sylwebaeth pellach

Mae'r adran hon wedi'i chynllunio i gael ei ddefnyddio fel cyfeiriad, yn hytrach nag i'w ddarllen fel naratif.

 • Cyflwyniad (Adran 6.1)

moeseg ymchwil yn draddodiadol hefyd yn cynnwys pynciau megis twyll a dyrannu credyd gwyddonol. Mae'r pynciau hyn yn cael eu trafod yn fanylach yn Engineering (2009) .

Mae'r bennod hon yn cael ei siapio gryf gan y sefyllfa yn yr Unol Daleithiau. I gael gwybod mwy am y gweithdrefnau adolygu moesegol mewn gwledydd eraill, gweler Penodau 6, 7, 8, a 9 o Desposato (2016b) . Ar gyfer dadl bod yr egwyddorion moesegol biofeddygol sydd wedi dylanwadu ar y bennod hon yn ormodol Americanaidd, gweler Holm (1995) . Am adolygiad mwy hanesyddol Byrddau Arolwg Sefydliadol yn yr Unol Daleithiau, gweler Stark (2012) .

Mae Adroddiad Belmont a rheoliadau dilynol yn yr Unol Daleithiau wedi gwneud gwahaniaeth rhwng ymchwil ac ymarfer. Mae'r gwahaniaeth hwn wedi cael ei feirniadu ar ôl hynny (Beauchamp and Saghai 2012; boyd 2016; Metcalf and Crawford 2016; Meyer 2015) . Nid wyf yn gwneud y gwahaniaeth hwn yn y bennod hon oherwydd credaf yr egwyddorion a fframweithiau moesegol yn berthnasol i leoliadau. Am fwy ar goruchwylio ymchwil yn Facebook, gweler Jackman and Kanerva (2016) . Ar gyfer cynnig am oruchwylio ymchwil mewn cwmnïau a chyrff anllywodraethol, gweler Polonetsky, Tene, and Jerome (2015) a Tene and Polonetsky (2016) .

Am fwy ar achos yr achosion Ebola yn 2014, gweler McDonald (2016) , ac ar gyfer rhagor o wybodaeth am y peryglon preifatrwydd data ffôn symudol, gweler Mayer, Mutchler, and Mitchell (2016) . Am enghraifft o ymchwil sy'n gysylltiedig â argyfwng gan ddefnyddio data ffôn symudol, gweler Bengtsson et al. (2011) a Lu, Bengtsson, and Holme (2012) .

 • Tair enghraifft (Adran 6.2)

Mae llawer o bobl wedi ysgrifennu am Contagion Emosiynol. Mae'r cylchgrawn Moeseg Ymchwil ymroi eu mater cyfan yn Ionawr 2016 yn trafod yr arbrawf; gweler Hunter and Evans (2016) am drosolwg. Mae Achosion yr Academyddion Wyddoniaeth Genedlaethol cyhoeddi dau ddarn am yr arbrawf: Kahn, Vayena, and Mastroianni (2014) a Fiske and Hauser (2014) . Darnau eraill am yr arbrawf yn cynnwys: Puschmann and Bozdag (2014) ; Meyer (2014) ; Grimmelmann (2015) ; Meyer (2015) ; Selinger and Hartzog (2015) ; Kleinsman and Buckley (2015) ; Shaw (2015) ; Flick (2015) .

I gael rhagor o wybodaeth am Encore, gweler Jones and Feamster (2015) .

 • Digidol yn wahanol (Adran 6.3)

O ran gwyliadwriaeth torfol, trosolygon eang yn cael eu darparu mewn Mayer-Schönberger (2009) a Marx (2016) . Er enghraifft concrid o gostau newidiol o wyliadwriaeth, Bankston and Soltani (2013) yn amcangyfrif bod olrhain rhywun a ddrwgdybir troseddol yn defnyddio ffonau gell yn tua 50 gwaith yn rhatach na defnyddio gwyliadwriaeth gorfforol. Bell and Gemmell (2009) yn rhoi safbwynt mwy optimistaidd ar hunan- gwyliadwriaeth. Yn ogystal â bod yn gallu olrhain ymddygiad gweladwy sy'n gyhoeddus neu gyhoeddus yn rhannol (ee, Blas, Ties, ac Amser), gall ymchwilwyr yn gynyddol gasglu pethau y mae llawer o gyfranogwyr yn ystyried i fod yn breifat. Er enghraifft, Michal Kosinski a chydweithwyr yn dangos eu bod yn gallu casglu gwybodaeth sensitif am bobl, megis tueddfryd rhywiol a defnyddio sylweddau caethiwus o ddata olrhain digidol sy'n ymddangos yn gyffredin (Facebook Hoffi) (Kosinski, Stillwell, and Graepel 2013) . Efallai bod hyn yn swnio'n hudol, ond mae'r dull Kosinski a chydweithwyr a ddefnyddir-sy'n cyfuno olion digidol, arolygon, a oruchwylir dysgu-mewn gwirionedd yn rhywbeth yr wyf eisoes wedi dweud wrthych am. Dwyn i gof bod ym Mhennod 3 (Gofyn cwestiynau) yr wyf yn dweud wrthych sut Josh Blumenstock a chydweithwyr (2015) ddata arolwg gyfuno â data ffôn symudol i amcangyfrif tlodi yn Rwanda. Gall hyn un dull yn union, y gellir eu defnyddio i fesur tlodi yn effeithlon mewn gwlad sy'n datblygu, hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer casgliadau o bosibl preifatrwydd darfu.

Gall cyfreithiau anghyson a normau arwain at ymchwil nad yw'n parchu dymuniadau'r cyfranogwyr, a gall arwain at "siopa rheoleiddio" gan ymchwilwyr (Grimmelmann 2015; Nickerson and Hyde 2016) . Yn benodol, mae rhai ymchwilwyr sydd am osgoi goruchwylio IRB wedi partneriaid nad ydynt yn cael eu cwmpasu gan IRBs (ee, pobl ar gwmnïau neu NGOs) yn casglu ac yn dad-ddynodi data. Yna, gall yr ymchwilwyr ddadansoddi'r data hwn dad-a nodwyd heb goruchwylio IRB, o leiaf yn ôl rhai dehongliadau o'r rheolau presennol. Ymddengys Mae'r math hwn o osgoi talu Bwrdd Rygbi Rhyngwladol yn anghyson â dull gweithredu sy'n seiliedig ar egwyddorion.

Am fwy ar y syniadau anghyson ac heterogenaidd sydd gan bobl am ddata iechyd, gweler Fiore-Gartland and Neff (2015) . Am fwy ar y broblem y heterogenedd yn creu ar gyfer moeseg ymchwil penderfyniadau gweld Meyer (2013) .

Un gwahaniaeth rhwng oed analog ac ymchwil oes ddigidol yw bod yn oes ddigidol rhyngweithio ymchwil gyda chyfranogwyr yn fwy pell. Mae'r rhain yn rhyngweithio yn aml yn digwydd drwy gyfryngwr megis cwmni, ac mae fel arfer yn fawr corfforol-a chymdeithasol-pellter rhwng ymchwilwyr a chyfranogwyr. Mae hyn yn rhyngweithio pell yn gwneud rhai pethau sy'n hawdd mewn ymchwil oedran analog anodd mewn ymchwil oes ddigidol, megis sgrinio allan cyfranogwyr sydd angen amddiffyniad ychwanegol, canfod digwyddiadau niweidiol, ac adfer niwed os bydd yn digwydd. Er enghraifft, gadewch i ni cyferbynnu Contagion Emosiynol gyda arbrawf labordy damcaniaethol ar yr un pwnc. Yn yr arbrawf labordy, gallai ymchwilwyr sgrinio unrhyw un sy'n cyrraedd y labordy yn dangos arwyddion amlwg o drallod emosiynol. Ymhellach, os yw'r arbrawf labordy creu digwyddiad anffafriol, byddai ymchwilwyr yn ei weld, yn darparu gwasanaethau i adfer y niwed, ac yna gwneud addasiadau i'r protocol arbrofol er mwyn atal niwed yn y dyfodol. Mae natur bell o ryngweithio yn y gwir arbrawf Contagion Emosiynol yn gwneud pob un o'r camau syml hyn a synhwyrol yn hynod o anodd. Hefyd, yr wyf yn amau ​​bod y pellter rhwng ymchwilwyr a chyfranogwyr yn gwneud ymchwilwyr yn llai sensitif i bryderon eu cyfranogwyr.

Ffynonellau eraill o normau anghyson a chyfreithiau. Mae rhai o'r anghysondeb hwn yn deillio o'r ffaith bod y gwaith ymchwil hwn yn digwydd ar draws y byd. Er enghraifft, Encore cynnwys pobl o bob cwr o'r byd, ac felly gallai fod yn amodol ar ddiogelu data a chyfreithiau preifatrwydd lawer o wahanol wledydd. Beth os bydd y normau llywodraethu ceisiadau gwe trydydd parti (yr hyn Encore yn ei wneud) yn wahanol yn yr Almaen, yr Unol Daleithiau, Kenya, a Tsieina? Beth os nad yw'r normau yn oed yn gyson o fewn un wlad? Mae ail ffynhonnell o anghysondeb yn dod o gydweithio rhwng ymchwilwyr mewn prifysgolion a chwmnïau; er enghraifft, Contagion Emosiynol yn gydweithrediad rhwng gwyddonydd data ar Facebook a myfyriwr athro a graddedigion yn Cornell. Ar Facebook rhedeg arbrofion mawr yn rheolaidd ac, ar y pryd, nid oedd angen unrhyw adolygiad moesegol drydydd parti. Yn Cornell normau a rheolau yn eithaf gwahanol; bron yn rhaid i bob arbrofion yn cael eu hadolygu gan y Cornell IRB. Felly, a ddylai set o reolau sy'n llywodraethu'r Emosiynol Contagion-Facebook neu Cornell?

Am fwy ar ymdrechion i ddiwygio Rheol Gyffredin, gweler Evans (2013) , Council (2014) , Metcalf (2016) , a Hudson and Collins (2015) .

 • Pedair egwyddor (Adran 6.4)

Mae'r dull sy'n seiliedig ar egwyddorion clasurol i moeseg biofeddygol yw Beauchamp and Childress (2012) . Maent yn cynnig y dylai pedair prif egwyddor tywys moeseg biofeddygol: Parch at Ymreolaeth, Nonmaleficence, cymwynasgarwch, a Chyfiawnder. Mae'r egwyddor o nonmaleficence annog un i ymatal rhag achosi niwed i bobl eraill. Mae'r cysyniad hwn yn gysylltiedig ddwfn i syniad Hippocratic o "Na wna niwed." Mewn moeseg ymchwil, yr egwyddor hon yn cael ei gyfuno'n aml â'r egwyddor o cymwynasgarwch, ond gweler Beauchamp and Childress (2012) (Pennod 5) am fwy ar y gwahaniaeth rhwng y ddau . Am feirniadaeth bod yr egwyddorion hyn yn rhy Americanaidd, gweler Holm (1995) . Am fwy ar cydbwyso pan y gwrthdaro egwyddorion, gweler Gillon (2015) .

Y pedair egwyddor yn y bennod hon hefyd wedi cael eu cynnig i arwain goruchwyliaeth foesegol ar gyfer ymchwil sy'n digwydd ar gwmnïau a chyrff anllywodraethol (Polonetsky, Tene, and Jerome 2015) drwy gyrff a elwir yn "Yn ddarostyngedig Defnyddwyr Byrddau Adolygu" (CSRBs) (Calo 2013) .

 • Parch at Personau (Adran 6.4.1)

Yn ogystal â barchu ymreolaeth, Adroddiad Belmont hefyd yn cydnabod nad yw pob dynol yn gallu gwir hunan-benderfyniad. Er enghraifft, mae plant, pobl sy'n dioddef o salwch, neu efallai na fydd pobl sy'n byw mewn sefyllfaoedd o ryddid cyfyngu'n ddifrifol yn gallu gweithredu unigolion mor llawn ymreolaethol, a yw'r bobl hyn, felly, yn cael ei diogelu ychwanegol.

Gall cymhwyso egwyddor Parch at Bobl yn yr oes ddigidol yn heriol. Er enghraifft, ym maes ymchwil oes ddigidol, gall fod yn anodd darparu amddiffyniadau ychwanegol ar gyfer pobl gyda gallu cywasg o hunan-benderfyniad oherwydd bod ymchwilwyr yn aml yn gwybod llawer am eu cyfranogwyr. Ymhellach, cydsyniad gwybodus mewn ymchwil gymdeithasol oes ddigidol yn her enfawr. Mewn rhai achosion, gall cydsyniad gwybodus wirioneddol yn dioddef oddi wrth y paradocs tryloywder (Nissenbaum 2011) , lle bo'r wybodaeth a dealltwriaeth yn gwrthdaro. Yn fras, os ymchwilwyr yn rhoi gwybodaeth lawn am natur y casglu data, dadansoddi data, ac arferion diogelwch data, bydd yn anodd i lawer o gyfranogwyr i amgyffred. Ond, os ymchwilwyr yn darparu gwybodaeth ddealladwy, gall fod diffyg gwybodaeth dechnegol bwysig. Mewn ymchwil meddygol yn y analog oedran-y lleoliad ddominyddu a ystyriwyd gan y Belmont Adroddiad-un a allai ddychmygu meddyg yn siarad yn unigol gyda phob cyfranogwr i helpu i ddatrys y paradocs tryloywder. Mewn astudiaethau ar-lein sy'n cynnwys miloedd neu filiynau o bobl, dull mor wyneb-yn-wyneb yn amhosibl. Mae ail broblem gyda chaniatâd yn yr oes ddigidol yw bod mewn rhai astudiaethau, megis dadansoddi storfeydd data enfawr, byddai'n anymarferol i gael caniatâd gwybodus gan yr holl gyfranogwyr. Yr wyf yn trafod y rhain a chwestiynau eraill am cydsyniad gwybodus yn fanylach yn Adran 6.6.1. Er gwaethaf yr anawsterau hyn, fodd bynnag, dylem gofio bod cydsyniad gwybodus angenrheidiol nac yn ddigonol ar gyfer Parch at Bobl.

Am fwy ar ymchwil feddygol cyn caniatâd hyddysg, gweler Miller (2014) . Ar gyfer triniaeth llyfrau hyd y caniatâd gwybodus, gweler Manson and O'Neill (2007) . Gweler hefyd y darlleniadau a awgrymwyd ynghylch caniatâd gwybodus isod.

 • Cymwynasgarwch (Adran 6.4.2)

Niwed i'r cyd-destun yw y niwed y gall ymchwil achosi i beidio â phobl penodol ond i sefyllfaoedd cymdeithasol. Mae'r cysyniad hwn yn eithaf haniaethol, ond byddaf yn darlunio gyda dwy enghraifft: un analog ac un digidol.

Enghraifft glasurol o niwed i gyd-destun yn dod o'r Astudiaeth Wichita Rheithgor [ Vaughan (1967) ; Katz, Capron, and Glass (1972) ; Ch 2] -. Weithiau hefyd o'r enw Prosiect Rheithgor Chicago (Cornwell 2010) . Yn yr astudiaeth hon ymchwilwyr o Brifysgol Chicago, fel rhan o astudiaeth fwy am agweddau cymdeithasol y system gyfreithiol, recordio'n gyfrinachol chwe trafodaethau rheithgor yn Wichita, Kansas. Mae'r barnwyr a chyfreithwyr yn yr achosion wedi cymeradwyo'r recordiadau, ac nid oedd goruchwyliaeth llym y broses. Fodd bynnag, roedd y rheithwyr yn ymwybodol bod recordiadau oedd yn digwydd. Unwaith y bydd yr astudiaeth ei ddarganfod, roedd dicter y cyhoedd. Dechreuodd yr Adran Cyfiawnder ymchwiliad yr astudiaeth, ac galwyd i'r ymchwilwyr dystio o flaen y Gyngres. Yn y pen draw, pasiodd y Gyngres gyfraith newydd sy'n ei gwneud yn anghyfreithlon i gofnodi trafod rheithgor gyfrinachol.

Y pryder o feirniaid o Astudiaeth Wichita Rheithgor nid oedd niwed i gyfranogwyr; yn hytrach, roedd yn niwed i'r cyd-destun trafod rheithgor. Hynny yw, yn credu pobl os nad yw aelodau rheithgor yn credu eu bod yn cael trafodaethau mewn lle diogel a ddiogelir, byddai'n anoddach i drafodaethau'r rheithgor i symud ymlaen yn y dyfodol. Yn ychwanegol at drafod rheithgor, mae cyd-destunau cymdeithasol penodol eraill y mae cymdeithas yn rhoi diogelwch ychwanegol megis perthynas atwrnai-cleient a gofal seicolegol (MacCarthy 2015) .

Mae'r risg o niwed i'r cyd-destun ac amharu ar systemau cymdeithasol hefyd yn dod i fyny mewn rhai arbrofion maes mewn Gwyddoniaeth Gwleidyddol (Desposato 2016b) . Er enghraifft o fwy cyfrifiad cost a budd-cyd-destun sensitif ar gyfer arbrawf maes mewn Gwyddoniaeth Gwleidyddol, gweler Zimmerman (2016) .

 • Cyfiawnder (Adran 6.4.3)

Iawndal ar gyfer cyfranogwyr wedi cael ei drafod mewn nifer o leoliadau sy'n ymwneud ag ymchwil oes ddigidol. Lanier (2014) a gynigir talu cyfranogwyr am olion digidol a gynhyrchir ganddynt. Bederson and Quinn (2011) yn trafod taliadau mewn marchnadoedd llafur ar-lein. Yn olaf, Desposato (2016a) yn cynnig talu cyfranogwyr mewn arbrofion maes. Mae'n nodi hyd yn oed os na all y cyfranogwyr yn cael ei dalu yn uniongyrchol, gallai rhodd wedi ei rhoi i grŵp sy'n gweithio ar eu rhan. Er enghraifft, yn Encore gallai'r ymchwilwyr wedi gwneud rhodd i gweithgor i gefnogi mynediad i'r Rhyngrwyd.

 • Parch at y Gyfraith a Budd y Cyhoedd (Adran 6.4.4)

Telerau-of-wasanaeth Dylai cytundebau gael llai o bwys na contractau a negodwyd rhwng partïon cyfartal a chyfreithiau a grëwyd gan lywodraethau cyfreithlon. Sefyllfaoedd lle mae ymchwilwyr wedi sathru cytundebau telerau-of-wasanaeth yn y gorffennol yn gyffredinol yn golygu defnyddio ymholiadau awtomataidd i archwilio ymddygiad cwmnïau (yn debyg iawn arbrofion maes i fesur gwahaniaethu). Am drafodaeth ychwanegol gweler Vaccaro et al. (2015) , Bruckman (2016a) , Bruckman (2016b) . Am enghraifft o ymchwil empirig sy'n trafod telerau gwasanaeth, gweler Soeller et al. (2016) . Am fwy ar y problemau cyfreithiol posibl ymchwilwyr yn eu hwynebu os ydynt yn torri telerau gwasanaeth yn gweld Sandvig and Karahalios (2016) .

 • Dau fframwaith moesegol (Adran 6.5)

Yn amlwg, symiau enfawr wedi cael ei ysgrifennu am consequentialism a deontology. Am enghraifft o sut y fframweithiau moesegol hyn, ac eraill, gellir ei ddefnyddio i resymu am ymchwil oes ddigidol, gweler Zevenbergen et al. (2015) . Am enghraifft o sut y gall fframweithiau moesegol hyn eu cymhwyso i arbrofion maes mewn datblygu economeg, gweler Baele (2013) .

 • Cydsyniad gwybodus (Adran 6.6.1)

Am fwy ar astudiaethau archwilio o wahaniaethu, gweler Pager (2007) a Riach and Rich (2004) . Nid yn unig astudiaethau hyn oes rhaid caniatâd gwybodus, maent hefyd yn cynnwys twyll heb ôl-drafod.

Mae'r ddau Desposato (2016a) a Humphreys (2015) yn cynnig cyngor am arbrofion maes heb ganiatâd.

Sommers and Miller (2013) yn adolygu llawer o ddadleuon o blaid peidio dadfriffio cyfranogwyr ar ôl dwyll, ac yn dadlau y dylai ymchwilwyr peidio â derbyn "dadfriffio dan set cul iawn o amgylchiadau, sef, mewn ymchwil maes lle mae ôl-drafodaeth yn peri rhwystrau ymarferol sylweddol ond mae ymchwilwyr y byddai'n rhaid poeni dim am dadfriffio os gallent. Ni ddylid ymchwilwyr yn cael eu caniatáu peidio â derbyn ôl-drafod er mwyn cadw pwll cyfranogwr naïf, tarian eu hunain rhag dicter cyfranogwr, neu amddiffyn cyfranogwyr rhag niwed. "Mae eraill yn dadlau, os bydd adrodd yn ôl yn achosi mwy o ddrwg nag o les, dylid ei osgoi. Ôl-drafod yn achos lle mae rhai ymchwilwyr yn blaenoriaethu Parch at Personau dros cymwynasgarwch, ac mae rhai ymchwilwyr yn gwneud y gwrthwyneb. Un ateb posibl fyddai dod o hyd i ffyrdd i wneud dibriffio profiad dysgu ar gyfer y cyfranogwyr. Hynny yw, yn hytrach na meddwl am roi ei adroddiad fel rhywbeth a all achosi niwed, efallai dibriffio gall hefyd fod yn rhywbeth sydd o fudd i gyfranogwyr. Am enghraifft o'r math hwn o adrodd yn ôl addysg, gweler Jagatic et al. (2007) ar dadfriffio myfyrwyr ar ôl arbrawf gwe-rwydo gymdeithasol. Seicolegwyr wedi datblygu technegau ar gyfer dibriffio (DS Holmes 1976a; DS Holmes 1976b; Mills 1976; Baumrind 1985; Oczak and Niedźwieńska 2007) ac mae rhai o'r rhain gael eu cymhwyso ddefnyddiol i ymchwil oes ddigidol. Humphreys (2015) yn cynnig syniadau diddorol am ganiatâd gohiriedig, sydd yn perthyn yn agos at y strategaeth ôl-drafod a ddisgrifiais.

Mae'r syniad o ofyn i sampl o gyfranogwyr am eu caniatâd yn gysylltiedig â hyn y Humphreys (2015) yn galw caniatâd awgrymu yn.

Syniad arall a gynigiwyd yn ymwneud â chaniatâd gwybodus yw adeiladu panel o bobl sy'n cytuno i fod mewn arbrofion ar-lein (Crawford 2014) . Mae rhai wedi dadlau y byddai panel hwn yn sampl heb fod yn hap o bobl. Ond, Pennod 3 (Gofyn cwestiynau) yn dangos bod y problemau hyn yn gallu bod gyfeiriedig gan ddefnyddio ôl-haeniad a pharu sampl. Hefyd, caniatâd i fod ar y panel a allai gwmpasu amrywiaeth o arbrofion. Mewn geiriau eraill, efallai na fydd angen i gyfranogwyr i gydsynio i bob arbrawf yn unigol, cysyniad a elwir yn gydsyniad cyffredinol (Sheehan 2011) .

 • Deall a rheoli risg gwybodaeth (Adran 6.6.2)

Ymhell o unigryw, Gwobr Netflix yn dangos eiddo technegol pwysig o setiau data sy'n cynnwys gwybodaeth fanwl am bobl, ac felly yn cynnig gwersi pwysig am y posibilrwydd o "anonymization" o setiau data cymdeithasol modern. Ffeiliau gyda llawer o ddarnau o wybodaeth am bob person yn debygol o fod yn brin, yn yr ystyr a ddiffinnir yn ffurfiol ym Narayanan and Shmatikov (2008) . Hynny yw, ar gyfer pob cofnod, nid oes unrhyw gofnodion sydd yr un fath, ac mewn gwirionedd nid oes unrhyw gofnodion sydd yn debyg iawn: pob person yn bell oddi wrth eu cymdogion agosaf yn y set ddata. Gall un ddychmygu y gallai'r data Netflix yn brin oherwydd gyda tua 20,000 o ffilmiau ar raddfa 5 seren, mae tua \ (6 ^ {20,000} \) werthoedd posibl y gallai pob person gael (6 oherwydd yn ogystal ag un i 5 seren , rhywun nad allai fod wedi barnu bod y ffilm o gwbl). Mae'r rhif hwn mor fawr, mae'n anodd i hyd yn oed deall.

Mae gan teneurwydd ddau brif oblygiadau. Yn gyntaf, mae'n golygu bod ceisio "anonymize" y set ddata yn seiliedig ar aflonyddu ar hap debygol y bydd yn methu. Hynny yw, hyd yn oed os Netflix yn addasu rhai o'r graddfeydd (a gwnaed hynny) ar hap, ni fyddai hyn yn ddigonol oherwydd bod y cofnod tarfu yn dal i fod y cofnod agosaf posibl at yr wybodaeth y mae'r ymosodwr wedi. Yn ail, mae'r teneurwydd golygu bod dad-anonymization yn bosibl hyd yn oed os yr ymosodwr yn meddu ar wybodaeth amherffaith neu ddiduedd. Er enghraifft, yn y data Netflix, gadewch i ni ddychmygu yr ymosodwr yn gwybod eich graddau ar gyfer dau ffilmiau a dyddiadau a wnaethoch sgoriau rhai +/- 3 diwrnod; dim ond bod gwybodaeth yn unig yn ddigon i nodi unigryw o 68% o bobl yn y data Netflix. Os yr ymosodwyr yn gwybod 8 ffilmiau eich bod wedi graddio +/- 14 diwrnod, ac yna hyd yn oed os dau o gyfraddau hysbys rhain yn hollol anghywir, gall 99% o gofnodion yn cael eu nodi unigryw o yn y set ddata. Mewn geiriau eraill, teneurwydd y boblogaeth yn broblem sylfaenol ar gyfer ymdrechion i "anonymize" data, sydd yn anffodus oherwydd bod set ddata cymdeithasol mwyaf modern yn brin.

metadata Ffôn Efallai hefyd yn ymddangos i fod yn "anhysbys" ac nid yn sensitif, ond nid yw hynny'n wir. Metadata ffôn yn adnabod ac yn sensitif (Mayer, Mutchler, and Mitchell 2016; Landau 2016) .

Yn Ffigur 6.6, yr wyf yn braslunio allan cyfaddawd rhwng risg i gyfranogwyr a buddion i ymchwil o ryddhau data. Ar gyfer cymhariaeth rhwng dulliau cyfyngedig mynediad (ee, gardd furiog) a dulliau data cyfyngedig (ee, rhyw fath o anonymization) gweler Reiter and Kinney (2011) . Ar gyfer system gategoreiddio arfaethedig o lefelau risg o ddata, gweler Sweeney, Crosas, and Bar-Sinai (2015) . Yn olaf, ar gyfer trafodaeth fwy cyffredinol rhannu data, gweler Yakowitz (2011) .

Ar gyfer dadansoddiad mwy manwl o hyn cyfaddawd rhwng y risg a defnyddioldeb data, gweler Brickell and Shmatikov (2008) , Ohm (2010) , Wu (2013) , Reiter (2012) , a Goroff (2015) . I weld y cyfaddawd cymhwyso i ddata go iawn o gyrsiau ar-lein aruthrol agored (MOOCs), gweler Daries et al. (2014) a Angiuli, Blitzstein, and Waldo (2015) .

Preifatrwydd Gwahaniaethol hefyd yn cynnig dull amgen a all cyfuno'r ddau fudd uchel i gymdeithas a risg isel i gyfranogwyr, gweler Dwork and Roth (2014) a Narayanan, Huey, and Felten (2016) .

Am fwy ar y cysyniad o adnabod yn bersonol gwybodaeth (PII), sy'n ganolog i lawer o'r rheolau ynghylch moeseg ymchwil, gweler Narayanan and Shmatikov (2010) a Schwartz and Solove (2011) . I gael mwy o wybodaeth am yr holl ddata rhai allai fod yn sensitif, gweler Ohm (2015) .

Yn yr adran hon, rwyf wedi portreadu y cysylltedd gwahanol setiau data fel rhywbeth a all arwain at risg gwybodaeth. Fodd bynnag, gall hefyd greu cyfleoedd newydd ar gyfer ymchwil, fel y dadleuodd yn Currie (2013) .

I gael gwybod mwy am y pum coffrau, gweler Desai, Ritchie, and Welpton (2016) . Am enghraifft o sut y gall allbynnau fod yn adnabod, gweler Brownstein, Cassa, and Mandl (2006) , sy'n dangos sut y gall mapiau o nifer yr achosion clefyd yn cael ei ganfod. Dwork et al. (2017) hefyd yn ystyried ymosodiadau yn erbyn data cyfanredol, fel ystadegau ynghylch faint o unigolion yn dioddef o glefyd penodol.

 • Preifatrwydd (Adran 6.6.3)

Warren and Brandeis (1890) yn erthygl cyfreithiol tirnod am breifatrwydd, ac mae'r erthygl yn cael ei fwyaf yn gysylltiedig â'r syniad bod preifatrwydd yn hawl i gael eu gadael ei ben ei hun. Yn fwy diweddar triniaethau hyd llyfr preifatrwydd y byddwn yn argymell yn cynnwys Solove (2010) a Nissenbaum (2010) .

Am adolygiad o ymchwil empirig ar sut mae pobl yn meddwl am breifatrwydd, gweler Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein (2015) . Mae'r cylchgrawn Science cyhoeddi rhifyn arbennig o'r enw "Diwedd Preifatrwydd", sy'n mynd i'r afael â'r materion preifatrwydd a risg gwybodaeth o amrywiaeth o wahanol safbwyntiau; am grynodeb gweler Enserink and Chin (2015) . Calo (2011) yn cynnig fframwaith ar gyfer meddwl am y niwed sy'n dod o Troseddau yn erbyn preifatrwydd. Enghraifft gynnar o bryderon ynghylch preifatrwydd yn y dechreuad iawn yr oes ddigidol yw Packard (1964) .

 • Gwneud penderfyniadau dan ansicrwydd (Adran 6.6.4)

Un her wrth geisio cymhwyso'r safon risg lleiaf posibl yw nad yw'n glir y mae ei bywyd bob dydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer meincnodi (Council 2014) . Er enghraifft, mae pobl ddigartref yn cael lefelau uwch o anghysur yn eu bywydau beunyddiol. Ond, nid yw hynny'n golygu ei bod yn foesegol caniateir i amlygu pobl ddigartref i ymchwil risg uwch. Am y rheswm hwn, ymddengys fod consensws cynyddol y dylai risg lleiaf posibl yn cael eu meincnodi yn erbyn safon boblogaeth gyffredinol, nid safon poblogaeth penodol. Er fy mod yn gyffredinol yn cytuno gyda'r syniad o safon boblogaeth yn gyffredinol, credaf fod ar gyfer llwyfannau ar-lein mawr megis Facebook, safon poblogaeth penodol yn rhesymol. Hynny yw, wrth ystyried Contagion Emosiynol, yr wyf yn meddwl ei bod yn rhesymol i feincnodi yn erbyn risg bob dydd ar Facebook. Mae safon y boblogaeth benodol yn yr achos hwn yn llawer haws i werthuso ac mae'n annhebygol o wrthdaro â'r egwyddor o Gyfiawnder, sy'n ceisio atal y beichiau gwaith ymchwil yn methu annheg ar grwpiau difreintiedig (ee, carcharorion a phlant amddifad).

 • Awgrymiadau ymarferol (Adran 6.7)

Ysgolheigion eraill hefyd wedi galw am fwy o bapurau i gynnwys atodiadau moesegol (Schultze and Mason 2012; Kosinski et al. 2015) . King and Sands (2015) hefyd yn cynnig awgrymiadau ymarferol.