr neu gyfoedion - fod mewn moeseg ymchwil? Beth ddylai ddigwydd os yw barn boblogaidd a barn cyfoedion yn wahanol?
 13. [ hawdd ] Mewn papur o'r enw "Crowdseeding yn Dwyrain Congo: Defnyddio Ffonau Cell i Casglu Data Digwyddiadau Gwrthdaro mewn Amser Real", mae Van der Windt a Humphreys (2016) disgrifio system gasglu data ddosbarthedig (gweler pennod 5) a grëwyd yn Nwyrain Congo. Disgrifiwch sut yr oedd yr ymchwilwyr yn delio â'r ansicrwydd ynghylch niwed posibl i gyfranogwyr.

 14. [ canolig ] Ym mis Hydref 2014, anfonodd tri o wyddonwyr gwleidyddol bost i 102,780 o bleidleiswyr cofrestredig yn Montana - tua 15% o bleidleiswyr cofrestredig yn y wladwriaeth (Willis 2014) - rhan o arbrawf i fesur a yw pleidleiswyr sy'n cael mwy o wybodaeth yn fwy tebygol o bleidleisio . Mae'r rhai mailers - a gafodd eu labelu "Ymgeiswyr Gwybodaeth Pleidleiswyr Etholiad Cyffredinol Montana 2014", yn ymgeiswyr etholiadol Montana Uchafswm Llys, yn yr etholiad nad yw'n rhanbarthau, ar raddfa o ryddfrydol i geidwadol, a oedd yn cynnwys Barack Obama a Mitt Romney fel cymariaethau. Roedd y mailer hefyd yn cynnwys atgynhyrchu Sêl Fawr Wladwriaeth Montana (ffigur 6.10).

  Cynhyrchodd y mailers gwynion gan bleidleiswyr Montana, ac fe wnaethon nhw achosi Linda McCulloch, Ysgrifennydd Gwladol Montana, i gyflwyno cwyn ffurfiol â llywodraeth wladwriaeth Montana. Anfonodd y prifysgolion a gyflogodd yr ymchwilwyr-Dartmouth a Stanford lythyr at bawb a oedd wedi derbyn y mailer, gan ymddiheuro am unrhyw ddryswch posibl a gwneud yn glir nad oedd y mailer "yn gysylltiedig ag unrhyw blaid, ymgeisydd neu sefydliad gwleidyddol, ac nad oedd wedi'i fwriadu i ddylanwadu ar unrhyw hil. "Eglurodd y llythyr hefyd fod y safle" yn dibynnu ar wybodaeth gyhoeddus am bwy a roddodd i bob un o'r ymgyrchoedd "(ffigwr 6.11).

  Ym mis Mai 2015, penderfynodd Comisiynydd Ymarferion Gwleidyddol Wladwriaeth Montana, Jonathan Motl, fod yr ymchwilwyr wedi torri'r gyfraith Montana: "Mae'r Comisiynydd yn penderfynu bod ffeithiau digonol i ddangos bod Stanford, Dartmouth a / neu ei ymchwilwyr yn torri ymgyrch Montana cyfreithiau ymarfer sy'n gofyn am gofrestru, adrodd a datgelu gwariant annibynnol "(Digonol Dod o hyd i Nifer 3 yn Motl (2015) ). Roedd y Comisiynydd hefyd yn argymell y dylai Atwrnai Sirol ymchwilio a oedd y defnydd anawdurdodedig o Sêl Fawr Montana yn torri cyfraith gwlad Montana (Motl 2015) .

  Roedd Stanford a Dartmouth yn anghytuno â dyfarniad Motl. Dywedodd llefarydd ar ran Stanford, a elwir Lisa Lapin, nad yw "Stanford ... yn credu bod unrhyw gyfreithiau etholiadol wedi cael eu sathru" ac nad oedd y postio "yn cynnwys unrhyw eiriolaeth yn cefnogi neu'n gwrthwynebu unrhyw ymgeisydd." Nododd fod y mailer yn datgan yn glir ei fod "yn anghyfartal ac nid yw'n cymeradwyo unrhyw ymgeisydd neu blaid " (Richman 2015) .

  1. Aseswch yr astudiaeth hon gan ddefnyddio'r pedair egwyddor a dwy fframweithiau a ddisgrifir yn y bennod hon.
  2. Gan dybio bod y mailers yn cael eu hanfon at sampl ar hap o bleidleiswyr (ond yn fwy ar hyn mewn eiliad), o dan ba amodau y gallai'r postio hwn newid canlyniad etholiad Cyfiawnder y Llys Cyfiawnder?
  3. Mewn gwirionedd, ni chafodd y mailers eu hanfon at sampl ar hap o bleidleiswyr. Yn ôl adroddiad gan Jeremy Johnson (gwyddonwyr gwleidyddol a gynorthwyodd yn yr ymchwiliad), anfonwyd mails i 64,265 o bleidleiswyr a nodwyd fel rhai rhyddfrydol tebygol o fentro canolog mewn cynefinoedd pwyso Democrataidd a 39,515 o bleidleiswyr a nodwyd fel ceidwadwyr i ganolbwyntio mewn mannau cynhesu Gweriniaethol. Roedd yr ymchwilwyr yn cyfiawnhau'r gwahaniaeth rhwng niferoedd Democrataidd a Gweriniaethol ar sail eu bod yn rhagweld y byddai'r pleidleisio'n is o lawer ymhlith pleidleiswyr Democrataidd. "A yw hyn yn newid eich asesiad o'r dyluniad ymchwil? Os felly, sut?
  4. Mewn ymateb i'r ymchwiliad, dywedodd yr ymchwilwyr eu bod yn dewis yr etholiad hwn yn rhannol oherwydd "nid oedd yr un ras farnwrol wedi cael ei ymladd yn agos yn y brifysgol. Yn seiliedig ar ddadansoddiad o ganlyniadau etholiad cynradd 2014 yng nghyd-destun etholiadau barnwrol Montana blaenorol, penderfynodd yr ymchwilwyr na fyddai'r astudiaeth ymchwil a gynlluniwyd yn newid canlyniad y naill gystadleuaeth " (Motl 2015) . A yw hyn yn newid eich asesiad o'r ymchwil? Os felly, sut?
  5. Mewn gwirionedd, ymddengys nad oedd yr etholiad yn arbennig o agos (tabl 6.6). A yw hyn yn newid eich asesiad o'r ymchwil? Os felly, sut?
  6. Mae'n ymddangos bod astudiaeth wedi'i gyflwyno i IRB Dartmouth gan un o'r ymchwilwyr, ond roedd y manylion yn wahanol iawn i rai astudiaethau gwirioneddol Montana. Ni chafodd y mailer a ddefnyddiwyd yn Montana ei gyflwyno i'r IRB erioed. Ni chyflwynwyd yr astudiaeth erioed i IRB Stanford. A yw hyn yn newid eich asesiad o'r ymchwil? Os felly, sut?
  7. Roedd hefyd yn troi allan bod yr ymchwilwyr wedi anfon deunyddiau etholiadol tebyg i 143,000 o bleidleiswyr yng Nghaliffornia a 66,000 yn New Hampshire. Cyn belled ag y gwn, nid oedd unrhyw gwynion ffurfiol wedi eu sbarduno gan y tua 200,000 o weiriannau ychwanegol. A yw hyn yn newid eich asesiad o'r ymchwil? Os felly, sut?
  8. Beth, os o gwbl, a wnaethoch chi yn wahanol os mai chi oedd y prif ymchwilwyr? Sut fyddech chi wedi dylunio'r astudiaeth os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio a yw gwybodaeth ychwanegol yn cynyddu'r pleidleiswyr sy'n pleidleisio mewn rasys nad ydynt yn rhan o bobl?
  Tabl 6.6: Canlyniadau Etholiadau Cyfiawnder Goruchaf Llysoedd Montana 2014 (Ffynhonnell: Gwefan Montana Ysgrifennydd Gwladol)
  Ymgeiswyr Pleidleisiau a dderbyniwyd Canran
  Cyfiawnder Goruchaf Llys # 1
  W. David Herbert 65,404 21.59%
  Jim Rice 236,963 78.22%
  Cyfiawnder Llys Goruchaf # 2
  Lawrence VanDyke 134,904 40.80%
  Mike Wheat 195,303 59.06%
  Ffigur 6.10: Mailer wedi'i anfon gan dri gwyddonwr gwleidyddol i 102,780 o bleidleiswyr cofrestredig yn Montana fel rhan o arbrawf i fesur a yw pleidleiswyr sy'n cael mwy o wybodaeth yn fwy tebygol o bleidleisio. Roedd maint y sampl yn yr arbrawf hwn oddeutu 15% o bleidleiswyr cymwys yn y wladwriaeth (Willis 2014). Atgynhyrchwyd o Motl (2015).

  Ffigur 6.10: Mailer wedi'i anfon gan dri gwyddonwr gwleidyddol i 102,780 o bleidleiswyr cofrestredig yn Montana fel rhan o arbrawf i fesur a yw pleidleiswyr sy'n cael mwy o wybodaeth yn fwy tebygol o bleidleisio. Roedd maint y sampl yn yr arbrawf hwn oddeutu 15% o bleidleiswyr cymwys yn y wladwriaeth (Willis 2014) . Atgynhyrchwyd o Motl (2015) .

  Ffigur 6.11: Llythyr ymddiheuro a anfonwyd at y 102,780 o bleidleiswyr cofrestredig yn Montana a oedd wedi derbyn y mailer a ddangosir yn ffigur 6.10. Anfonwyd y llythyr gan Lywyddion Dartmouth a Stanford, y prifysgolion a gyflogodd yr ymchwilwyr a anfonodd y mailer. Atgynhyrchwyd o Motl (2015).

  Ffigur 6.11: Llythyr ymddiheuro a anfonwyd at y 102,780 o bleidleiswyr cofrestredig yn Montana a oedd wedi derbyn y mailer a ddangosir yn ffigur 6.10. Anfonwyd y llythyr gan Lywyddion Dartmouth a Stanford, y prifysgolion a gyflogodd yr ymchwilwyr a anfonodd y mailer. Atgynhyrchwyd o Motl (2015) .

 15. [ canolig ] Ar Fai 8, 2016, roedd dau ymchwilydd-Emil Kirkegaard a Julius Bjerrekaer-sgrapio gwybodaeth o'r wefan dyddio ar-lein OkCupid ac wedi rhyddhau cyhoeddus o set ddata o tua 70,000 o ddefnyddwyr, gan gynnwys newidynnau megis enw defnyddiwr, oedran, rhyw, lleoliad, barn sy'n gysylltiedig â chrefydd , barn sy'n gysylltiedig â sêr-weriniaeth, diddordebau dyddio, nifer o luniau, ac ati, yn ogystal â'r atebion a roddwyd i'r 2,600 o gwestiynau uchaf ar y wefan. Mewn papur drafft gyda'r data a ryddhawyd, dywedodd yr awduron "Efallai y bydd rhai yn gwrthwynebu moeseg casglu a rhyddhau'r data hwn. Fodd bynnag, mae'r holl ddata a ddarganfuwyd yn y set ddata eisoes ar gael i'r cyhoedd, felly mae rhyddhau'r set ddata hon ond yn ei gyflwyno mewn ffurf fwy defnyddiol. "

  Mewn ymateb i'r datganiad data, gofynnwyd i un o'r awduron ar Twitter: "Mae'r set ddata hon yn adnabyddadwy iawn. Hyd yn oed yn cynnwys enwau defnyddwyr? A wnaethpwyd unrhyw waith o gwbl er mwyn ei ddienw? "Ei ymateb oedd" Na. Mae'r data eisoes yn gyhoeddus. " (Zimmer 2016; Resnick 2016) .

  1. Aseswch y datganiad data hwn gan ddefnyddio'r egwyddorion a'r fframweithiau moesegol a drafodir yn y bennod hon.
  2. A fyddech chi'n defnyddio'r data hyn ar gyfer eich ymchwil eich hun?
  3. Beth os gwnaethoch chi eu sgrapio'ch hun?
 16. [ canolig ] Yn 2010, rhoddodd dadansoddwr cudd-wybodaeth â Fyddin yr UD 250,000 o geblau diplomyddol dosbarthedig i'r WikiLeaks sefydliad, ac fe'u postiwyd ar-lein wedyn. Gill and Spirling (2015) dadlau bod "y datgeliad WikiLeaks yn bosib yn cynrychioli troi o ddata y gellid ei tapio i brofi damcaniaethau cynnil mewn cysylltiadau rhyngwladol" ac yna'n ystadegol nodweddu'r sampl o ddogfennau sydd wedi gollwng. Er enghraifft, mae'r awduron yn amcangyfrif eu bod yn cynrychioli tua 5% o'r holl geblau diplomyddol yn ystod y cyfnod hwnnw, ond bod y gyfran hon yn amrywio o'r llysgenhadaeth i'r llysgenhadaeth (gweler Ffigur 1 eu papur).

  1. Darllenwch y papur, ac yna ysgrifennwch atodiad moesegol iddo.
  2. Ni wnaeth yr awduron ddadansoddi cynnwys unrhyw un o'r dogfennau sydd wedi'u gollwng. A oes unrhyw brosiect yn defnyddio'r ceblau hyn y byddech chi'n eu cynnal? A oes unrhyw brosiect yn defnyddio'r ceblau hyn na fyddech chi'n eu cynnal?
 17. [ hawdd ] Er mwyn astudio sut mae cwmnïau'n ymateb i gwynion, anfonodd ymchwilydd lythyrau cwynion ffug i 240 o fwytai diwedd uchel yn Ninas Efrog Newydd. Dyma ddynodiad o'r llythyr ffug.

  "Rwy'n ysgrifennu'r llythyr hwn atoch gan fy mod yn anghyfreithlon am brofiad diweddar oedd gennyf yn eich bwyty. Ddim yn ôl, dathlodd fy ngwraig a minnau ein pen-blwydd cyntaf. ... Daeth y noson yn sownd pan ddechreuodd y symptomau tua pedair awr ar ôl bwyta. Roedd cyfen ymestyn, chwydu, dolur rhydd, a chrampiau'r abdomen i gyd yn cyfeirio at un peth: gwenwyn bwyd. Mae'n fy ngwneud yn ffyrnig yn unig yn meddwl bod ein noson rhamantus arbennig yn cael ei ostwng i fy ngwraig yn fy ngweld i ymledu mewn safle ffetws ar lawr teils ein ystafell ymolchi rhwng rowndiau taflu i fyny. ... Er nad yw'n fwriad gennyf ffeilio unrhyw adroddiadau gyda'r Ganolfan Fusnes Gwell na'r Adran Iechyd, rwyf am i chi, [enw'r cynorthwy-ydd], ddeall yr hyn a wnes i, rhagweld y byddwch yn ymateb yn unol â hynny. "

  1. Gwerthuswch yr astudiaeth hon gan ddefnyddio'r egwyddorion a'r fframweithiau moesegol a ddisgrifir yn y bennod hon. O ystyried eich asesiad, a fyddech chi'n gwneud yr astudiaeth?
  2. Dyma sut yr ymatebodd y bwytai a dderbyniodd y llythyr (Kifner 2001) : "Roedd yn anhrefn coginio fel perchnogion, rheolwyr a chogyddion yn cael eu chwilio trwy gyfrifiaduron ar gyfer amheuon [enwau a luniwyd] neu gofnodion cerdyn credyd, adolygwyd bwydlenni a chynhyrchu dosbarthiadau ar gyfer bwyd a fethwyd o bosibl, a cwestiynodd gweithwyr cegin am ddiffygion posibl, yr oedd yr holl brifysgol a'r athro a'r athro yn cydsynio bellach yn astudiaeth yr ysgol fusnes o uffern. "A yw'r wybodaeth hon yn newid sut rydych chi'n asesu'r astudiaeth?
  3. Cyn belled ag y gwn, ni chafodd yr astudiaeth hon ei adolygu gan IRB nac unrhyw drydydd parti arall. A yw hynny'n newid sut rydych chi'n asesu'r astudiaeth? Pam neu pam?
 18. [ canolig ] Gan adeiladu ar y cwestiwn blaenorol, hoffwn i chi gymharu'r astudiaeth hon gydag astudiaeth hollol wahanol a oedd hefyd yn cynnwys bwytai. Yn yr astudiaeth arall hon, anfonodd Neumark a chydweithwyr (1996) 2 (1996) ddau fyfyriwr coleg dwy ferch ddynion a dau gyda resumes gwreiddiol i ymgeisio am swyddi fel gweinyddwyr a gweinyddwyr mewn 65 o fwytai yn Philadelphia, er mwyn ymchwilio i wahaniaethu ar sail rhyw wrth llogi bwytai. Arweiniodd y 130 o geisiadau i 54 o gyfweliadau a 39 o gynigion gwaith. Canfu'r astudiaeth dystiolaeth ystadegol arwyddocaol o wahaniaethu ar sail rhyw yn erbyn menywod mewn bwytai pris uchel.

  1. Ysgrifennwch atodiad moesegol ar gyfer yr astudiaeth hon.
  2. Ydych chi o'r farn bod yr astudiaeth hon yn foesegol wahanol i'r un a ddisgrifir yn y cwestiwn blaenorol. Os felly, sut?
 19. [ canolig , fy ffefryn ] Rhai amser o gwmpas 2010, derbyniodd 6,548 o athrawon yn yr Unol Daleithiau negeseuon e-bost tebyg i'r un hon.

  "Annwyl yr Athro Salganik,

  Yr wyf yn eich ysgrifennu am fy mod yn Ph.D. myfyriwr sydd â diddordeb mawr yn eich ymchwil. Fy nghynllun yw gwneud cais i Ph.D. mae rhaglenni yn dod i ben, ac yr wyf yn awyddus i ddysgu cymaint ag y gallaf am gyfleoedd ymchwil yn y cyfamser.

  Byddaf ar y campws heddiw, ac er fy mod yn gwybod ei bod yn fyr rybudd, roeddwn yn meddwl tybed a allai fod gennych 10 munud pan fyddech chi'n fodlon cwrdd â mi i siarad yn fyr am eich gwaith ac unrhyw gyfleoedd posibl i mi gymryd rhan mewn eich ymchwil. Byddai unrhyw amser a fyddai'n gyfleus i chi yn iawn gyda mi, gan mai cyfarfod â chi yw fy mhrif flaenoriaeth yn ystod yr ymweliad campws hwn.

  Diolch o flaen llaw am eich ystyriaeth.

  Yn gywir, Carlos Lopez "

  Roedd y negeseuon e-bost hyn yn ffug; roeddent yn rhan o arbrawf maes i fesur a oedd athrawon yn fwy tebygol o ymateb i'r e-bost yn dibynnu ar (1) y ffrâm amser (heddiw yn erbyn yr wythnos nesaf) a (2) enw'r anfonwr, a oedd yn amrywio i ddangos ethnigrwydd a rhyw (Carlos Lopez, Meredith Roberts, Raj Singh, ac ati). Canfu'r ymchwilwyr, pan oedd y ceisiadau'n cwrdd mewn wythnos, bod gwrywod y Cawcasws yn cael mynediad i aelodau'r gyfadran tua 25% yn fwy aml nag oedd menywod a lleiafrifoedd. Ond pan ofynnodd y myfyrwyr ffug am gyfarfodydd yr un diwrnod, cafodd y patrymau hyn eu dileu yn y bôn (Milkman, Akinola, and Chugh 2012) .

  1. Aseswch yr arbrawf hwn yn ôl yr egwyddorion a'r fframweithiau yn y bennod hon.
  2. Ar ôl i'r astudiaeth ddod i ben, anfonodd yr ymchwilwyr yr e-bost dadansoddi canlynol i'r holl gyfranogwyr.

  "Yn ddiweddar, cawsoch e-bost gan fyfyriwr yn gofyn am 10 munud o'ch amser i drafod eich Ph.D. rhaglen (mae corff yr e-bost yn ymddangos isod). Rydym yn anfon neges e-bost atoch chi heddiw i'ch dadlau ar wir ddiben yr e-bost hwnnw, gan ei fod yn rhan o astudiaeth ymchwil. Rydym yn mawr obeithio na wnaeth ein hastudiaeth achosi unrhyw aflonyddwch i chi ac yr ydym yn ymddiheuro pe baech o gwbl yn anghyffrous. Ein gobaith yw y bydd y llythyr hwn yn rhoi esboniad digonol o bwrpas a dyluniad ein hastudiaeth i liniaru unrhyw bryderon sydd gennych ynglŷn â'ch cyfranogiad. Rydym am ddiolch ichi am eich amser ac am ddarllen ymhellach os oes gennych ddiddordeb mewn deall pam eich bod wedi derbyn y neges hon. Gobeithiwn y byddwch yn gweld gwerth y wybodaeth rydym yn rhagweld ei gynhyrchu gyda'r astudiaeth academaidd fawr hon. "

  Ar ôl esbonio pwrpas a dyluniad yr astudiaeth, nodasant ymhellach hefyd:

  "Cyn gynted â bod canlyniadau ein hymchwil ar gael, byddwn yn eu postio ar ein gwefannau. Gwnewch yn siŵr na fydd unrhyw ddata adnabyddadwy erioed yn cael ei adrodd o'r astudiaeth hon, ac mae ein dyluniad rhwng pynciau yn sicrhau na fyddwn ond yn gallu adnabod patrymau ymatebolrwydd e-bost yn gyfan gwbl - nid ar lefel unigol. Ni ellir adnabod unrhyw unigolyn na phrifysgol yn unrhyw un o'r ymchwil neu'r data a gyhoeddwn. Wrth gwrs, nid yw unrhyw ymateb e-bost unigol yn ystyrlon gan fod sawl rheswm pam y gallai aelod cyfadran unigol dderbyn neu wrthod cais cyfarfod. Mae'r holl ddata eisoes wedi cael ei ddatganoli ac mae'r ymatebion e-bost y gellir eu hadnabod eisoes wedi'u dileu o'n cronfeydd data a'r gweinydd cysylltiedig. Yn ogystal, yn ystod yr amser y gellir adnabod y data, cafodd ei ddiogelu gyda chyfrineiriau cryf a diogel. Ac fel sy'n digwydd bob tro pan fydd academyddion yn cynnal ymchwil yn cynnwys pynciau dynol, cymeradwywyd ein protocolau ymchwil gan Fyrddau Adolygiad Sefydliadol ein prifysgolion (IRB Morningside Prifysgol Columbia a IRB Prifysgol Pennsylvania).

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich hawliau fel pwnc ymchwil, fe allech chi gysylltu â Bwrdd Adolygu Sefydliadol Morningside Prifysgol Columbia yn [redacted] neu drwy e-bost yn [redacted] a / neu Fwrdd Adolygu Sefydliadol Prifysgol Pennsylvania yn [a ysgrifennwyd].

  Diolch eto am eich amser a'ch dealltwriaeth o'r gwaith yr ydym yn ei wneud. "

  1. Beth yw'r dadleuon dros ddadgrifio yn yr achos hwn? Beth yw'r dadleuon yn ei erbyn? Ydych chi'n meddwl y dylai'r ymchwilwyr fod wedi mynegi'r cyfranogwyr yn yr achos hwn?
  2. Yn y deunyddiau ategol ar-lein, mae gan yr ymchwilwyr adran o'r enw "Dyniaethau Pynciau Dynol." Darllenwch yr adran hon. A oes unrhyw beth y byddech chi'n ei ychwanegu neu ei ddileu?
  3. Beth oedd cost yr arbrawf hwn i'r ymchwilwyr? Beth oedd cost yr arbrawf hwn i gyfranogwyr? Mae Andrew Gelman (2010) wedi dadlau y gallai cyfranogwyr yr astudiaeth hon fod wedi'u digolledu am eu hamser ar ôl i'r arbrawf ddod i ben. Wyt ti'n cytuno? Ceisiwch wneud eich dadl gan ddefnyddio'r egwyddorion a'r fframweithiau moesegol yn y bennod hon.