gweithgareddau

allwedd:

 • rhywfaint o anhawster: hawdd hawdd , canolig canolig , yn galed caled , Yn galed iawn yn galed iawn
 • ei gwneud yn ofynnol mathemateg ( ei gwneud yn ofynnol mathemateg )
 • ei gwneud yn ofynnol codio ( ei gwneud yn ofynnol codio )
 • casglu data ( casglu data )
 • fy ffefrynnau ( fy ffefryn )
 1. [ hawdd ] Yn y dadlau yn erbyn yr arbrawf Contagion Emosiynol, Kleinsman and Buckley (2015) ysgrifennodd:

  "Hyd yn oed os yw'n wir bod y risgiau ar gyfer yr arbrawf Facebook yn isel a hyd yn oed os, yn edrych yn ôl, bernir y canlyniadau i fod yn ddefnyddiol, mae yna egwyddor bwysig yn y fantol yma y mae'n rhaid eu cynnal. Yn yr un ffordd ag y dwyn yn dwyn ni waeth pa symiau yn cymryd rhan, felly rydym i gyd yr hawl i beidio â chael arbrofi ar heb ein gwybodaeth a chaniatâd, beth bynnag yw natur yr ymchwil. "

  1. Pa un o'r ddau fframwaith moesegol a drafodir yn y bennod hon-consequentialism neu deontology-yn y ddadl hon yn gysylltiedig fwyaf glir gyda?
  2. Nawr, dychmygwch eich bod am ddadlau yn erbyn y sefyllfa hon. Sut y byddech yn dadlau achos at ohebydd ar gyfer The New York Times?
  3. Sut, os o gwbl, y byddai eich dadl fod yn wahanol os oeddech yn trafod hyn gyda chydweithiwr?
 2. [ hawdd ] Maddock, Mason, and Starbird (2015) yn ystyried y cwestiwn a dylai ymchwilwyr ddefnyddio tweets sydd wedi cael eu dileu. Darllenwch eu papur i ddysgu am y cefndir.

  1. Dadansodda y penderfyniad hwn o safbwynt deontological.
  2. Dadansodda yr un penderfyniad union o safbwynt canlyniadol.
  3. Pa un a ydych yn dod o hyd i fwy argyhoeddiadol yn yr achos hwn?
 3. [ canolig ] Mewn erthygl ar foeseg arbrofion maes, Humphreys (2015) , a gynigiwyd yr arbrawf damcaniaethol canlynol i amlygu'r heriau moesegol o ymyriadau sy'n cael eu gwneud heb ganiatâd yr holl bartďon yr effeithir a bod yn niweidio rhai a helpu eraill.

  "Dweud ymchwilydd yn cysylltu gan set o sefydliadau cymunedol sy'n awyddus i chyfrif i maes a fydd gosod goleuadau stryd mewn slymiau leihau troseddau treisgar. Yn yr ymchwil hwn y pynciau y troseddwyr: Byddai ceisio cydsyniad gwybodus o'r troseddwyr sy'n debygol beryglu ymchwil ac yn debygol na fyddai'n ddod Anyhow (violation o barch tuag at bersonau); bydd y troseddwyr yn debygol dalu costau'r ymchwil heb cael budd (groes cyfiawnder); a bydd anghytundeb ynghylch manteision yr ymchwil - os yw'n effeithiol, ni fydd y troseddwyr yn benodol yn ei werthfawrogi (cynhyrchu anhawster ar gyfer asesu haelioni). . . . Nid oedd y materion arbennig yma yn unig o gwmpas, fodd bynnag, y pynciau. Yma mae yna hefyd risgiau sy'n cael i nad ydynt yn bynciau, er enghraifft os droseddwyr dial yn erbyn y sefydliadau sy'n rhoi'r lampau yn eu lle. Efallai y bydd y sefydliad yn ymwybodol iawn o'r risgiau hyn ond byddwch yn barod i ddwyn nhw oherwydd eu bod ar gam rhoi ffydd yn y disgwyliadau yn ddisail o ymchwilwyr o brifysgolion cyfoethog sydd eu hunain cymhelliant yn rhannol i gyhoeddi. "

  1. Ysgrifennwch e-bost at y mudiad cymunedol sy'n cynnig eich asesiad moesegol yr arbrawf fel a gynlluniwyd? A fyddech yn eu helpu i wneud yr arbrawf fel y cynigiwyd? Pa ffactorau a allai effeithio ar eich penderfyniad?
  2. A oes rhai newidiadau a allai wella eich asesiad o moeseg cynllun arbrofol hwn.
 4. [ hawdd ] Yn y 1970au 60 o ddynion yn cymryd rhan mewn arbrawf maes a ddigwyddodd yn yr ystafell ymolchi y dynion mewn prifysgol yn y rhan Gorllewin Canol yr Unol Daleithiau (nid y ymchwilwyr yn enwi y brifysgol) (Middlemist, Knowles, and Matter 1976) . Roedd yr ymchwilwyr ddiddordeb mewn sut mae pobl yn ymateb i droseddau o'u gofod personol, a oedd yn Sommer (1969) a ddiffinnir fel yr "ardal gyda ffiniau anweledig o amgylch corff person i ba Efallai na fydd tresbaswyr ddod." Yn fwy penodol, dewisodd y ymchwilwyr i astudio sut mae troethi dyn ei effeithio gan bresenoldeb pobl eraill gerllaw. Ar ôl cynnal astudiaeth arsylwi yn unig, mae'r ymchwilwyr cynnal arbrawf maes. Cyfranogwyr yn cael eu gorfodi i ddefnyddio y chwith-fwyaf wrinal mewn tair ystafell ymolchi wrinal (nid y ymchwilwyr yn esbonio sut yn union y digwyddodd hyn). Nesaf, cyfranogwyr yn cael eu neilltuo i un o dair lefel o bellter rhyngbersonol. Ar gyfer rhai dynion yn defnyddio gynorthwywr hawl wrinal nesaf atynt, ar gyfer rhai dynion yn gynorthwywr defnyddio wrinal un lle i ffwrdd oddi wrthynt, ac ar gyfer rhai dynion heb gynorthwywr i mewn i'r ystafell ymolchi. Mae'r ymchwilwyr yn mesur eu canlyniad newidynnau-oediad amser a dyfalbarhad-wrth LLEOLI cynorthwyydd ymchwil y tu mewn i'r stondin toiled wrth ymyl urinal y cyfranogwr. Dyma sut mae'r ymchwilwyr yn disgrifio'r weithdrefn mesuriad:

  "An sylwedydd ei lleoli yn y stondin toiled yn union wrth ymyl urinal pynciau '. Yn ystod profion peilot o'r gweithdrefnau hyn daeth yn amlwg na ellid ciwiau clywedol yn cael eu defnyddio i ddangos y cychwyn a rhoi'r gorau i [troethi]. . . . Yn lle hynny, ciwiau gweledol yn cael eu defnyddio. Mae'r sylwedydd defnyddio prism periscopic imbedded mewn pentwr o lyfrau yn gorwedd ar lawr y stondin toiled. Mae gofod 11 modfedd (28 cm-) rhwng y llawr a mur y stondin toiled a ddarperir farn, trwy perisgop, o torso is y defnyddiwr a gwnaeth gweld gweledol uniongyrchol posibl o'r llif wrin. Mae'r sylwedydd, fodd bynnag, nid oedd yn gallu gweld wyneb yn pwnc. Dechreuodd y sylwedydd dau gwylio stopio pan pwnc camu i fyny at y urinal, rhoi'r gorau i un pan ddechreuodd troethi, ac atal y llall pan troethi ei derfynu. "

  Darganfu'r ymchwilwyr fod lleihau pellter corfforol yn arwain at fwy o oedi o dechreuad a gostwng dyfalbarhad (Ffigur 6.7).

  1. Ydych chi'n meddwl bod y cyfranogwyr yn cael eu niweidio gan yr arbrawf hwn?
  2. Ydych chi'n credu y dylai'r ymchwilwyr wedi cynnal arbrawf hwn?
  3. Pa newidiadau, os o gwbl, fyddech chi'n argymell i wella cydbwysedd moesegol?
  Ffigur 6.7: Canlyniadau o Middlemist, Knowles, a Mater (1976). Dynion sy'n mynd i mewn i'r ystafell ymolchi yn cael eu neilltuo i un o dri amodau: pellter agos (a Confederate ei osod yn y wrinal union gyfagos), pellter cymedrol (a gynorthwywr ei osod un wrinal dynnu), neu ei ddefnyddio dim gynorthwywr yn wrinal. Sylwedydd lleoli yn stondin toiled yn defnyddio perisgop pwrpasol i arsylwi ac amser yr oedi a dyfalbarhad troethi. Nid yw gwallau safonol o gwmpas amcangyfrifon ar gael.

  Ffigur 6.7: Canlyniadau o Middlemist, Knowles, and Matter (1976) . Dynion sy'n mynd i mewn i'r ystafell ymolchi yn cael eu neilltuo i un o dri amodau: pellter agos (a Confederate ei osod yn y wrinal union gyfagos), pellter cymedrol (a gynorthwywr ei osod un wrinal dynnu), neu ei ddefnyddio dim gynorthwywr yn wrinal. Sylwedydd lleoli yn stondin toiled yn defnyddio perisgop pwrpasol i arsylwi ac amser yr oedi a dyfalbarhad troethi. Nid yw gwallau safonol o gwmpas amcangyfrifon ar gael.

 5. [ canolig ] Ym mis Awst 2006, tua 10 diwrnod cyn y etholiad gynradd, 20,000 o bobl sy'n byw yn Michigan derbyniodd bostio oedd yn dangos eu hymddygiad bleidleisio a'r patrwm pleidleisio eu cymdogion (Ffigur 6.8). (Fel y trafodwyd yn y bennod, yn yr Unol Daleithiau, llywodraethau wladwriaeth yn cadw cofnodion o bwy pleidleisio ym mhob etholiad ac mae'r wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd.) Mae'r driniaeth benodol Cynhyrchwyd yr effaith fwyaf a welwyd erioed hyd at y pwynt hwnnw am bostio un darn: cynyddodd y gyfradd nifer a bleidleisiodd gan 8.1 pwynt canran (Gerber, Green, and Larimer 2008) . I roi hyn yn y cyd-destun, postio un darn fel arfer yn cynhyrchu cynnydd o tua un pwynt canran (Gerber, Green, and Larimer 2008) . Yr effaith yn mor fawr fel bod gweithiwr gwleidyddol a enwir Hal Malchow gynigir Donald Green $ 100,000 heb fod i gyhoeddi canlyniad yr arbrawf (yn ôl pob tebyg fel y gallai Malchow wneud defnydd o'r wybodaeth hon ei hun) (Issenberg 2012, p 304) . Ond, Alan Gerber, Donald Green, a Christopher Larimer wnaeth gyhoeddi'r papur yn 2008 yn y Wleidyddol America Adolygiad Gwyddoniaeth.

  Pan fyddwch yn archwilio'r Mailer yn Ffigur 6.8 yn ofalus efallai y byddwch yn sylwi nad yw enwau yr ymchwilwyr yn ymddangos arno. Yn hytrach, y cyfeiriad dychwelyd yw Ymarferol Consulting Wleidyddol. Yn y gydnabyddiaeth i'r papur yr awduron yn egluro: "Diolch arbennig i Mark Grebner o Ymarferol Gwleidyddol Consulting, a ddyluniodd ac a weinyddir y rhaglen post astudio yma."

  1. Os gwelwch yn dda asesu'r defnydd o driniaeth hon o safbwynt y pedair egwyddor moesegol a ddisgrifir yn y bennod hon.
  2. Pa newidiadau, os o gwbl, fyddech chi'n argymell i yr arbrawf hwn?
  3. Ysgrifennwch atodiad moesegol a allai ymddangos â'r papur hwn pan gafodd ei gyhoeddi.
  Ffigur 6.8: Neighbor Mailer o Gerber, Green, a Larimer (2008). Mae'r Mailer cyfraddau nifer a bleidleisiodd o 8.1 pwynt canran, yr effaith mwyaf a oedd wedi ei arsylwyd erioed ar gyfer Mailer un-darn.

  Ffigur 6.8: Neighbor Mailer o Gerber, Green, and Larimer (2008) . Mae'r Mailer cyfraddau nifer a bleidleisiodd o 8.1 pwynt canran, yr effaith mwyaf a oedd wedi ei arsylwyd erioed ar gyfer Mailer un-darn.

 6. [ hawdd ] Gan adeiladu ar y cwestiwn blaenorol, unwaith y bydd y rhain 20,000 defnyddio'r post anfonwyd (Ffigur 6.8), yn ogystal â 60,000 o Postwyr allai fod yn llai sensitif eraill, roedd yna adlach gan gyfranogwyr. Yn wir, Issenberg (2012) (t 198) yn adrodd bod "Grebner [y cyfarwyddwr Gwleidyddol Ymarferol Consulting] oedd byth yn gallu cyfrifo faint o bobl aeth i'r drafferth o gwyno dros y ffôn, gan fod ei swyddfa peiriant ateb llenwi mor gyflym fel bod galwyr newydd yn gallu gadael neges. "yn wir, nododd Grebner y gallai'r adlach wedi bod hyd yn oed yn fwy pe byddent wedi raddfa hyd y driniaeth. Dywedodd i Alan Gerber, un o ymchwilwyr, "Alan pe baem wedi gwario bum can mil o ddoleri ac yn cynnwys y wladwriaeth cyfan y byddech ac yr wyf yn byw gyda Salman Rushdie." (Issenberg 2012, p 200)

  1. Ydy'r wybodaeth hon yn newid eich atebion i'r cwestiwn blaenorol?
  2. Pa strategaethau ar gyfer ymdrin â gwneud penderfyniadau yn wyneb ansicrwydd fyddech chi'n ei argymell ar gyfer astudiaethau yn y dyfodol sy'n debyg?
 7. [ canolig ] Yn ymarferol, mae'r rhan fwyaf trafodaeth foesegol yn digwydd am astudiaethau lle nad oes gan ymchwilwyr cydsyniad gwybodus wir gan gyfranogwyr (ee, y tair astudiaeth achos yn y bennod hon). Fodd bynnag, gall trafodaeth foesegol hefyd ddigwydd ar gyfer astudiaethau sy'n cael cydsyniad gwybodus wir. Gynllunio astudiaeth ddamcaniaethol lle byddech yn cael cydsyniad gwybodus wir gan gyfranogwyr, ond yr ydych yn dal i feddwl y byddai yn anfoesegol. (Awgrym: Os ydych yn cael trafferth, gallwch roi cynnig ar ddarllen Emanuel, Wendler, and Grady (2000) .)

 8. [ canolig ] Mae ymchwilwyr yn aml yn ei chael yn anodd i ddisgrifio eu meddwl moesegol i'w gilydd ac i'r cyhoedd yn gyffredinol. Ar ôl iddo gael ei darganfod bod Flas, Ties, ac Amser ail-nodi, Jason Kauffman, arweinydd y tîm ymchwil, gwneud ychydig o sylwadau gan y cyhoedd am foeseg y prosiect. Darllenwch Zimmer (2010) ac yna ailysgrifennu sylwadau'r Kauffman gan ddefnyddio'r egwyddorion a fframweithiau moesegol sy'n cael eu disgrifio yn y bennod hon.

 9. [ canolig ] Banksy yw un o'r artist cyfoes mwyaf enwog yn y Deyrnas Unedig, ac mae ef yn gwybod am graffiti stryd yn wleidyddol-oriented (Ffigur 6.9). Mae ei hunaniaeth manwl gywir, fodd bynnag, yn ddirgelwch. Mae gan Banksy wefan bersonol er mwyn iddo wneud ei gyhoeddus hunaniaeth os oedd am, ond mae wedi dewis peidio â. Yn 2008 cyhoeddodd y Daily Mail, papur newydd, erthygl yn honni i nodi enw iawn Banksy yn. Yna yn 2016, Michelle Hauge, Mark Stevenson, D. Kim Rossmo a Steven C. Le Comber (2016) ceisio i wirio hawliad hwn trwy ddefnyddio model proses cymysgedd Dirichlet o broffilio daearyddol. Yn fwy penodol, maent yn casglu lleoliadau daearyddol graffiti cyhoeddus Banksy ym Mryste a Llundain. Nesaf, drwy chwilio drwy hen erthyglau papur newydd a chofnodion pleidleisio cyhoeddus, dod o hyd Hauge a chydweithwyr chyfeiriadau gorffennol yr unigolyn a enwir, ei wraig, a'i pêl-droed (hy, pêl-droed) tîm. Mae'r awdur yn crynhoi canfyddiad eu papur fel a ganlyn:

  "Gyda dim 'dan amheuaeth' difrifol eraill [sic] i ymchwilio, mae'n anodd i wneud datganiadau pendant am hunaniaeth Banksy yn seiliedig ar y dadansoddiad a gyflwynir yma, heblaw am ddweud copaon y geoprofiles yn y ddau Bryste a Llundain yn cynnwys cyfeiriadau gwyddys eu bod yn gysylltiedig gyda [enw redacted]. "

  Yn dilyn Metcalf and Crawford (2016) , yr wyf wedi penderfynu peidio â chynnwys enw'r unigolyn wrth drafod yr astudiaeth hon.

  1. Aseswch yr astudiaeth hon gan ddefnyddio egwyddorion a fframweithiau moesegol yn y bennod hon.
  2. A fyddech chi wedi gwneud yr astudiaeth hon?
  3. Mae'r awduron yn cyfiawnhau astudiaeth hon yn haniaethol y papur gyda'r frawddeg ganlynol: "Yn fwy cyffredinol, mae'r canlyniadau hyn yn cefnogi awgrymiadau blaenorol y gallai'r dadansoddiad o mân weithredoedd sy'n gysylltiedig â therfysgaeth (ee, graffiti) yn cael ei ddefnyddio i helpu i ddod o hyd i ganolfannau terfysgol cyn mwy difrifol achosion yn digwydd, ac yn cynnig enghraifft hynod ddiddorol o gymhwyso'r model i cymhleth, problem y byd go iawn. "Ydy hyn yn newid eich barn am y papur? Os felly, sut?
  4. Mae'r awduron yn cynnwys y nodyn moesegol canlynol ar ddiwedd eu papur: "Mae'r awduron yn ymwybodol o, ac yn barchus o, preifatrwydd [enw redacted] ac mae ei berthnasau, ac felly wedi defnyddio dim ond data yn y parth cyhoeddus. Rydym wedi hepgor cyfeiriadau union fwriadol. "Ydy hyn yn newid eich barn am y papur? Os felly, sut? Ydych chi'n meddwl y cyhoedd ddeuoliaeth / preifat yn gwneud synnwyr yn yr achos hwn?
  Ffigur 6.9: celf Street gan Banksy yn Cheltenham, Lloegr. Llun gan Brian Robert Marshall. Ffynhonnell: Wikimedia Commons.

  Ffigur 6.9: celf Street gan Banksy yn Cheltenham, Lloegr. Llun gan Brian Robert Marshall. Ffynhonnell: Wikimedia Commons .

 10. [ canolig ] Mewn erthygl ddiddorol Metcalf (2016) yn gwneud y ddadl bod "setiau data ar gael i'r cyhoedd yn cynnwys data preifat ymhlith y mwyaf diddorol i ymchwilwyr a mwyaf peryglus i bynciau."

  1. Beth yn ddwy enghraifft concrid sy'n cefnogi cais hwn?
  2. Yn yr un erthygl Metcalf hefyd yn honni bod yn anacronistig i gymryd yn ganiataol bod "unrhyw niwed wybodaeth sydd eisoes wedi'i wneud gan set ddata cyhoeddus". Rhowch un enghraifft o ble y gallai hyn fod yn wir.
 11. [ canolig ] Yn y bennod hon cynigiais y rheol bod yr holl ddata o bosibl adnabod a'r holl ddata yn allai fod yn sensitif. Mae Tabl 6.5 yn rhoi rhestr o enghreifftiau o ddata sydd wedi dim yn amlwg yn bersonol adnabod gwybodaeth, ond y gellir dal i fod yn gysylltiedig â phobl benodol.

  1. Dewiswch dau o'r enghreifftiau hyn a disgrifiwch sut yr ymosodiad dad-anonymization yn y ddau achos mae strwythur tebyg.
  2. Ar gyfer pob un o'r ddwy enghraifft yn rhan (a), yn disgrifio sut y gallai'r data ddatgelu gwybodaeth sensitif am y bobl yn y set ddata.
  3. Nawr dewiswch trydydd set ddata o'r tabl. Ysgrifennwch e-bost at rywun sy'n ystyried rhyddhau. Egluro iddynt sut y gallai data hwn o bosibl adnabod a allai fod yn sensitif.
  Tabl 6.5: Gall Rhestr o enghreifftiau o ddata cymdeithasol nad yw'n cael unrhyw wybodaeth amlwg adnabod yn bersonol, ond sy'n dal i fod yn gysylltiedig â phobl benodol.
  data Enwi
  cofnodion yswiriant iechyd Sweeney (2002)
  data trafodion cerdyn credyd Montjoye et al. (2015)
  data ardrethu ffilm Netflix Narayanan and Shmatikov (2008)
  Galwad ffôn meta-ddata Mayer, Mutchler, and Mitchell (2016)
  data Chwilio log Barbaro and Zeller Jr (2006)
  data demograffig, gweinyddol, a chymdeithasol am fyfyrwyr Zimmer (2010)
 12. [ hawdd ] Rhoi eich hun yn esgidiau pawb cynnwys eich cyfranogwyr a'r cyhoedd yn gyffredinol, nid dim ond eich cyfoedion. Mae'r gwahaniaeth hwn yn cael ei ddangos yn achos Ysbyty Iddewig Cronig Clefyd (Katz, Capron, and Glass 1972, Ch. 1; Lerner 2004; Arras 2008) .

  Dr. Caer M. Southam yn feddyg ac ymchwilydd nodedig ym Sloan-Kettering Sefydliad Ymchwil Canser a Athro Cyswllt Meddygaeth yng Ngholeg Meddygol Prifysgol Cornell. Ar 16 Gorffennaf, 1963 Southam a dau gydweithiwr chwistrellu celloedd canser yn byw i mewn i'r cyrff o 22 o gleifion wan yn Ysbyty Clefydau Cronig Iddewig yn Efrog Newydd. Mae'r rhain pigiadau yn rhan o waith ymchwil Southam i ddeall y system imiwnedd cleifion ganseraidd. Mewn ymchwil cynharach, Southam wedi canfod bod gwirfoddolwyr iach yn gallu gwrthod celloedd canser chwistrellu yn fras 4 i 6 wythnos, tra cymerodd cleifion sydd eisoes yn cael canser llawer hirach. meddwl tybed Southam a yw'r ymateb oedi yn y cleifion canser oedd oherwydd bod ganddynt ganser neu am eu bod yn oedrannus ac yn wan yn barod. I fynd i'r afael posibiliadau hyn, penderfynodd Southam i chwistrellu celloedd canser yn byw i mewn i grŵp o bobl a oedd yn oedrannus ac wan, ond nad oedd ganddynt ganser. Pan fydd gair lledaenu astudiaeth, sbarduno yn rhannol gan ymddiswyddiad tri feddygon y gofynnwyd iddynt gymryd rhan, mae rhai yn gwneud cymariaethau â'r arbrofion Camp Crynodiad Natsïaidd, ond mae eraill sy'n seiliedig ar yn rhannol ar sicrwydd gan Southam-canfu'r ymchwil amhroblemus. Yn y pen draw, y New York Bwrdd Cyflwr Regents adolygu'r achos er mwyn penderfynu os dylai Southam yn gallu parhau i ymarfer meddygaeth. Dadleuodd Southam yn ei amddiffyniad ei fod yn gweithredu yn amddiffyn Southam wedi'i seilio ar nifer o hawliadau, a oedd i gyd gefnogi gan nifer o arbenigwyr amlwg a oedd tystio ar ei ran "y traddodiad gorau o ymarfer clinigol cyfrifol.": (1) ei ymchwil oedd o deilyngdod gwyddonol a chymdeithasol uchel; (2) nad oedd unrhyw risgiau sylweddol i gyfranogwyr; hawliad yn seiliedig yn rhannol o Southam ar 10 mlynedd o brofiad blaenorol gyda mwy na 600 o bynciau; (3) y dylai'r lefel y datgeliad yn cael ei addasu yn unol â lefel y risg a berir gan yr ymchwilydd; (4) yr ymchwil oedd yn cydymffurfio â safon ymarfer meddygol ar y pryd. Yn y pen draw, bwrdd y Regent Canfu Southam yn euog o dwyll, twyll, ac ymddygiad amhroffesiynol, ac atal dros dro ei drwydded meddygol ar gyfer un flwyddyn. Eto i gyd, dim ond ychydig o flynyddoedd yn ddiweddarach, Caer M. Southam etholwyd ef yn llywydd y Gymdeithas America Ymchwilwyr Canser.

  1. Asesu astudiaeth Southam gan ddefnyddio'r pedair egwyddor yn y bennod hon.
  2. Mae'n ymddangos bod Southam cymryd y safbwynt ei gydweithwyr ac yn gywir yn rhagweld sut y maent yn ymateb i'w waith; yn wir, mae llawer ohonynt yn tystio ar ei ran. Ond, roedd yn methu neu'n amharod i ddeall sut y gallai ei ymchwil fod yn poeni i'r cyhoedd. Pa rôl ydych chi'n credu barn-sy'n cyhoeddus a allai fod yn wahanol i farn cyfranogwyr-dylai fod mewn moeseg ymchwil? Beth ddylai ddigwydd os farn boblogaidd a barn cyfoedion yn wahanol?
 13. [ hawdd ] Mewn papur sy'n dwyn ​​y teitl "Crowdseeding yn Nwyrain Congo: Defnyddio Cell Phones i Casglu Gwrthdaro Digwyddiadau Data yn Real Time", Van der Windt a Humphreys (2016) yn disgrifio system casglu data ddosbarthu (gweler Pennod 5) eu bod yn creu yn Nwyrain Congo. Disgrifiwch sut mae'r ymchwilwyr yn delio gyda'r ansicrwydd ynghylch niwed posibl i gyfranogwyr.

 14. [ canolig ] Ym mis Hydref 2014, tri gwyddonwyr gwleidyddol a anfonwyd defnyddio'r post i 102,780 pleidleiswyr cofrestredig yn Montana fel rhan o arbrawf i fesur a yw pleidleiswyr sydd yn cael mwy o wybodaeth yn fwy tebygol o bleidleisio. Mae'r Postwyr-a gafodd eu labelu ymgeiswyr Montana Goruchaf Cyfiawnder Lys 2014 Montana Gyffredinol Gwybodaeth am yr Etholiad Pleidleiswyr Guide-leoli, sef etholiad amhleidiol, ar raddfa o ryddfrydol i ceidwadol, a oedd yn cynnwys Barack Obama a Mitt Romney fel cymariaethau. Mae'r Mailer hefyd yn cynnwys atgynhyrchiad o'r Sêl Fawr y Wladwriaeth o Montana (Ffigur 6.10).

  Mae'r Postwyr gynhyrchir cwynion gan bleidleiswyr Montana, ac maent yn achosi Linda McCulloch, Ysgrifennydd Montana yn Gwladol, i ffeilio cwyn ffurfiol gyda'r llywodraeth wladwriaeth Montana. Mae'r prifysgolion sy'n cyflogi ymchwilwyr-Dartmouth a Stanford-anfon llythyr at bawb oedd wedi derbyn y Mailer yn ymddiheuro am unrhyw ddryswch posibl a gwneud yn glir nad oedd y Mailer "ei gysylltiedig ag unrhyw blaid wleidyddol, ymgeisydd neu sefydliad, ac nid oedd yn bwriadu dylanwad unrhyw hil. "Roedd y llythyr hefyd yn egluro bod y safle" dibynnu arno gwybodaeth gyhoeddus am a oedd wedi eu rhoi i bob un o'r ymgyrchoedd. "(Ffigur 6.11)

  Ym mis Mai 2015, mae'r Comisiynydd Arferion Gwleidyddol y Wladwriaeth o Montana, Jonathan Motl, benderfynol y mae'r ymchwilwyr sathru gyfraith Montana: "Mae'r Comisiynydd yn dyfarnu bod digon o ffeithiau i ddangos bod Stanford, Dartmouth a / neu ei ymchwilwyr sathru arferion ymgyrch Montana ddeddfau sydd angen cofrestru, adrodd a datgelu gwariant annibynnol. "(Dod o hyd digon Rhif 3 mewn Motl (2015) ). Argymhellodd y Comisiynydd hefyd fod y Twrnai Sir yn ymchwilio a oedd y defnydd o'r defnydd anawdurdodedig o'r Sêl Fawr Montana torri cyfraith y wladwriaeth Montana (Motl 2015) .

  Stanford a Dartmouth anghytuno â dyfarniad Motl yn. Mae llefarydd ar ran Stanford a enwir Meddai Lisa Lapin "Stanford Nid ... yn credu unrhyw gyfreithiau etholiad yn cael eu sathru" a bod y bostio "nid oedd yn cynnwys unrhyw eiriolaeth yn cefnogi neu wrthwynebu unrhyw ymgeisydd." Nododd fod y Mailer nodi'n benodol ei bod "yn nonpartisan ac nid yw'n cefnogi unrhyw ymgeisydd neu blaid. " (Richman 2015)

  1. Aseswch yr astudiaeth hon gan ddefnyddio'r pedair egwyddor a dau fframwaith a ddisgrifir yn y bennod hon.
  2. Tybiwch fod y defnyddio'r post yn cael eu hanfon at sampl ar hap o bleidleiswyr (ond yn fwy ar hynny yn y man), o dan ba amodau y gallai bostio hwn wedi newid y canlyniad yr etholiad Goruchaf Cyfiawnder Llys?
  3. Mewn gwirionedd, nid oedd y Postwyr eu hanfon at sampl ar hap o bleidleiswyr. Yn ôl adroddiad gan Jeremy Johnson (a gwyddonwyr gwleidyddol a gynorthwyodd yn yr ymchwiliad), defnyddio'r post "wedi eu hanfon at 64,265 o bleidleiswyr nodi fel rhyddfrydol sy'n debygol o canolbleidiol pwyso mewn canolfannau pwyso Democrataidd a 39,515 o bleidleiswyr nodi fel ceidwadol i canolbleidiol mewn canolfannau pwyso Weriniaethol. Mae'r ymchwilwyr yn cyfiawnhau y gwahaniaeth rhwng rhifau Democrataidd a Weriniaethol ar sail eu bod yn rhagweld nifer sy'n pleidleisio i fod yn sylweddol is ymhlith pleidleiswyr Democrataidd. "A yw hyn yn newid eich asesiad o'r cynllun yr ymchwil? Os felly, sut?
  4. Mewn ymateb i'r ymchwiliad, dywedodd yr ymchwilwyr eu bod yn dewis yr etholiad hwn yn rhannol oherwydd bod "nid ras barnwrol wedi cael ei herio yn agos yn y cynradd. Yn seiliedig ar ddadansoddiad o 2014 canlyniadau etholiad cynradd yng nghyd-destun etholiadau barnwrol Montana blaenorol, benderfynol yr ymchwilwyr na fyddai'r astudiaeth ymchwil fel a gynlluniwyd yn newid canlyniad naill gystadleuaeth. " (Motl 2015) A yw hyn yn newid eich asesiad o'r gwaith ymchwil ? Os felly, sut?
  5. Yn wir, yr etholiad drodd allan i fod nid yn arbennig o agos (Tabl 6.6). A yw hyn yn newid eich asesiad o'r ymchwil? Os felly, sut?
  6. Mae'n ymddangos bod astudiaeth gyflwynwyd i Dartmouth IRB gan un o'r ymchwilwyr, ond yn wahanol yn sylweddol o astudiaeth Montana gwirioneddol. Nid yw'r Mailer a ddefnyddir yn Montana ei gyflwyno i'r IRB. Nid yw'r astudiaeth yn cael ei gyflwyno i'r Stanford IRB. A yw hyn yn newid eich asesiad o'r ymchwil? Os felly, sut?
  7. Mae hefyd yn ymddangos bod yr ymchwilwyr a anfonir deunydd etholiadol yn debyg i 143,000 o bleidleiswyr yng Nghaliffornia a 66,000 yn New Hampshire. Cyn belled ag y gwn, nid oedd unrhyw gwynion ffurfiol sbarduno gan y rhain tua 200,000 o Postwyr ychwanegol. A yw hyn yn newid eich asesiad o'r ymchwil? Os felly, sut?
  8. Beth, os rhywbeth, fyddech chi wedi'i wneud yn wahanol pe byddech yn y prif ymchwilwyr? Sut fyddech chi'n wedi cynllunio'r astudiaeth os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio a yw gwybodaeth ychwanegol yn cynyddu'r ganran sy'n pleidleisio mewn rasys nonpartisan?
  Tabl 6.6: Canlyniadau o 2014 etholiadau Montana Goruchaf Cyfiawnder Lys. Ffynhonnell: Tudalen we o Montana Ysgrifennydd Gwladol .
  ymgeiswyr pleidleisiau a dderbyniwyd canran
  Goruchaf Lys Cyfiawnder # 1
  W. David Herbert 65,404 21.59%
  Jim Rice 236,963 78.22%
  Goruchaf Lys Cyfiawnder # 2
  Lawrence VANDYKE 134,904 40.80%
  mike Gwenith 195,303 59.06%
  Ffigur 6.10: Mailer a anfonwyd gan dri o wyddonwyr gwleidyddol i 102,780 pleidleiswyr cofrestredig yn Montana fel rhan o arbrawf i fesur a yw pleidleiswyr sydd yn cael mwy o wybodaeth yn fwy tebygol o bleidleisio. Mae maint y sampl yn yr arbrawf hwn oedd tua 15% o bleidleiswyr cymwys yn y wladwriaeth.

  Ffigur 6.10: Mailer a anfonwyd gan dri o wyddonwyr gwleidyddol i 102,780 pleidleiswyr cofrestredig yn Montana fel rhan o arbrawf i fesur a yw pleidleiswyr sydd yn cael mwy o wybodaeth yn fwy tebygol o bleidleisio. Mae maint y sampl yn yr arbrawf hwn oedd tua 15% o bleidleiswyr cymwys yn y wladwriaeth.

  Ffigur 6.11: llythyr ymddiheuriad a gafodd ei anfon at y 102,780 pleidleiswyr cofrestredig yn Montana a oedd wedi derbyn y Mailer yn Ffigur 6.10. Roedd y llythyr a anfonwyd gan y Llywyddion Dartmouth a Stanford, prifysgolion a oedd yn cyflogi ymchwilwyr a anfonodd y Mailer.

  Ffigur 6.11: llythyr ymddiheuriad a gafodd ei anfon at y 102,780 pleidleiswyr cofrestredig yn Montana a oedd wedi derbyn y Mailer yn Ffigur 6.10. Roedd y llythyr a anfonwyd gan y Llywyddion Dartmouth a Stanford, prifysgolion a oedd yn cyflogi ymchwilwyr a anfonodd y Mailer.

 15. [ canolig ] Ar Fai 8ed, 2016, dau ymchwilydd-Emil Kirkegaard a Julius Bjerrekaer-crafu gwybodaeth gan y safle dyddio ar-lein OkCupid ac yn gyhoeddus rhyddhau set ddata o tua 70,000 o ddefnyddwyr, gan gynnwys newidynnau o enw defnyddiwr, oedran, rhyw, lleoliad, barn sy'n gysylltiedig â chrefydd, safbwyntiau-gysylltiedig â sêr-ddewiniaeth, diddordebau dyddio, nifer o luniau, ac ati, yn ogystal ag atebion a roddwyd i'r 2600 o gwestiynau uchaf ar y safle. Mewn papur drafft sy'n mynd gyda'r data a ryddhawyd, dywedodd yr awduron bod "Gall rhai wrthwynebu foeseg casglu a rhyddhau data hwn. Fodd bynnag, yr holl ddata a geir yn y set ddata yn neu a oedd ar gael yn gyhoeddus yn barod, felly rhyddhau set ddata hon yn unig yn cyflwyno mewn ffurf fwy defnyddiol. "

  Mewn ymateb i ryddhau data, un o awduron Gofynnwyd ar Twitter: "Mae'r set ddata yn cael ei ail-adnabyddadwy iawn. Hyd yn oed yn cynnwys enwau defnyddwyr? A oedd unrhyw waith o gwbl ei wneud i anonymize iddo? ". Ei ymateb oedd "Na Data eisoes yn gyhoeddus ". (Zimmer 2016; Resnick 2016)

  1. Aseswch y datganiad hwn i'r data gan ddefnyddio egwyddorion a fframweithiau moesegol a drafodir yn y bennod hon.
  2. A fyddech chi'n defnyddio'r data hwn ar gyfer eich ymchwil eich hun?
  3. Beth os ydych yn crafu eich hun?
 16. [ canolig ] Yn 2010 dadansoddwr cudd-wybodaeth gyda Byddin yr Unol Daleithiau yn rhoi 250,000 o geblau diplomyddol dosbarthu i'r sefydliad WikiLeaks, a chawsant eu postio ar-lein ar ôl hynny. Gill and Spirling (2015) yn dadlau bod "y datgeliad WikiLeaks o bosibl yn cynrychioli drysorfa o ddata a allai gael eu tapio i profi damcaniaethau cynnil mewn cysylltiadau rhyngwladol ", ac yna yn ystadegol yn nodweddu sampl o dogfennau a ddatgelwyd. Er enghraifft, mae'r awduron yn amcangyfrif eu bod yn cynrychioli tua 5% o'r holl geblau diplomyddol yn ystod y cyfnod hwnnw, ond bod y gyfran hon yn amrywio o llysgenhadaeth i lysgenhadaeth (gweler Ffigur 1 o'u papur).

  1. Darllenwch y papur, ac yna ysgrifennu atodiad moesegol iddo.
  2. nad oedd yr awduron oedd yn dadansoddi cynnwys unrhyw un o'r dogfennau a ddatgelwyd. A oes unrhyw brosiect sy'n defnyddio ceblau hyn y byddech yn cynnal? A oes unrhyw brosiect sy'n defnyddio ceblau hyn na fyddech yn cynnal?
 17. [ hawdd ] Er mwyn astudio sut mae cwmnïau yn ymateb i gwynion, a anfonwyd ymchwilydd llythyrau cwyno ffug i 240 o fwytai uchel diwedd yn Ninas Efrog Newydd. Dyma ddyfyniad o'r llythyr ffug.

  "Yr wyf yn ysgrifennu llythyr hwn i chi oherwydd fy mod dreisiodd am brofiad diweddar roedd rhaid i mi yn eich bwyty. Ddim yn bell yn ôl, fy ngwraig a minnau yn dathlu ein pen-blwydd cyntaf. ... Y noson daeth sur pan ddechreuodd y symptomau'n ymddangos tua phedair awr ar ôl bwyta. cyfog Estynedig, chwydu, dolur rhydd, a chrampiau yn yr abdomen i gyd yn cyfeirio at un peth: gwenwyn bwyd. Mae'n gwneud i mi furious yn meddwl bod ein noson ramantus arbennig daeth gostwng i fy ngwraig fy ngwylio cyrlio i fyny mewn safle ffetws ar lawr teils ein ystafell ymolchi mewn rhwng rowndiau taflu i fyny. ... Er nad yw'n cael ei fy mwriad i ffeilio unrhyw adroddiadau gyda'r Swyddfa Gwell Busnes neu'r Adran Iechyd, rwyf am i chi, [enw'r perchennog bwyty], er mwyn deall yr hyn yr wyf yn mynd drwy gan ddisgwyl y byddwch yn ymateb yn unol â hynny. "

  1. Gwerthuswch yr astudiaeth hon gan ddefnyddio egwyddorion a fframweithiau moesegol a ddisgrifir yn y bennod hon. O ystyried eich asesiad, byddech yn gwneud yr astudiaeth?
  2. Dyma sut mae'r bwytai a dderbyniodd y llythyr ymateb: "Roedd anhrefn coginio fel perchnogion, rheolwyr a chogyddion chwilio trwy gyfrifiaduron ar gyfer [enw'r redacted] amheuon neu gerdyn credyd cofnodion, bwydlenni a adolygwyd ac yn cynhyrchu nwyddau ar gyfer bwyd o bosibl ddifethwyd, a holwyd gweithwyr cegin am gwallau posibl, pob sbarduno gan yr hyn y brifysgol a'r athro yn awr yn ildio oedd yr astudiaeth ysgol fusnes o uffern. " (Kifner 2001) Ydy'r wybodaeth hon yn newid sut rydych yn asesu yr astudiaeth?
  3. Cyn belled ag y gwn, nid yw yr astudiaeth hon ei adolygu gan IRB neu unrhyw drydydd parti arall. A yw hynny'n newid sut rydych yn asesu yr astudiaeth? Pam neu pam ddim?
 18. [ canolig ] Gan adeiladu ar y cwestiwn blaenorol, hoffwn i chi i gymharu astudiaeth hon at astudiaeth hollol wahanol sydd hefyd yn cynnwys bwytai. Yn yr astudiaeth arall, Neumark a chydweithwyr (1996) a anfonwyd dau dau myfyrwyr coleg benywaidd gyda ailddechrau lluniedig gwrywaidd ac i wneud cais am swyddi fel gweinyddion a gweinyddesau yn 65 bwytai yn Philadelphia, er mwyn ymchwilio gwahaniaethu ar sail rhyw yn llogi bwyty. Mae'r 130 o geisiadau wedi arwain at 54 o gyfweliadau a 39 o gynigion swyddi. Canfu'r astudiaeth dystiolaeth ystadegol arwyddocaol o wahaniaethu ar sail rhyw yn erbyn menywod mewn bwytai uchel-pris.

  1. Ysgrifennwch atodiad moesegol ar gyfer astudio.
  2. A ydych yn credu yr astudiaeth hon yn foesegol wahanol i'r un a ddisgrifir yn y cwestiwn blaenorol. Os felly, sut?
 19. [ canolig ] Rywbryd tua 2010, 6548 athrawon yn yr Unol Daleithiau a dderbyniwyd negeseuon e-bost tebyg i hwn.

  "Annwyl Athro Salganik,

  Yr wyf yn ysgrifennu chi oherwydd fy mod yn ddarpar Ph.D. fyfyriwr sydd â diddordeb sylweddol yn eich ymchwil. Fy cynllun i fod yn gymwys i Ph.D. rhaglenni hyn yn disgyn i ddod, ac yr wyf yn awyddus i ddysgu cymaint ag y gallwch am gyfleoedd ymchwil yn y cyfamser.

  Byddaf yn ar y campws heddiw, ac er fy mod yn gwybod ei fod yn fyr rybudd, Roeddwn yn rhyfeddu ai efallai y byddwch wedi 10 munud pan fyddech yn barod i gyfarfod â mi i siarad yn fyr am eich gwaith ac unrhyw gyfleoedd posibl i mi gymryd rhan mewn eich ymchwil. Unrhyw bryd a fyddai'n gyfleus i chi fyddai iawn gyda mi, fel cyfarfod â chi yw fy mlaenoriaeth gyntaf yn ystod yr ymweliad hwn campws.

  Diolch i chi ymlaen llaw am eich ystyried.

  Yn gywir, Carlos Lopez "

  Mae'r rhain yn negeseuon e-bost yn rhan o arbrawf maes i fesur a athrawon yn fwy tebygol o ymateb i'r e-bost yn dibynnu ar 1) yr amser-ffrâm (heddiw vs wythnos nesaf) a 2) enw'r anfonwr a gafodd ei amrywio i ddangos ethnigrwydd a rhyw (ee, Meredith Roberts, Raj Singh, ac ati). Darganfu'r ymchwilwyr fod pan fydd y ceisiadau yn cyfarfod mewn 1 wythnos, dynion Caucasian rhoddwyd mynediad i aelodau gyfadran tua 25% yn fwy aml nag oedd menywod a lleiafrifoedd. Ond, pan ofynnir y myfyrwyr ffug gyfarfodydd y diwrnod un patrymau hyn yn cael eu dileu yn y bôn (Milkman, Akinola, and Chugh 2012) .

  1. Aseswch arbrawf hwn yn unol â'r egwyddorion a fframweithiau yn y bennod hon.
  2. Ar ôl yr astudiaeth oedd drosodd, anfonodd yr ymchwilwyr yr e-bost adrodd yn ôl canlynol i bawb sy'n cymryd rhan.

  "Yn ddiweddar, rydych yn derbyn e-bost gan fyfyriwr yn gofyn am 10 munud o'ch amser i drafod eich Ph.D. rhaglen (y corff y neges e-bost yn ymddangos isod). Rydym yn anfon e-bost heddiw i chi ôl-drafod chi ar ddiben gwirioneddol y neges e-bost, gan ei fod yn rhan o astudiaeth ymchwil. Rydym yn mawr obeithio nad yw ein hastudiaeth yn achosi i chi unrhyw darfu ac ymddiheurwn os oeddech yn anghyfleustra o gwbl. Ein gobaith yw y bydd y llythyr hwn yn rhoi eglurhad digonol o bwrpas a dyluniad ein hastudiaeth i leddfu unrhyw bryderon a allai fod gennych am eich cyfraniad. Rydym am ddiolch i chi am eich amser ac ar gyfer darllen pellach os oes gennych ddiddordeb mewn deall pam cawsoch y neges hon. Rydym yn gobeithio y byddwch yn gweld gwerth y wybodaeth rydym yn disgwyl cynhyrchu gyda hyn astudiaeth academaidd mawr. "

  Ar ôl esbonio pwrpas a dyluniad yr astudiaeth, maent yn nodi ymhellach:

  "Cyn gynted ag y canlyniadau ein hymchwil ar gael, byddwn yn eu postio ar ein gwefannau. Os gwelwch yn dda fod yn sicr na fydd unrhyw ddata adnabyddadwy byth yn cael eu hadrodd o'r astudiaeth hon, ac mae ein rhwng pwnc dylunio yn sicrhau y byddwn ond yn gallu adnabod patrymau e-bost ymatebolrwydd gyda'i gilydd - nid ar y lefel unigol. Ni fydd unrhyw unigolyn neu brifysgol fod yn adnabyddadwy yn unrhyw un o'r ymchwil neu ddata a gyhoeddir gennym. Wrth gwrs, nid yw unrhyw un ymateb e-bost unigol yn ystyrlon gan fod rhesymau lluosog pam y gallai aelod gyfadran unigol derbyn neu wrthod cais y cyfarfod. Mae'r holl ddata eisoes wedi'i ddad-a nodwyd a'r ymatebion e-bost adnabyddadwy eisoes wedi cael eu dileu o'n cronfeydd data a gweinydd cysylltiedig. Yn ogystal, yn ystod yr amser pan oedd y data yn adnabod, cafodd ei ddiogelu gyda cyfrineiriau cryf a diogel. Ac fel bob amser yn wir wrth gynnwys ymchwil academyddion ymddygiad dynol, mae ein protocolau ymchwil eu cymeradwyo gan Fyrddau ein prifysgolion 'Sefydliadol Adolygiad (y Brifysgol Columbia Morningside IRB a Phrifysgol Pennsylvania IRB).

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich hawliau fel pwnc ymchwil, gallwch gysylltu â'r Bwrdd Adolygu Sefydliadol Morningside Prifysgol Columbia ar 212-851-7040 neu drwy e-bostio askirb@columbia.edu a / neu'r Bwrdd Prifysgol Pennsylvania Adolygiad Sefydliadol ar 215 -898-2614.

  Diolch i chi unwaith eto am eich amser a'ch dealltwriaeth o'r gwaith yr ydym yn ei wneud. "

  1. Beth yw'r dadleuon o blaid dibriffio yn yr achos hwn? Beth yw'r dadleuon yn erbyn? Ydych chi'n credu y dylai'r ymchwilwyr wedi eu holi y cyfranogwyr yn yr achos hwn?
  2. Yn y deunyddiau ar-lein ategol, mae'r ymchwilwyr yn cynnwys adran sy'n dwyn y teitl "Pynciau Dynol Amddiffyniadau." Os gwelwch yn dda ddarllen yr adran hon. A oes unrhyw beth y byddech yn ychwanegu neu dynnu.
  3. Beth oedd y gost o arbrawf hwn i'r ymchwilwyr? Beth oedd y gost o arbrawf hwn i gyfranogwyr? Andrew Gelman (2010) wedi dadlau y gallai cyfranogwyr yn yr astudiaeth hon wedi gwneud iawn am eu hamser ar ôl yr arbrofion drosodd. Wyt ti'n cytuno? Ceisiwch wneud eich dadl gan ddefnyddio egwyddorion a fframweithiau moesegol yn y bennod hon.